Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos kursiniai darbai
Ekologijos kursiniai darbai

(36 darbai)

"Natura 2000" LietuvojeĮvadas. "Natura 2000" Lietuvoje. Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai. "Natura 2000" Varėnos rajone. Dzūkijos nacionalinio parko dalys, sudarančios "Natura 2000" Varėnos rajone. Čepkelių rezervato dalys, sudarančios " Natura 2000" Varėnos rajone. Varėnos rajono teritorijoje esančios gyvenvietės. "Natura 2000" projekto saugomi gyvūnai ir augalai Varėnos rajono teritorijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Agrarinė aplinkosaugos politikaĮvadas. Agrarinės aplinkosaugos politikos samprata. Pagrindinės agrarinės aplinkosaugos politikos kryptys. Retų augalų bei laukinių gyvūnų išsaugojimas. Cheminių preparatų tausojantis naudojimas. Dirvožemio derlingumo išsaugojimas. Žemės įdirbimas ir melioracija. Dirvožemio apsauga nuo erozijos. Vandenų apsauga. Ekologinė žemdirbystė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos politikaAplinkos apsaugos politika ir jos įgyvendinimas. Europos Sąjungos (ES) atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos (ES) politika dėl specifinių atliekų srautų. Europos Sąjungos (ES) atliekų sektoriaus tesės aktai. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Telšių rajono atliekų tvarkymo sistema ir jos plėtojimas. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos mechanizmasĮvadas. Tarptautinis bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje. Ekonominis aplinkosaugos mechanizmas. Aplinkosaugos mechanizmo kūrimo principai, kriterijai ir tendencijos. Aplinkosaugos mechanizmo ekonominių priemonių sistemos tipai. Aplinkosaugos ekonominio mechanizmo instrumentų įvairovė. Ekonominių reguliavimo instrumentų privalumai. Aplinkos ekonominiai reguliavimo instrumentai. Aplinkosaugos mokesčiai. Leidimų teršimui prekybos rinkoje metodas. Ekologinis draudimas. Kainodara. Aplinkosauginių mokesčių specifika. Mobilios taršos mokesčio analizė. Administraciniai aplinkos instrumentai. Aplinkosaugos administracinė kontrolė transporto sistemoje. Emisijos reguliavimas nustatant degalų kokybės rodiklius. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų konteineriaiĮvadas. Istorija. Komunalinės atliekos. Organinės atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų konteineriai. Laboratorinių atliekų nukenksminimo konteineriai. Atliekų konteinerių presai. Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimas ir išvežimas. Atliekų surinkimo organizavimas. Įvairios šiukšliadėžės ir konteineriai. Pelenų konteineriai. Projektinio darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų nukenksminimasĮžanga. Teorinė darbo dalis. Atliekų kiekio skaičiavimai. Konteinerių kiekių skaičiavimai. Atliekų tvarkymo technologinių įrenginių parinkimas ir skaičiavimas. Iš atliekų atskiriamų antrinių žaliavų kiekių skaičiavimas. Išsiskiriančios šilumos kiekio skaičiavimas deginant atliekas. Sąvartyno skaičiavimas. Atliekų tvarkymo balansinė schema. Išvados. Skaityti daugiau
Atsinaujinantys energijos šaltiniai (9)Įvadas. Saulės energija. Saulės energijos charakteristika. Saulės energijos potencialas Lietuvoje. Saulės elementai. Saulės elemento veikimo principas ir konstrukcija. Saulės elemento charakteristikos. Saulės elementų panaudojimo sritys ir būdai. Saulės elementų ekonominiai aspektai. Saulės šiluma. Saulės šildymo sistemų rūšys. Centralizuotos rajoninio šildymo sistemos. Saulės kolektoriai. Akumuliatorius. Saulės šilumos ekonominiai aspektai. Saulės šilumos elektros technologijos. Pasyvus saulės šildymas. Vėjo energija. Vėjo energija Europoje – 70 000 MW 2010 m. Vėjo energijos charakteristikos. Vėjo energijos ištekliai Lietuvoje. Jėgainių tipai. Vėjo jėgainės Lietuvoje. Vėjo turbinos įtaka aplinkai. Vėjo energijos ekonominiai ir socialiniai aspektai. Hidroenergetika. Lietuvos Mažosios hidroenergetikos istorinė raida. Mažosios hidroelektrinės. Svarbiausi hidroelektrinių tipai. Hidroelektrinių klasifikacija. Statusas, privalumai ir trūkumai. Hidroenergijos ištekliai ir jų panaudojimas. Vanduo – energijos nešėjas. Vandens galios tyrinėjimai. Lietuvos mažosios hidroenergetikos ateitis. Mažosios hidroenergetikos plėtra. Lengvatos mažoms HE ir nauda. Bangų ir potvynių energija. Potvynių energija. Bangų energija. Bioenergija. Biomasė. Biodujos. Biodujos Lietuvoje. Biodujų jėgainės. Biodegalai. Biodyzelino pranašumai. Biodegalų perspektyvos. Geoterminė energija. Geoterminės energijos chatakteristika. Geoterminių išteklių klasifikacijos. Aukštos temperatūros technologijos. Vidutinės temperatūros technologijos. Žemos temperatūros technologijos. Geoterminė energija Lietuvoje. Aplinkosauginiai ir ekonominiai aspektai. Lietuvoje įgyvendinti atsinaujinančių energijos išteklių projektai. Šiaudais kūrenami katilai. Energetinių augalų naudojimas kurui. Medienos atliekų ruošimas ir naudojimas kurui. Bendrovės "Vilniaus energija" 60 MW galios biokuro katilas. Biodegalų gamyba ir vartojimas. Bioetanolis. Biodyzelino gamintojai. Saulės kolektorių sistemos šiltam vandeniui ruošti Veisiejų verslo ir techonologijų mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
Baltijos jūros raida ir biologiniai resursai (užterštumo aspektu)Įvadas. Fizinė - geografinė charakteristika. Baltijos jūros ir Kuršių marių vystymosi stadijos. Geografinė padėtis ir dubens ypatybės. Krantai. Baltijos jūros hidrologija. Gėlo vandens balansas. Baltijos jūros vandens temperatūra. Baltijos jūros vandens druskingumas. Baltijos jūros vandens dinamika. Srovės. Bangavimas. Vandens lygio kaita. Baltijos jūros dugno nuosėdos. Baltijos jūros biologiniai resursai. Mikroorganizmai. Vandens žydėjimas ir fitoplanktonas Lietuvos pajūrio zonoje. Zoobentosas. Žuvys. Baltijos jūros užterštumo aspektai. Nafta ir jos poveikis. Benz(a)pirenas. Chloroorganiniai angliavandeniliai. Sunkieji metalai. Eutrofikacija ir deguonies deficitas. Bioįvairovės mažėjimas. Rūšių introdukcija. Išvados. Skaityti daugiau
Branduolinė energetika (3)Įvadas. Branduolinė energetika. Branduolinė energetikos pradžia. Atominė elektrinės principinė schema. Branduolinis reaktorius. Branduolinių reaktorių tipai. Reaktoriaus valdymo pagrindai. Reaktoriaus apsinuodijimas ir šlakavimasis. Branduolinių reaktorių sauga. Ignalinos atominė elektrinė. Apie Ignalinos atominę elektrinę. AE skleidžiama radiacija1. Ar gali Ignalinos AE įvykti avariją tokia kaip Černobylio AE. Branduolinės energetikos pozicija Lietuvoje. Atominių elektrinių avarijos. Černobylio AE katastrofa. Černobylio AE avarijos pasekmės Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemio ištekliaiĮvadas. Dirvožemio reikšmė biosferoje. Dirvožemio sandara. Dirvožemio profilio sandara. Dirvožemiai Lietuvoje. Lietuvos dirvožemių sudėtis. Dirvožemių kokybė Lietuvoje. Dirvožemių apsauga Lietuvoje. Dirvožemio ištekliaus naudojimo problematika. Dirvožemio eikvojimas. Pagrindinės problemos. Dirvožemio erozija. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Priemonės žalos atitaisymui ir dirvožemio atkūrimui. Priemonės prieš vandens eroziją. Priemonės prieš vėjo eroziją. Dirvožemio taršos vertinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Teisinė dirvožemio apsauga ir standartai. Dirvožemio problemų sprendimas dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) dirvožemio apsaugos įstatymas. "Eureka" projektas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Dirvožemio ištekliaus naudojimo valdymasĮvadas. Dirvožemio reikšmė biosferoje. Dirvožemio sandara. Dirvožemio profilio sandara. Dirvožemiai Lietuvoje. Lietuvos dirvožemių sudėtis. Dirvožemių kokybė Lietuvoje. Dirvožemių apsauga Lietuvoje. Dirvožemio ištekliaus naudojimo problematika. Dirvožemio eikvojimas. Pagrindinės problemos. Dirvožemio erozija. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Priemonės žalos atitaisymui ir dirvožemio atkūrimui. Priemonės prieš vandens eroziją. Priemonės prieš vėjo eroziją. Dirvožemio taršos vertinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Teisinė dirvožemio apsauga ir standartai. Dirvožemio problemų sprendimas dabartinėje Lietuvoje. Lietuvos respublikos dirvožemio apsaugos įstatymas. "Eureka" projektas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis (4)Įvadas. Mano ūkis. Dirvožemis. Humusas. Gamtinės sąlygos. Pasėlių struktūra. Sėjomaina. Hidroterminis koeficientas. Priešerozinis kalendorius. Maisto medžiagų balansas dirvoje. Daugiametės žolės. Kultūrinės pievos. Mišinys žaliajam pašarui. Kultūrinių augalų technologiniai aprašymai. Kova su ligomis ir kenkėjais. Daržininkystė. Mėšlas. Gyvulininkystė. Veislė. Galvijų laikymas. Galvijų šėrimas. Ūkio padargai. Produkcijos realizavimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Ekologinis žemės ūkis ir gyvulininkystėĮvadas. Gamtinės dirvožeminės sąlygos. Humusas. Ūkio planas. Augalams augti palankios dirvožemio sąlygos. Klimatinės sąlygos. Hidroterminis koeficientas. Sėjomaina. Ekologinė gamyba. Sėjomaina. pasėlių struktūra. Augalų aprašymas. Baltieji dobilai. Pašariniai motiejukai. Žieminiai kviečiai. Vasariniai kviečiai. Vasarinai miežiai. Rugiai. Žemės dirbimas. Baltieji dobilai ir pašariniai motiejukai. Žieminiai kviečiai. Vasariniai kviečiai ir miežiai. Rugiai. Žemės dirbimo technika. Gyvulininkystė. Bandos komplektavimas. Pieninės karvės. Pienas. Pašarai. Šėrimo taisyklės. Žoliniai pašarai. Gyvulių laikymo būdai. Ganyklos. Reikalavimai tvartų įrengimui. Šalta uždara gili karvidė. Pieno primilžis. Laktacija. Mėšlas. Tręšimas. NPK balansas. Skaityti daugiau
Ekologiškų produktų rinka LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas — teoriškai bei analitiškai išsiaiškinti ekologiškų produktų reikšmę bei rinkos tendencijas Lietuvoje. Ekologiškų produktų samprata teoriniu požiūriu. Ekologiškų produktų samprata bei paplitimo priežastys. Ekologiškų produktų rinkos samprata. Ekologinis ūkininkavimas. Ekologiškų maisto produktų ženklinimas. Ekologiškų produktų reikalavimai. "Ekoagros" ir žemės ūkio ministerijos įtaka ekologiniam ūkininkavimui. Informacija vartotojams. Ekologiškų produktų rinkos plėtra ir perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų produktų rinka pasaulyje. Ekologinio ūkininkavimo plėtra Lietuvoje. Ekologiškų produktų gamintojai ir jų produkcija. Ekologiškų produktų kainos rinkoje. Eksportas ir importas Lietuvoje. Ekologiškų produktų vertinimas bei paklausa. Išvados. Priedas (3 psl.) Skaityti daugiau
Ekonominės gamtosaugos problemos (2)Įvadas. Aplinkos apsaugos politika. Švari aplinka ne tik mums, bet ir ateities kartoms. Fiskalinės politikos įtaka ekonominės gamtosaugos politikai. Globalizacijos įtaka ekonominės gamtosaugos politikai. Europos Sąjungos teisiniai aplinkos apsaugos reikalavimai. Ekologinės licenzijos. Subsidijos už taršos mažinimą. Finansinė parama aplinkosaugai. Ekonominės priemonės ir aplinkos apsaugos veiklos finansavimas. Mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius. Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas ir gamtos apsaugos fondai. Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidos aplinkos apsaugai. Savivaldybių gamtos apsaugos fondai. Valstybinis gamtos apsaugos fondas. Stambiausios įmonės mokančios mokesčius už aplinkos teršimą Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Skaityti daugiau
Europos sąjungos (ES) aplinkos apsaugos programosĮvadas. Aplinkos apsaugos politikos samprata. Oro tarša. Šiltnamio efektas. Vandens būklė. Aplinkos apsaugos politikos Europos Sąjungoje (ES) atsiradimas ir svarba. Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos programos. Pirmoji aplinkos apsaugos programos. Antroji aplinkos apsaugos veiksmų programa. Trečioji aplinkos apsaugos programa. Ketvirtoji aplinkos apsaugos programa. Link darnios plėtros. Mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas. Viešosios programos stebėjimas ir apžvalga. Darnios plėtros politikos įtaka Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos politikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos politikos įgyvendinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvai įgyvendinant aplinkosaugos politiką. Europos Sąjungos (ES) finansavimo fondai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Įmonės aplinkos vadybos kaštų vertinimas: konditerijos gaminių gamyba UAB "Kauno didmenų kompanija"Įvadas. Jonavos regiono, pramonės šakos analizė. Trumpa bendroji įmonės analizė. Aplinkos vadybos kaštų analizė. Aplinkos apsaugos veiksmingumo indikatoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos aplinkos apsaugos veiksmų planasKauno miesto Žaliakalnio seniūnijos bendra charakteristika. Problemų pagrindimas (analitinė dalis). Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos aplinkos būklės apžvalga. Veiksmų plano sudarymas. Tikslai problemoms spręsti. Veiksmų planas. Strategijos įgyvendinimo prielaidos. Teisiniai ir instituciniai pagrindai. Teritorijų planavimas. Ekonominės priemonės. Finansinės priemonės. Moksliniai tyrimai ir monitoringas. Informacija, visuomenės švietimas ekologiniais klausimais. Tarptautinis bendradarbiavimas. Skaityti daugiau
Kietosios dalelės šiluminėje energetikoje, jų poveikis aplinkai ir žmonių sveikataiĮvadas. Tikslas – išanalizuoti kietųjų dalelių šiluminėje energetikoje poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Energetika ir jos poveikis atmosferai. Bendras energetikos apibūdinimas. Suodžių susidarymas. Kietosios dalelės ir aerozoliai atmosferoje. Dalelės oro teršaluose. Kietųjų dalelių poveikis. Kietųjų dalelių poveikis žmonių sveikatai. Kietųjų dalelių poveikis aplinkai. Medienos, kaip organinio kuro charakteristika. Orimulsijos kaip organinio kuro charakteristika. Kietųjų dalelių valymo iš deginių įranga šiluminėje energetikoje. Kietųjų dalelių ribojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos atliekų tvarkymo sistema Šiaulių regiono pavyzdžiuĮvadas. Atliekų tvarkymas Lietuvoje. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama Lietuvos atliekų tvarkymo srityje. Lietuvos regionų atliekų tvarkymo sistemos tikslai ir principai. Esama atliekų tvarkymo būklė Šiaulių regione. Bendras apibūdinimas. Atliekų tvarkymo paslaugų teikimas. Atliekų šalinimo įrenginiai. Komunalinių atliekų tvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau