Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekologija

Ekologija (831 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkosauga ir reklama Druskininkų mieste

  Įvadas. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas ir kompetencija Lietuvoje. Atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimui reikalingos lėšos Lietuvoje. Svarbios aplinkosauginės priemonės. Atsigavę Druskininkai kelia ir susižavėjimą, ir nerimą. Druskininkai taps pasaulio jaunimo orientavimosi sporto sostine. Infrastruktūros plėtra ir aplinkos sauga Druskininkų mieste. Reklama. Druskininkų savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Išvados.
  Ekologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-20
 • Aplinkosauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos aplinkos apaugos politikos apžvalga. Aplinkosaugos programa, vykdoma turizme. Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos valdymo bendrieji (horizontalieji) sektoriai. Europos Sąjungos (ES) atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. Europos Sąjungos (ES) vandens apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. Išvados.
  Ekologija, referatas(19 puslapių)
  2005-10-04
 • Aplinkosauga. Oro gerinimas

  Įvadas. Energetikos poveikis aplinkai. Energetikos sektorius. Suodžių susidarymas. Išmetamųjų teršalų kontrolė. Bendrosios klimato kaitos konvencija. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Aplinkos oro kokybę reglamentuojantys Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Oro valymo filtrai. Elektrostatinio oro valymo proceso esmė. Elektrostatiniai filtrai. Oro valymo įrengimai, valantys šlapiuoju metodu. Drėkinančio skysčio padavimas į įrenginius.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2005-11-08
 • Aplinkosauginiai taršos mokesčiai Lietuvoje

  Įvadas. Tikslas – susipažinti su taršos mokesčiais bei jų specifika, galimais taršos mažinimo būdais ir esama situaciją Lietuvoje. Mokesčių už taršą ir gamtinių išteklių naudojimą esmė ir pagrindinės funkcijos. Aplinkos teršimas ir mokesčių panaudojimo galimybės. Aplinkos komponentų tarša. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Mokesčio už aplinkos teršimą praktinio taikymo ypatumai. Mokesčio už aplinkos taršą metodika. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2011-02-07
 • Aplinkosauginių problemų sprendimo būdai Lietuvoje

  Įvadas. Oro tarša ir apsauga. Teršalų iš oro valymas. Vandens tarša ir apsauga. Vandens išteklių apsauga. Vandens išteklių apsaugos prioritetai. Atliekos. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio apsauga. Aplinkos apsaugos finansavimas. ISPA programa. PHARE programa. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama Lietuvai. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2007-02-26
 • Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimas žemės ūkyje pagal nitratų direktyvą

  Užduotys: Pagal kokius pagrindinius teisinius aktus parengtas normatyvinis dokumentas LAND 33 – 99 "Mėšlo ir nuotekų tvarkymo fermose aplinkos apsaugos reikalavimai"? Kokių rūšių mėšlas ir nuotekos susidaro gyvulininkystės fermose? Kokie reikalavimai keliami kaupiant mėšlą mėšlidėse ir kitas tirštas bei skystas organines atliekas? Pagal kokią formulę apskaičiuojamas reikiamas laukų plotas tręšimui? Kokių rūšių nuotekos gali susidaryti fermose pagal susidarymo sąlygas, užterštumą, bei tręšiamąją vertę? Tiriamoji dalis.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-23
 • Aplinkosaugos būklės vertinimas AB "Lietuvos elektrinė"

  Anotacija. Abstract. Įvadas. AB "Lietuvos Elektrinė" techninė – aplinkosauginė charakteristika. Bendros žinios apie įmonę. Veiklos pobūdis ir gaminama produkcija. Pagrindiniai technologiniai procesai. Vandenų apsauga. Atliekų susidarymas ir tvarkymas įmonėje. Sanitarinė zona. Technologiniai skaičiavimai. Atmosferos apsauga įmonėje. Išmetimai iš stacionarių atmosferos taršos šaltinių. Išmetimų iš katilinės skaičiavimas. Išmetimų iš mobilių atmosferos taršos šaltinių skaičiavimas. Oro valymo įrenginiai AB "Lietuvos elektrinė" aštuntame bloke. Elektrostatinis filtras. Oro valymo įrenginio – rankovinio filtro parinkimas ir projektavimas. Rankovinių filtrų skaičiavimas. HTE Rankovinis filtras. Rankovinio filtro eksploatacija ir priežiūra. Rankovinio filtro darbų sauga. AB "Lietuvos elektrinė" palyginimas su užsienio šalių elektrinėmis, turinčiomis panašius oro valymo įrenginius. Įmonės valdymas (ekonominiai – vadybiniai skaičiavimai). Teisinė sistema reglamentuojanti įmonės veiklą. Mokesčiai už aplinkos teršimą. Rankovinių filtrų atsipirkimo laiko ekonominis skaičiavimas. Veiklos valdymas ir kontrolė aplinkosauginiu aspektu. Programų planai atmosferos apsaugai. Žmogaus ekologija ir darbų sauga. Darbo higiena. Apšvietimas. Triukšmas. Vibracija ir jos poveikis. Mikroklimatinės darbo sąlygos. Elektromagnetinis laukas. Užterštumas cheminėmis medžiagomis darbo patalpose. Darbuotojų sergamumas. Rodiklių skaičiavimas. Darbų sauga įmonėje. Rekomendacijos saugiam ESF ir rankovinių filtrų eksploatavimui. Ekonominio efekto skaičiavimas. Išvados ir rekomendacijos.
  Ekologija, diplominis darbas(110 puslapių)
  2007-04-23
 • Aplinkosaugos esmė ir problemos

  Įvadas. Aplinkosaugos samprata. Pagrindinės žemės ūkio aplinkos apsaugos problemos. Atmosferos tarša. Oro tarša žemės ūkyje. Atmosferos apsaugos priemonės. Vandens tarša žemės ūkyje. Vandens apsaugai naudojamos priemonės. Dirvos tarša žemės ūkyje. Dirvos apsauga. Kitos globalios aplinkosaugos problemos. Aplinkosauginių priemonių taikymo būtinumas. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-08
 • Aplinkosaugos ypatumai ekonomikos aspektu

  Įvadas. Aplinkosauginė ekonomika. Aplinka ir etika. Ekonomikos augimas, gyventojų gausėjimas ir aplinka. Natūralių gėrybių įvertinimas. Aplinkosaugos sistema Lietuvoje. Aplinkosauginė politika. Poveikio aplinkai vertinimas. Taršos leidimai. Lietuvoje mokami mokesčiai už aplinkosaugą. Mokesčio už aplinkos teršimą metodika. Mokesčio apskaičiavimas už aplinkos teršimą gaminių ir pakuotės atliekomis. Nuostolių, padarytų gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodika. Natūralaus hidrografinio tinklo keitimas ir hidrologinio režimo pažeidimai bei durpynų naikinimas. Žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių gyvūnus, augalus, grybus ir jų buveines, skaičiavimo metodika. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai. Išvados.
  Ekologija, referatas(41 puslapis)
  2009-05-25
 • Aplinkosaugos kokybės būtinybė

  Kokybės analizės ir valdymo referatas. Įvadas. Aplinkosauga šiandien: atoveiksmis vietoje veiksmo. Aplinkosaugos problemos žengiant į priekį. Ekologinės dvejonės. Aplinkos sąžinės nuraminimas. Kelias į numatytus ekologinius veiksmus. Ekologiškai efektyvi ūkinė veikla. Pagamintų produktų kiekis – pagrindinė aplinkosaugos problemų priežąstis. Išeitis – "kokybės augimas". Globaliniai aspektai. Ekologiškai efektyvios ūkinės veiklos principas. Ekologiškai efektyvūs veiksmai turi ateitį. Naujoji strategija I: geriau panaudoti produktus. Ilgaamžis naudojimas – produkto tobulinimo priešprieša? Produkto dalių naudojimas etapais. Ekskursas: ekologiškai pagrįstos kainos. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2009-11-10
 • Aplinkosaugos Lietuvoje struktūra ir funkcijos

  Įvadas. Aplinkos apsauga, jos turinys. Politika ir administravimas. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkos apsaugą Lietuvos Respublikoje valdančios institucijos, jų funkcijos. Aplinkosaugos teisinis reguliavimas ir jo svarba. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. Pagrindinės valstybinės organizacijos, kurios yra atsakingos už aplinkosaugą Lietuvoje. Aplinkos teisinio reguliavimo svarba. Išvados.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-02
 • Aplinkosaugos mechanizmas

  Įvadas. Tarptautinis bendradarbiavimas aplinkosaugos srityje. Ekonominis aplinkosaugos mechanizmas. Aplinkosaugos mechanizmo kūrimo principai, kriterijai ir tendencijos. Aplinkosaugos mechanizmo ekonominių priemonių sistemos tipai. Aplinkosaugos ekonominio mechanizmo instrumentų įvairovė. Ekonominių reguliavimo instrumentų privalumai. Aplinkos ekonominiai reguliavimo instrumentai. Aplinkosaugos mokesčiai. Leidimų teršimui prekybos rinkoje metodas. Ekologinis draudimas. Kainodara. Aplinkosauginių mokesčių specifika. Mobilios taršos mokesčio analizė. Administraciniai aplinkos instrumentai. Aplinkosaugos administracinė kontrolė transporto sistemoje. Emisijos reguliavimas nustatant degalų kokybės rodiklius. Išvados.
  Ekologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2006-04-24
 • Aplinkosaugos politikos raida

  Įvadas. Efektyvios inovacijos ir išteklių efektyvumas –būdas pagerinti konkurencingumą. Pasiekimai, tendencijos ir perspektyvos trijose prioritetinėse srityse. Klimato kaita. Biologinė įvairovė. Aplinkosauga ir sveikata. Su įgyvendinimu susijusių sunkumų įveikimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-07
 • Aplinkosaugos reikalavimai Europos Sąjungos šalyse

  Įvadas. Aplinkosaugos reikalavimai Europos Sąjungos šalyse. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos apžvalga. ES (Europos Sąjungos) aplinkos apsaugos politikos raida. ES (Europos Sąjungos) aplinkos politikos veiksmų programa "Aplinka 2010 mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas". Kova su klimato kaita. Kiti pagrindiniai Europos Komisijos tikslai. Apsaugos ir konkurencingumo derinimas. Finansavimas aplinkai gerinti. ES (Europos Sąjungos) atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. ES (Europos Sąjungos) atliekų tvarkymo principai. ES (Europos Sąjungos) oro apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. Aplinkos oro kokybės direktyvos. ES (Europos Sąjungos) vandens apsaugos bei gamtos ir bioįvairovės apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. ES (Europos Sąjungos) politikos vandens apsaugos srityje raida. ES (Europos Sąjungos) gamtos ir bioįvairovės apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2008-09-17
 • Aplinkosaugos vadybos sistemos samprata (ISO 140001, EMAS)

  Įvadas. Gamtinė aplinka. Orientacija į aplinkosaugą. Problemų spektras. Gamtosaugos uždaviniai. Aplinkosaugos vadybos sistema. Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) standartai. ISO 14001. EMAS (Environmental Management and Audit Scheme). EMAS suderinamumas su tarptautiniais standartais. Naujasis reglamentas. Pagrindiniai Europos Bendrijos (EB) elementai. Vadybos sistemų integravimas. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) projektai. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2007-02-12
 • Aplinkotyra

  Įvadas. 1970 – 1980 ekologinė situacija. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Žmonių skaičiaus augimas. SNO ir jos specializuoti gamtosaugos organai. Romos klubas. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2005-11-28
 • Aplinkotyra (2)

  Atmosfera. Litosfera. Hidrosfera. Pasaulio žmonių populiacijos augimas ir aplinkos problemos. Populiacijos. Aplinkos monitoringas. Mityba. Biogenų balansas.
  Ekologija, špera(4 puslapiai)
  2006-05-23
 • Ar geležinkelio transportas didžiausias aplinkos teršėjas

  Įvadas. Geležinkelio transporto poveikis aplinkai. Lietuvos geležinkelio transportas. Geležinkelio transporto tarša. Dirvožemio ir grunto teršimas. Vandens telkinių teršimas. Šilumvežių įtaka aplinkos taršai. Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas. Priemonės ir būdai aplinkos taršai mažinti. Dirvožemio apsauga ir valymas. Geležinkelio cisternų modernizavimas. Šilumvežių ir motorvežių modernizavimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(21 puslapis)
  2007-10-30
 • Ar reikia žmogui būti sveikam?

  Įžanga. Ar reikia žmogui būti sveikam? Sveikata ir aplinka. Sveikata ir ligos rizikos faktoriai. Darbas ir sveikata. Profesija ir sveikata. Šeima ir sveikata. Aplinka ir visuomenė. Radiacija ir žmogus. Elektromagnetinė spinduliuotė. Triukšmas ir jo poveikis žmogaus sveikatai. Stresas ir jo poveikis žmogaus sveikatai.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-01-03
 • Ar užteks ateityje geriamo vandens?

  Vandens ištekliai ir naudojimas. Vandens tarša. Vandens apsauga. Pagrindiniai gamybinių nutekamųjų vandenų valymo būdai. Ar užteks ateityje geriamo vandens?
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-02
Puslapyje rodyti po