Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos praktikos ataskaitos
Ekologijos praktikos ataskaitos

(6 darbai)

Aplinkos apsaugos mokomoji praktika: UAB "Utenos komunalininkas", AB "Utenos trikotažas". UAB "Utenos vandenys"Įvadas. Pirmasis praktinis darbas: Atliekų tvarkymas. Utenos "Komunalininkas". Atliekų tvarkymas ir klasifikacija. Atliekų surinkimo sistema Utenos rajone. Atliekų šalinimas. Perdirbamos atliekos. Beatliekės technologijos. Antrasis praktikos darbas: Atmosferos apsauga ir oro valymo metodai bei įrengimai. AB "Utenos trikotažas". Atmosfera ir jos apsauga. Oro kokybė. Oro valymo metodai ir jų įrenginiai. Trečiasis praktinis darbas: Vandens išteklių apsauga. Nutekamieji vandenys ir jų valymo būdai bei įrenginiai. Lietuvos vandens ištekliai ir jo kokybė. Pramonės nuotekos. Nuotekos ir jų valymo įrenginiai. Nuotekų valymas mažose valyklose. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos mokomosios praktikos ataskaita: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentasAplinkos apsaugos mokomosios praktikos įmonėje ataskaita. Įvadas. Ignalinos rajono aplinkos agentūros struktūra ir veikla. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro kokybės valdymas. Vandens išteklių kontrolė ir kokybės valdymas. Atliekų tvarkymo kontrolės valdymas. Cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės valdymas. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai. Kraštovaizdžio ir dirvožemio apsauga. Gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolė. Valstybinė miškų kontrolė. Mokesčiai ir leidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: Alytaus aplinkos apsaugos departamentasAlytaus aplinkos apsaugos departamente atliktos gamybinės praktikos ataskaita. Įvadas. Bendrosios aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas, Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungos (ES) programos (NAPP) aplinkos dalies įgyvendinimas. Mokesčių apskaičiavimas už aplinkos tarša metodika. Atliekų tvarkymas, jų surinkimas bei antrinis panaudojimas; sąvartynai. Standartų ir technologijų laikymasis. Valymo įrenginiai (oro, vandens). Oro kokybė ir matavimo prietaisai. Vandens kokybė. Nuotekų valymo būdai. Išsklaidytoji tarša. Gamtos išteklių naudojimas, naudingųjų iškasenų karjerai, pažeistų žemių tvarkymas, gyvenviečių želdiniai, vietinės reikšmės saugomos teritorijos, jų išdėstymas, steigimo tvarka. Biologinės įvairovės apsauga. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: degalų terminalas UAB "Emsi"Įvadas. Praktikos tikslas yra susipažinti, išanalizuoti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Vilniaus rajono agentūros įmones, aprašyti ataskaitoje jų veiklos nuostatus, funkcijas, uždavinius, aplinkosauginę veiklą. Pagrindiniai praktikos uždaviniai yra atlikti pasirinktos įmonės UAB "Emsi" aplinkosauginę analizę, surinkti ir pateikti informaciją apie įmonės aplinkosauginės veiklos funkcijas. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos. departamento bendra apžvalga. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatai. Pagrindinis departamento uždavinys ir funkcijos. Departamento teisės. Departamento darbo organizavimas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimas ir darbo užmokestis. Departamento lėšos ir finansinės veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Veiklos programos įgyvendinimas 2008 m. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Pavojingosios atliekos. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro apsauga. Valstybinė miškų kontrolė. Gyvūnijos apsauga. Vilniaus rajono agentūra. Vilniaus rajono agentūros bendra apžvalga. Vilniaus rajono agentūros nuostatai. Pagrindiniai agentūros uždaviniai ir funkcijos. Agentūros teisės. Agentūros darbo organizavimas ir atsakomybė. Įmonė UAB "Emsi": degalų terminalas. Duomenys apie įmonę UAB "Emsi". Informacija apie įmonės ūkinę veiklą. Veiklos aplinkosauginis valdymas ir kontrolė. Oro tarša. Vandens tarša. Atliekų susidarymas. Gamybos procesų analizė. Energetinių resursų naudojimas įmonėje. Mokesčiai už aplinkos taršą. Informacija apie LAND 35:2000 reikalavimus. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentasTechnologinės praktikos ataskaita: Panevėžio aplinkos apsaugos departamentas, Pasvalio rajono agentūra. Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento, Pasvalio rajono agentūros atliekamu darbu. Aplinkos oro kokybės valdymas. Oro kokybės RAAD priklausančioje teritorijoje vertinimo rodikliai. Oro kokybės miestuose ir rajonuose valdymas. Vandens išteklių kontrolė ir kokybės valdymas. Atliekų tvarkymo kontrolės valdymas. Cheminių medžiagų valdymas ir kontrolė. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Aplinkosauginiai leidimai, integruotas valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinės praktikos ataskaita: miškininkystės ir miško ruošos paslaugosĮvadas. UAB "XXX" teikia miškininkystės ir miško ruošos paslaugas privačių miškų savininkams. Įmonės veiklos pristatymas ir jos ypatumai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros įvertinimas. Įmonės verslo planai ir jų rezultatų vykdymo lygis. Marketingo veiklos įvertinimas. Finansinės veiklos įvertinimas. Kontrolės sistema įmonėje. Individuali užduotis. Miško atkūrimas iškirtus. Miško atkūrimo tvarką nusakantys teisiniai aktai. Miško atkūrimas. Miško atžėlimas. Miško sodinimas. Pasodintų želdinių priežiūra ir apsauga, papildymas. Miško sausinimas ir priešgaisrinė apsauga. Išvados. Skaityti daugiau