Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos konspektai
Ekologijos konspektai

(28 darbai)

Aplinkos apsauga (7)Aplinkos apsaugos organizavimas Lietuvoje. Ekologija ir jos uždaviniai. Globalinės gamtosauginės problemos. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji krituliai. Saulės radiacija. Ozono sluoksnio problema. Aplinkos monitoringas. Populiacijos, jų savybės, augimo ypatybės. Ekosistemos, jų struktūra. Energijos ir maisto medžiagų apykaita ekosistemoje. Ekologinės aplinkos ypatybės. Abiotiniai ekologiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai ekologiniai veiksniai. Biosferos struktūra ir medžiagų apykaita joje. Oro teršimo šaltiniai, teršalai. Oro kokybės apsaugos priemonės. Triukšmo poveikis žmogui ir apsauga nuo jo. Vandens naudojimas ir tarša. Vandens apsaugos priemonės. Nutekamieji vandenys, jų valymo būdai. Antropogeninės veiklos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio tarša. Atliekos ir jų tvarkymas. Gamtos ištekliai, jų naudojimo tvarka. Bioįvairovės apsauga. Bendrijų ir rūšių raudonoji knyga. Saugomų teritorijų Lietuvoje organizavimas. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos. Kompleksinės paskirties (integracinės) teritorijos. Miškų apsauga ir naudojimo tvarka saugomose teritorijose. Miško gaisrų rūšys, jų gesinimas. Kraštovaizdis, ir jo apsaugos objektai. Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje apsauga ir priežiūra. Rekreacinių teritorijų naudojimas ir apsauga. Kelių ir geležinkelių sanitarinės apsaugos zonos. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Požeminių vandens telkinių sanitarinės apsaugos zonos. Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonos. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (5)Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija. Kultūrinė – socialinė evoliucija. Žmogaus ir proto kilmė. Nuo individualios prie visuomenės evoliucijos. Gamtosaugos ir aplinkosaugos atsiradimo priežastys. Aplinkos apsaugos ministerijos kūrimosi raida. Statybos ir urbanistikos ministerijos kūrimosi raida. Aplinkosaugos vadybos principai ir priemonės Ekonominiai modeliai ir subalansuota plėtra. Subalansuotos plėtros strategija. Tolygi plėtra. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas. Teisinis administracinis reguliavimas. Poveikio aplinkai vertinimas – prevencinė priemonė. Standartai, normatyvai, limitai, kvotos. Gamtos išteklių naudojimo ir kitų leidimų sistema. Teritorijų planavimas: bendrieji, detalieji, specialieji planai. Regioninė aplinkos politika. Aplinkos monitoringas, moksliniai tyrimai, informacijos fondas. Subalansuota plėtra. Aplinkos apsaugos integravimas į bendrą politiką, planavimą ir vadybą. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos institucinę sąrangą. Uždaviniai. Funkcijos. Valstybės, savivaldybės ir privataus verslo santykiai saugant ir reguliuojant gamtos išteklių naudojimą. Gamtos ištekliai. Bendras vidaus produktas. Taršos licencijos. Miestų perpildymo kaštai. Urbanizacija. Ekonomikos augimas ir gamtos išteklių naudojimo poveikis aplinkai. Globalinių problemų esmė. Gyventojų skaičiaus augimo tendencijos. Žemės kaip gamtos ištekliaus apsaugos ir maisto problemos. Biologinis aplinkos teršimas. Radiacija. Svarbiausi aplinkos apsaugos uždaviniai. Vanduo ir jo apsauga. Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolas. Tarptautinio bendradarbiavimo aplinkos Formavimo ir apsaugos srityje 2005-2007 prioritetai. Europos Sąjungos (ES) parama. Aplinkos apsaugos veiksmų programa Centrinei ir Rytų Europai. Informacijos viešumas ir prieinamumas. Visuomenės organizacijos ir jų reikšmė aplinkos apsaugoje. Aplinkosauginis švietimas formaliojo švietimo sistemoje. Neformaliojo visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir institucijos. Apskritys. Viešosios informacijos rengėjų ir platintojų vaidmuo visuomenės aplinkosauginio švietimo, informavimo ir mokymo srityje. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (6)Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema – EMAS. EMAS aprėptis. EMAS istorija. EMAS uždavinys. EMAS tikslas. Galimi EMAS diegėjai. EMAS privalumai (pagal AM). AM aplinkos apsaugos sistema pagal užsienio praktiką. EMAS diegimo kaštai. EMAS įgyvendinimas. Kompetentinga įstaiga. Akreditacijos įstaiga. EMAS Taryba. Organizacijos, siekiančios EMAS registracijos. EMAS registracija. Registravimo tvarka Lietuvoje. EMAS įgyvendinimo skatinimas. Organizacijų skatinimo veiksmai. Institucijos ir organizacijos, galinčios skatinti EMAS diegimą Lietuvoje. ISO 14000. Aplinkos vadybos tikslas. ISO istorija. ISO standartų rengėjai. Pagrindiniai ISO 14 000 standartai. ISO standartai Lietuvoje. ISO standartų pristatymas. ISO 14001 pagrindiniai aplinkos apsaugos veiksmingumo reikalavimai. ISO standarto modelis. ISO standartų panašumai. SO standartų diegimas – vadybos sistemos modelis. Sertifikavimas – vertinimas. ISO sistemos pritaikymas EMAS. ISO modifikavimo sritys. AVS diegimas mažose ir vidutinėse įmonėse. MVĮ paplitimas. Skatinamieji veiksniai diegti AVS. Kliūtys diegiant AVS. AVS poveikis. AVS skirstymas. Priemonės, skatinančios diegti AVS. Organizacinės priemonės. AVS įtvirtinimas. Pagalba įmonėms. Mažiau formalizuota aplinkos vadyba. Pakopinės, supaprastintos ir alternatyvios AVS. Pakopinių, supaprastintų ir alternatyvių AVS savybės. Integruotas metodas. Įdiegtų AVS pranašumai. Auditas. Ekologiškai švaresnių gaminių projektavimas. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (7)Kas yra aplinka? Kas yra aplinkos apsauga? Kaip skirstomi aplinkos komponentai? Kokias žinote svarbiausias aplinkosaugos problemas? Kokie yra svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai? Svarbiausios aplinkosaugos problemos. Svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai. Kokias žinote aplinkosaugos problemas nagrinėjančias pasaulinio lygio organizacijas? Kokias žinote tarptautines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokias žinote nacionalines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokie aplinkos apsaugą reglamentuojantys nutarimai minimi 1-ame, 2-ame ir 3-čiame Lietuvos Statutuose? Kokias žinote aplinkosaugos organizacijas, įkurtas Lietuvoje sovietų valdymo metais? Kokias žinote visuomenines organizacijas, vykdžiusias ir vykdančias aplinkosauginę veiklą Lietuvoje? Kaip susiformavo šiandieninė LR Aplinkos ministerija: kaip ji vadinosi anksčiau, kada buvo įkurta ir kt.? Kokia yra šiuo metu LR Aplinkos ministerijos struktūra (departamentai, skyriai ir kt.)? Kas yra Aplinkos ministras? Kokios yra pagrindinės LR Aplinkos ministerijos veiklos kryptys? Kas yra aplinkos tarša? Kaip klasifikuojamos aplinką teršiančios medžiagos? Kokius žinote dažniausiai pasitaikančius cheminius teršalus? Kaip skirstomi fiziniai teršalai? Kokius žinote gamtinio pobūdžio taršos šaltinius? Įvertinkite svarbiausius socialinės ir ūkinės veiklos faktorius, įtakojančius aplinkos būklę Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo intensyvumas Lietuvoje. Klimatas ir jo kaita Lietuvoje. Kokie teršalai paprastai matuojami aplinkos ore? Kokia yra pagrindinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio dinamika Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį? Įvertinkite anglies dioksido emisijos pasaulyje dinamiką pagal ūkio sektorius. Įvertinkite bendrą atmosferos oro kokybę užterštumo atžvilgiu Lietuvoje 2008 metais. Kokia būklė fiksuojama didžiuosiuose Lietuvos miestuose oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD) atžvilgiu? Kokie tikslai ir uždaviniai numatyti aplinkos oro būklės stebėjimo srityje Lietuvoje? Kaip vykdomas aplinkos oro monitoringas Lietuvoje: kada pradėtas vykdyti, kaip suformuotas monitoringo stočių tinklas ir kt.? Išvardinkite pagrindinius oro taršos šaltinius Lietuvoje. Apibūdinkite. Kaip oro užterštumas įtakoja žmonių sveikatą? Kokios priemonės taikomos aplinkos oro kokybei gerinti valstybiniu lygiu Lietuvoje? Kokius žinote teisinius dokumentus, skirtus vandens apsaugai? Koks yra vandens išteklių naudojimo ir nuotekų susidarymo intensyvumas Lietuvoje pastaruoju metu? Kaip organizuojamas vandens monitoringas Lietuvoje? Kokias žinote prioritetines nuostatas vandens išteklių apsaugos srityje? Apibūdinkite Lietuvos upių vandens kokybę. Apibūdinkite Lietuvos ežerų vandens kokybę. Įvertinkite bendrojo azoto, bendrojo fosforo, naftos angliavandenilių koncentracijos pokyčių dinamiką Baltijos jūroje ir Kuršių mariose per pastaruosius 10 metų. Apibūdinkite požeminio vandens kokybę. Šio vandens naudojimo sritys Lietuvoje. Dėl kokių priežasčių nyksta biologinė įvairovė Žemėje? Kas sudaro Lietuvos biologinę įvairovę? Įvertinkite biologinės įvairovės išteklius Lietuvos miškuose, pelkėse, pievose, vandens telkiniuose, agroekosistemose. Kokius žinote nacionalinius ir tarptautinius teisinius dokumentus, skirtus biologinės įvairovės apsaugai? Kokius žinote Lietuvos kraštovaizdį formuojančius technogeninius veiksnius? Kas sudaro saugomų teritorijų sistemą Lietuvoje? Pateikite pavyzdžių. "Natura 2000" tinklo raida Lietuvoje. Kokį plotą Lietuvoje užima saugomos teritorijos? Palyginkite su kitomis ES (Europos Sąjungos) šalimis. Kokias žinote saugomas teritorijas Klaipėdos apskrityje? Kokius žinote Lietuvoje įkurtų draustinių tipus? Koks vidutinis Lietuvos miškingumas? Kokia jo dinamika? Palyginti su kitomis ES šalimis. Kurie Lietuvos rajonai yra miškingiausi? Kokia bendra padėtis Lietuvoje ir pasaulyje atliekų tvarkymo atžvilgiu, kokie yra atliekų susidarymo mastai? Įvertinkite atliekų perdirbimo mastus? Kokius žinote įstatymus ir kitus teisinius dokumentus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą? Kokius žinote atliekų tipus? Pateikite pavyzdžių. Įvardinkite keletą svarbiausių Valstybinio strateginio aplinkos tvarkymo plano tikslų, susijusių su atliekų tvarkymu. Kokius žinote atliekų tvarkymo prioritetus? Įvertinkite atliekų tvarkymo organizavimą Klaipėdoje. Kur talpinamos iš Klaipėdos regiono surinktos atliekos? Apibūdinkite tą objektą. Urbanizacijos intensyvumas pasaulyje. Nuo ko priklauso miestų aplinkos kokybė? Kaip pasireiškia akustinė tarša miestuose? Kokia yra želdynų reikšmė urbanizuotos aplinkos optimizavimui? Kokios yra želdynų funkcijos? Kaip pasiskirstę žalieji plotai didžiuosiuose Lietuvos miestuose? Palyginkite su kitais pasaulio miestais. Koks įstatymas reglamentuoja želdynų apsaugą, tvarkymą ir kt.? Kada jis priimtas? Žemės gelmių išteklių tausojimo ir apsaugos pagrindinės priemonės. Naudingųjų išteklių gavybą sąlygojantys veiksniai. Kokius žinote svarbiausius aplinkosauginio švietimo principus? Kas tai yra subalansuota plėtra? Kokie yra svarbiausi subalansuotos plėtros aspektai? Skaityti daugiau
Aplinkosauga (8)Aplinkosaugos esmė. Didžioji ekonomika ir medžiagų balanso modelis. Aplinka ir etika. Ekonominis efektyvumas ir žalioji ekonomika. Aplinkosaugos etika: "Moralinių nuostatų" atsiradimas. Etinės taisyklės. Ekonomikos augimas, gyventojų gausėjimas ir aplinka. Augimo riba. Tvarus vystymasis. Tvaraus vystymosi apibrėžimas ir skirtingi požiūriai. Tvaraus vystymosi matavimas. Tvaraus vystymosi įgyvendinimo principai. Rinkos neveiksnumas. Rinkos mechanizmas ir pagrindiniai principai. Rinkos neveiksnumas. Visuomeniniu požiūriu optimalus gamybos kiekis. Vyriausybės neveiksnumas saugant aplinką. Vyriausybės įtaka ir neveiksnumas. Vyriausybės neveiksnumas. Vyriausybės neveiksnumo pavyzdžiai. Vyriausybės neveiksnumas besivystančiose šalyse. Sprendimo priėmimas. Visuomeninio sprendimo priėmimo taisyklė. Diskontavimas ir aplinka. Natūralių gėrybių įvertinimas. Kelionių kaštų metodas. Hedonistinės kainos metodas (HKM) neapibrėžtumo problema. Tiesioginio reguliavimo neefektyvumas. "Teršėjai moka" principas. Optimalus taršos lygis. Išorinio poveikio dinamiškumas. Nuosavybės teisių požiūriai. Žalieji mokesčiai. Optimalios taršos mokesčiai. Mokesčio dydžio nustatymo problema. Taršos mokesčio naštos paskirstymas. Taršos mokesčio efektyvumas ir tarptautinės problemos. Rinkliavos už aplinkos naudojimą. Ekonominių paskatų instrumentai (EP). Prekyba taršos leidimais. Prekybos taršos leidimais esmė. Prekybos taršos leidimais trūkumai. Žuvininkystės kvotos. Aplinkosauginių standartų nustatymas. Efektyvumas, rentos siekimas ir reguliavimo nauda. Įspėjamasis principas. Aplinkos politika ir aplinkosaugos standartų efektyvumas. Aplinkosaugos standartų efektyvumas. Atsinaujinantys ištekliai. Žuvies ištekliai. Visuomeninių vertybių tragedija. Laikas ir diskontavimas. Nuosavybės teisė ir atstatomų išteklių valdymas. Neatsinaujinantys ištekliai. Išteklių buvimas ir retumas. Fizinio retumo rodikliai. Išteklių ribotumo rodikliai pagrįsti kaina arba kaštais. Neatsinaujinančių išteklių gavyba: keletas ekonominių principų. Skaityti daugiau
Atliekos (4)Atliekos. Komunalinės kietosios atliekos. Specialiosios atliekos. Medicininių atliekų pavojus sveikatai. Pavojingosios atliekos. Bendruomenei reikia žinoti. Kietųjų atliekų valdymo strategija. Pakartotinis padangų panaudojimas ir perdirbimas. Atliekų apdorojimas ir sunaikinimas. Užkastų atliekų sanitarija. Vietos parinkimas ir paruošimas. Eksploatavimas. Deginimas. Gilių šulinių įpurškimas. Sveikatos problemos. Atliekų gabenimas į kitas šalis. Skaityti daugiau
Atsinaujinanti energijaEnergijos šaltinių išsekimo problema. Iškastinis kuras. Anglies dioksido patekimas į atmosferą. Energijos sąnaudos įvairiose pasaulio šalyse. Skaityti daugiau
Bendroji ekologija ir aplinkos apsauga (2)Ekologinė niša. Aplinkos veiksniai. Abiotiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai veiksniai. Organizmų reakcija į besikeičiančią aplinką. Bestuburių reikšmė ir nykimo priežastys. Ozono sluoksnio nykimo priežastys. Skaityti daugiau
Dirvožemio ir žemės gelmių apsaugaDirvožemio susidarymas. Dirvožemio savybės. Lietuvos dirvožemių klasifikacija. Dirvožemio derlingumas. Tarptautiniai dokumentai dirvožemių racionalaus naudojimo ir apsaugos klausimais. Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindinės nuostatos žemės su derlinguoju dirvožemių apsaugos klausimais. Praktinis dirvožemių apsaugos priemonių taikymas. Pažeistų žemių rekultivavimas. Žemės gelmių išteklių naudojimas. Naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo projektai. Naudingųjų iškasenų mažųjų karjerų eksploatavimas. Eksploatuojamos naudingosios iškasenos. Neeksploatuojamų naudingųjų iškasenų ištekliai. Žemės gelmių išteklių įsavinimo pagrindimas. Skaityti daugiau
Dirvožemis (7)Dirvožemis. Dirvožemio teršimas sunkiaisiais metalais. Pesticidų likučiai dirvožemyje. Miško dirvožemių būklė. Dabartinė būklė. Lietuvos miško dirvožemių rūgštingumas. Judrios sieros kiekiai miško paklotėje. Dirvožemio fauna ir jos antropogeniniai pokyčiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2). Skaityti daugiau
EkologijaEkologijos egzamino klausimai ir atsakymai: Ekologijos raida. Tyrimų objektai. Kokios yra ekologinės situacijos gerinimo perspektyvos Lietuvoje? Kaip civilizacijos raidoje kito aplinkos keliamas pavojus sveikatai? Kokios yra kenksmingų aplinkos veiksnių grupės? Nuo ko priklauso teršalų sukeltų sveikatos pakenkimų dydis? Kokios ūkio veiklos šakos daro didžiausią neigiamą įtaką aplinkai? Kaip nustatomas leistinas taršos lygis? Kokios yra vandens taršos rūšys, keliančios pavojų žmonių sveikatai? Saugaus būsto savybės? Kaip apibrėžtumėt sąvoką "saugus maistas"? Kokie veiksniai turi didžiausios įtakos globalinės ekosistemos stabilumui? Kaip klasifikuojami teršalai? Kokiais metodais yra tiriamas medžiagos toksiškumas? Kokios yra gamtinės ir antropogeninės kilmės fizikinės taršos rūšys? Kas yra jonizuojanti spinduliuotė, kaip nuo jos apsisaugoti? Kokios yra nejonizuojančios spinduliuotės rūšys? Triukšmo kilmė ir neigiamas jo poveikis? Vibracija ir vibracinė liga? Rizikos veiksniai, sukeliantys profesines ligas? Kas lemia globalinį klimato atšilimą? Kokį poveikį žmogaus organizmui turi ultravioletinė radiacija? Kokie yra svarbiausi gyvenimo kokybės apsaugos būdai? Skaityti daugiau
Ekologija (15)Transporto tarša. Priemonės taršai mažinti. Pramonės tarša. Energetinė pramonė. Saugomos teritorijos. Dirvožemis ir jo apsauga. Žemės fondas. Lietuvos žemės fondas. Gamtinė ir naikinamoji erozija. Dirvožemio erozijos rūšys. Priešerozinis augalų vaidmuo. Ekologinė etika. Žmogaus ekologija. Parkai. Draustiniai. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Miškų monitoringas. Skaityti daugiau
Ekologija (21)Mikroorganizmai aplinkoje ir gyvenime. Ekologiški produktai. Mikroorganizmų ekologija. Augalų apsauga ekologiniame ūkyje. Mikromicetai ir jų produkuojamos medžiagos. Ekologiniai veiksniai ir jų sąveika. Sėjomaina. Ekologinės sistemos. Retesni sodo ir dekoratyvieji augalai. Ekologinio ūkininkavimo reikšmė gamtai ir žmogui. Augalų ligos ir kvalifikacija. Ekologinė etika. Augalų kenkėjai ir jų kvalifikacija. Vienmetės – dvimetės gėlės jų biologija, ekologija ir agrotechnika. Fitoncidiniai augalai ir jų panaudojimas. Ekologinio ūkininkavimo taisyklės. Kompostai ir jų gaminimas. Daugiametės gėlės jų biologija, ekologija ir agrotechnika. Gėlynai ir gėlės sodybos želdiniuose. GMO. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Kambarinės gėlės interjere. Fenologiniai stebėjimai ir jų reikšmė. Fitoncidinių augalų tirpalų rūšys ir jų gaminimo būdai. Želdinių priežiūra. Metivalis, maisto priedai, prieskoniai, konservantai. Lietuvos parkai. Sąvokos. Botaniniai terminai. Skaityti daugiau
Ekologija (30)4 svarbiausios sukeltos problemos: rūgštieji lietūs, ozono skylės, smogas, globalinis atšilimas. Atmosferos apsauga. Oro valymo įrenginiai. Sanitarinė apsaugos zona. Oro valymo nuo mechaninių teršalų metodai bei įrenginiai. Oro teršalų savybės. Oro valymo įrenginiai. Oro valymo nuo teršalų metodai. Vandens vartojimas, nuotekos. Apytakinė vandens naudojimo sistema. Nutekamieji vandenys. Pagrindinės nuotekų užterštumo charakteristikos. Nutekamųjų vandenų valymas. Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Nuotekų dumblo tvarkymas. Nuotekų dumblo tvarkymą bei perdirbimą skatinantys dokumentai. Dumblo tvarkymas su energijos išgavimu ir maistinių medžiagų išsaugojimu. Gamintojo atsakomybės principas. Gamintojo atsakomybės principo taikymo tikslai. Gamintojo atsakomybės tipai. Cheminės medžiagos aplinkoje, tarša, poveikis aplinkai. Skaityti daugiau
Ekologija (5)Ekologijos samprata. Ekosistemos samprata, komponentai. Biocenozės komponentai. Ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų sukcesija. Ekologiniai veiksniai ir jų klasifikacija. Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemose. Populiacijos savokos samprata. Vartotojų ir aukų reguliacijos schema. Populiacijų tipai. Ekologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Biosfera. Biocheminė apytaka. Vandens apytaka. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Saugomos teritorijos. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Draustiniai ir jų rūšys. Saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Saugomi kraštovaizdžio paminklai ir gamtos objektai. Gyvūnijos, reikšmė. Gyvūnijos nykimo priežastys. Raudonoji knyga. Ekologinė etika. Atmosferos apsauga. Rūgštūs lietūs. Ozono sluoksnio nykimas. Cheminis oro užterštumas. Užteršto oro valymo metodai, įranga. Fizikinė oro tarša. Miško resursai. Vandens resursai ir jų apsauga. Vandens užteršimas ir valymas. Žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonos. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio resursai (žemės fondas). Dirvožemio erozija. Priešerozinių priemonių sistema. Skaityti daugiau
Ekologija (8)Įvadas. Ekologijos mokslo samprata, tikslai. Ekosistemos. Ekologiniai veiksniai, jų klasifikacija. Energijos ir medžiagų apykaita biosferoje. Ekologinės krizės, katastrofos. Biosfera. Biosferos sandara. Biosferos apsauga. Atmosfera. Jos struktūra, sudėtis. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Vanduo biosferoje. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens teršimas. Vandens vartojimo reguliavimas. Nutekamieji vandenys, jų poveikis aplinkai. Vandens valymo būdai. Dirvožemio tarša. Biologinės įvairovės apsauga. Augalijos reikšmė biosferoje. Augalijos apsauga. Miškai, jų ekologija. Gyvūnijos nykimo priežastys. Gyvūnijos apsauga. Žemės gelmės ir žmogaus geologinė veikla. Technologinė aplinkos tarša. Žmogus ir aplinka. Aplinkos taršos šaltiniai. Aplinkos užteršimo veiksniai. Savivala gamtoje. Poveikio aplinkai įvertinimas. Jūs turite teisę ir galimybę daryti įtaką aplinkai. Kraštovaizdžio sauga. Saugomos teritorijos ir objektai. Rezervatai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Atliekos ir jų tvarkymas. Aplinkos monitoringas. Aplinkos apsaugos organizavimas. Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai. Ekologinė teisė. Pabaiga. Terminų žodynas. Baigiamoji užduotis. Skaityti daugiau
Ekologija (9)Trumpa istorinė apžvalga. Sisteminė ekologija. Ekologijos objektas ir uždaviniai. Makroekologijos struktūra. Mokslas ir praktika. Gamta ir žmogus:sisteminis požiūris. Bendros sąvokos. Sudėtingų sistemų savybės. Sistemų parametrai. Makroekologijos sisteminiai dėsniai. Tvermės dėsniai. Apie vystymosi kainą. Skaityti daugiau
Ekologinė biotechnologijaSunkiųjų metalų absorbacija vaistiniuose augaluose. Durpių valymas ir sorbcija. Oro būklė ir tarša. Vandens telkinių būklė ir tarša. Dirvožemių būklė ir tarša. Genetiškai modifikuotų augalų privalumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Ekologinis monitoringasEkologinis monitoringas arba stebėsena. Stebėsenos struktūra. Stebėsenos vykdymas. Stebėsenos vietovių pasirinkimas. Skaityti daugiau
Globalinis atšilimasGlobalinio atšilimo priežastys, padariniai, išvados. Skaityti daugiau