Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos kursiniai darbai
Ekologijos kursiniai darbai

(36 darbai)

Lietuvos miškų ūkio subalansuotoji plėtraĮvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Subalansuotos miškų ūkio plėtros istoriniai aspektai. Subalansuota plėtra ar darnus vystymasis? Miškų ūkis darnaus vystymosi kontekste atvirkščiai. Miškai ir biologinė įvairovė. Darnus vystymasis - tai kompromisas tarp ekonominių, aplinkosauginių ir socialinių visuomenės siekių. Nepriklausomas miškų ūkio sertifikavimas. Privačių miškų sertifikavimas Lietuvoje. Aplinkosauginio ir ekonominio efektyvumų palyginimas tarp Baltijos jūros regiono šalių. Naujausi technologiniai sprendimai miškų ūkyje, atitinkantys subalansuotos miškų plėtros koncepciją. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (11). Skaityti daugiau
Lietuvos vyriausybinių institucijų vaidmuo aplinkos apsaugos politikojeĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Vyriausybės institucijų susiformavimo raida aplinkos apsaugos politikoje. Valstybinis aplinkos apsaugos valdymas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo kompetencija aplinkos apsaugos politikoje. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija aplinkos apsaugos srityje. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos kompetencija aplinkos apsaugos srityje. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos prioritetinės veiklos kryptys 2006 metams. Kitų valstybės institucijų vaidmuo aplinkos apsaugos politikoje. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija. Aplinkos apsaugos agentūra. Jūrinių tyrimų centras. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Sveikatos apsaugos ministerijos institucijos, valstybinis aplinkos sveikatos centras. Žemės ūkio ministerijos institucijos, valstybinė augalų apsaugos tarnyba. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aplinkos būklė Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas. Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos valdymo politika, jos įgyvendinimo Lietuvoje principai. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama. Išvados. Skaityti daugiau
Luknelės upės slėnio gamtotvarkos planasĮvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės - geografinės sąlygos. Klimato ir geologinės ypatybės. Geomorfologinės ypatybės, pagrindinės reljefo formos. Hidrografinės ypatybės. Kraštovaizdžio aprašymas. Teritorijos biologinės ypatybės. Laukinės augalijos ypatybės ir buveinės. Laukinės gyvūnijos ypatybės. Žemės ir gamtos išteklių nuosavybė ir naudojimas. Esamos žemėvaldos. Miško išteklių naudojimo ypatybės. Žmogaus veikla gretimose teritorijose. Teritorijos ekologiniai būklės vertinimo kriterijai. Pažeidžiamumas ir stabilumas. Retumas. Natūralumas ir tipiškumas.įvairovė. Teritorijos padėtis. Socialinis - ekonominis būklės įvertinimas. Gamtotvarkos plano tikslas ir uždaviniai. Stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimo planas. Tvarkymo priemonių lokalizavimas. Gamtotvarkos priemones įgyvendinantys asmenys ir jų funkcijos. Išteklių analizė, lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms įgyvendinti. Gamtotvarkos plano tikslinimas ir stebėsena. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Maisto produktų ekologija. Maisto priedaiĮžanga. Maisto kokybė ir maisto saugumas. Ekologiniai maisto produktai. Ekologinių maisto produktų ženklinimas. Maisto priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Naftos produktų nuotekose tyrimų organizavimasSantrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Literatūros šaltinių, pagal naftos produktų nuotekose tyrimų organizavimo temą, analizė. Apibendrinimas. Laboratorijos darbo organizavimas. Laboratorijos charakteristika. Laboratorijos plano sudarymas, laboratorinių baldų ir prietaisų išdėstymo pagrindimas. Norminiai ir laboratorijoje pildomi dokumentai Tyrimų organizavimas. Bandinių priėmimas ir jų judėjimo laboratorijoje schema. Reikalingos medžiagos ir indai. Tyrimui naudojami prietaisai ir metodai. Tyrimų kokybės užtikrinimas. Skyriaus apibendrinimas. Žmogaus ir gamtos sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Neries taršaNeries tyrimas hidrologiniu ir mikrobiologiniu požiūriu. Upės užterštumas sulfatais, fosfatais. Bendras upės būklės įvertinimas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Tyrimų metodas. Neries baseino schema. Neryje aukščiau Kauno ištirpusio bendrojo azoto (Nb) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio mineralinio azoto (Nmin) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių nitratų (NO3-N) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija nežymiai mažėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių nitritų (NO2-N) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio amonio azoto (NH4-N) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio bendrojo fosforo (Pb) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DKL). Neryje aukščiau Kauno ištirpusių fosfatų (PO4-P) koncentracijos dinamika, trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno biocheminio deguonies suvartojimo (BDS7) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja) ir didžiausia leistina koncentracija (DLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio vandenyje deguonies (O2) koncentracijos dinamika, trendas (rodantis, kad koncentracija kasmet didėja) ir mažiausia leistina koncentracija (MLK). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio chloro (Cl) koncentracijos dinamika ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija didėja). Neryje aukščiau Kauno ištirpusio silicio (Si) koncentracijos dinamika, ir trendas, (rodantis, kad kasmet koncentracija mažėja). Kalio permanganato (ChDSmn) ir kalio bichromato (ChDScr) santykio grafikas. Fitoplanktono rūšių skaičiaus, biomasės (mg/l), saprobiškumo indekso (SI) vidutinė metinė dinamika 1995 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Zooplanktono rūšių skaičiaus, biomasės (mg/m3), saprobiškumo indekso (SI) kaita 1994 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Makrozoobentoso santykinio oligochetų kiekio – SOK (%) ir biotinio Trento indekso –BI kaita 1994 – 1998 metais Neries aukščiau Kauno vandenyje. Rezultatų aptarimas. N/P sezoninis santykis. N/P daugiametis santykis. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotekų valymo įrenginių projektavimasAnotacija. Nuotekų debitų nustatymas. Vidutinio paros nuotekų debito nustatymas. Didžiausias paros nuotekų debitas. Vidutinis valandos nuotekų debitas. Vidutinis sekundinis nuotekų debitas. Maksimalus nuotekų valandos debitas. Maksimalus nuotekų sekundinis debitas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų užterštumas pagal suspenduotų medžiagų kiekį. Biocheminis deguonies suvartojimas. Užterštumas pagal cheminį deguonies suvartojimą. Teršalų masė apskaičiuojama pagal formulę. Teršalų masė pagal suspenduotų medžiagų masę. Teršalų masė pagal biocheminį deguonies suvartojimą. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Ramintuvo parinkimas. Ramintuvo schema. Grotų parinkimas. Smėliagaudės parinkimas. Smėliagaudės schema. Smėlio sausinimo aikštelės. Debitomačio parinkimas. Debitomačio shema. Pirminių nusodintuvų parinkimas. Biologinis valymas. Biologinio valymo schema. Aerotanko parinkimas. Aerotanko schema. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Lyginamasis deguonies suvartojimas. Deguonies kiekis kurį reikia ištirpinti. Aeratorių skaičiavimas. Reikalingas oro kiekis aeratoriuose bendrai. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankinimas. Dumblo tankintuvo schema. Dumblo stabilizavimas. Metantanko schema. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Reikalingo chloro kiekio nustatymas. Nuotekų dezinfekavimo schema. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičiavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Nuotekų išleidimo į atvirąjį telkinį schema. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (13)Įvadas. Oro teršimas. Oro teršimo samprata. Oro teršalai. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Ozonas. Smogas. Rūgštieji lietūs ir jų padaroma žala. Sunkieji metalai. Oro teršimo mažinimas. Buitis. Transportas. Elektrinės. Lietuvos ekologinė būklė: oro būklė ir tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Sąvartynų problemosĮžanga. Vilniaus regiono atliekų tvarkymas. Kauno regiono atliekų tvarkymas. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymas. Šiaulių regiono atliekų tvarkymas. Panevėžio regiono atliekų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Šlavantėlės upės slėnio gamtotvarkinis planasĮvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos klimatas. Geologija, geomorfologija ir dirvožemiai. Hidrologija ir hidrografija. Artimiausios saugomos teritorijos. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslas. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimas. Gamtotvarkos plano įgyvendinimo priemonių plano parengimas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Šušvės aukštupio vandens ištekliai ir sanitarinė būklėŠušvės aukštupio gamtinės sąlygos ir hidrografinis tinklas. Paviršinio vandens ištekliai. Gamtosauginis debitas. Šušvės baseino požeminio vandens ištekliai. Viršutinis permas. Vandens vartojimas ir nuotėkų kiekiai. Vandens vartotojai. Vandens telkinių sanitarinė būklė. Šušvės upės sanitariniai skaičiavimai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimasĮvadas. Pagrindiniai aplinkos procesu modeliavimo tikslai. Teorinė teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga. Matematinis modelis. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose vandenyse. Modelis "Juodoji dėžė". Modelis "Pilkoji dėžė". Dispersijos uždavinių sprendimas dvimačiam vienalyčiam judėjimui. Struktūriniai modeliai. Teršalų pernešimų poringoje terpėje modeliai. Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. Dirvožemio tipų (kuriuose modeliuojama tarša) aprašymas. Modelio sudarymo eiga. Programos pagrindinis meniu bei ten įvedami duomenys. Uždavinio modelio sudarymas. Hidraulinių charakteristikų skaičiavimo modelių koeficientų aprašymas. Van Genuchten modelis. Brooks - Corey modelis. Haverkampo modelis. Teršalo charakteristikas apibūdinantys koeficientai. Pagrindinio kontūro braižymas. Užpildo charakteristikos ir jį apibūdinantys koeficientai. Kontūrų ir sklaidos apribojimų nustatymas. Foninės koncentracijos įvedimas. Skaičiavimo tinklelio nustatymas. Skaičiavimo rezultatų peržiūrėjimas ir grafinės informacijos išvedimas. Skaičiavimo rezultatai skirtingais laiko momentais. Optimalią teršalų sklaida dirvožemyje apibūdinantys parametrai ir jų įtaka skaičiavimo rezultatams. Išvados. Skaityti daugiau
Upės hidroekologinis įvertinimas: Veiviržo upėVeiviržo upė hidrografiniu ir hidrologiniu požiūriu. Įvadas. Literatūros apžvalga. Minija. Veiviržas. Intakai Vandens tarša. Upių taršos klasifikacija. Didžiausios leistinos medžiagų koncentracijos upių vandenyje. Darbo objektas ir metodai. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo rezultatai. Hidrologinis Veiviržo upės įvertinimas. Hidrocheminis Veiviržo upės įvertinimas. Veiviržo upės tarša nitritais. Veiviržo upės tarša nitratais. Veiviržo upės tarša mineraliniu azotu. Veiviržo upės tarša bendruoju azotu. Veiviržo upės tarša bendruoju fosforu. Veiviržo upės tarša fosfatais. Bendrasis deguonies suvartojimas (BDS) Veiviržo upėje. Veiviržo upės metiniai ir sezoniniai 1991-2006 metais. N/P, N/Si ir P/Si santykiai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Vandens ištekliaus naudojimo valdymasĮvadas. Teorinė dalis. Bendros žinios apie vandens išteklius. Krituliai. Garavimas. Nuotėkis. Istorijos faktai. Svarbiausi tikslai siekiant vandensaugos tikslų. Praktinė dalis. Aktualios problemos, jų sprendimo būdai ir siekiami tikslai. Problemos išsprendimui keliami uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Vandens ūkio statiniai ir aplinkaJūros baseino gamtinės sąlygos ir hidrografinis tinklas. Paviršinio vandens ir jų pasiskirstymas per metus. Gamtosauginis upės debitas. Požeminio vandens ištekliai. Nagrinėjamo upės baseino vandens vartojimas ir nuotėkų kiekiai. Upių vandens kokybė. Skaityti daugiau
ZoohigienaCheminės vandens savybės ir jų nustatymo būdai. Vandens pH nustatymas. Amoniako nustatymas. Nitritų nustatymas. Nitratų nustatymas. Chloridų nustatymas. Geležis ir manganas. Gyvulininkystės patalpų apšvietimas ir jo matavimo būdai. Šviesos rėžimas paukščiams. Paukščių higiena. Paukščių laikymas. Palaidų paukščių laikymas. Paukščių laikymas narveliuose. Paukštynų sanitarijos reikalavimai. Skaityti daugiau