Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Aplinkos apsauga (5)Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Svarbiausieji ministerijos uždaviniai. Artimiausio laikotarpio prioritetai. Nevalstybinės organizacijos. Lietuvos žaliųjų judėjimas. Pagrindinės Lietuvos žaliųjų judėjimo veiklos sritys. ISPA programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Pasaulinė žemės diena. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsauga (6)Biosferos sandara. Biosferos apsauga. Ekologijos tyrimų objektas ir metodai. Ekologijos mokslų struktūra. Ekosistema. Ekologiniai veiksniai. Ekologinė niša. Rūgštūs lietūs. Aplinkos taršos šaltiniai. Teršalų klasifikavimas (papildymas iš 20. Aplinkos taršos šaltiniai). Gamybos atliekos. Savivala gamtoje. Mineralizacijos procesas dirvožemyje. Aplinkos apsaugos aspektai. Žmogaus poveikis aplinkai ir jos komponentams. Vanduo biosferoje. Lietuvos vandens ištekliai . Apytakinė vandens naudojimo sistema. Vandens panaudojimo veiksmingumo gamyboje vertinimas. Lietuvos paviršinio vandens kokybė. Požeminio vandens apsauga. Nutekamieji vandenys. Nutekamųjų vandenų fizinių savybių nustatymas. Nutekamųjų vandenų sausosios liekanos ir suspenduotų medžiagų masės nustatymas. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Nutekamųjų vandenų valymo grotelės ir sodintuvai. Nutekamųjų vandenų valymo hidrociklonai. Nutekamųjų vandenų valymo filtrai. Cheminis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Biofiltrai. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Vandens valymas gamtinėmis sąlygomis. Dirvožemis. Dirvožemio biota. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio tarša. Dirvožemio erozija. Dirvožemio apsauga atliekant statybos darbus. Žemės rutulys ir jo sferos. Žemės gelmių naudojimas aplinkos apsaugai. Miškas ir jo sudėtinės dalys. Miškų paskirtis ir nauda. Lietuvos kraštovaizdžio tipai. Saugomos teritorijos ir objektai. Lietuvos raudonoji knyga. Rezervatai. Draustiniai. Regioniniai parkai. Gamtinis karkasas. Atliekų susidarymas ir rūšys. Nepavojingosios atliekos. Pavojingosios atliekos. Atliekų surinkimo sistemos. Atliekų perdirbimas ir deponavimas. Technologijų be atliekų kūrimasis. Atmosferos sudėtis ir struktūra. Anglies dioksidas ir vandens garai atmosferoje. Ozonas. Svarbiausios harmoninio svyravimo charakteristikos. Bangos. Garsas. Triukšmas. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Virpesiai. Virpesių poveikis. Apsauga nuo virpesių. Šiluminė tarša. Aplinkos monitoringo tikslas ir uždaviniai. Aplinkos monitoringo struktūra. Aplinkos monitoringo programos. Aplinkos vertinimo samprata. Poveikio aplinkai vertinimo teisiniai pagrindai. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai. Poveikio aplinkai vertinimo organizavimas. Žmogaus poveikio aplinkos komponentams pasekmės. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Skaityti daugiau
Aplinkos apsauga (7)Aplinkos apsaugos organizavimas Lietuvoje. Ekologija ir jos uždaviniai. Globalinės gamtosauginės problemos. Smogas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji krituliai. Saulės radiacija. Ozono sluoksnio problema. Aplinkos monitoringas. Populiacijos, jų savybės, augimo ypatybės. Ekosistemos, jų struktūra. Energijos ir maisto medžiagų apykaita ekosistemoje. Ekologinės aplinkos ypatybės. Abiotiniai ekologiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Antropogeniniai ekologiniai veiksniai. Biosferos struktūra ir medžiagų apykaita joje. Oro teršimo šaltiniai, teršalai. Oro kokybės apsaugos priemonės. Triukšmo poveikis žmogui ir apsauga nuo jo. Vandens naudojimas ir tarša. Vandens apsaugos priemonės. Nutekamieji vandenys, jų valymo būdai. Antropogeninės veiklos poveikis dirvožemiui. Dirvožemio tarša. Atliekos ir jų tvarkymas. Gamtos ištekliai, jų naudojimo tvarka. Bioįvairovės apsauga. Bendrijų ir rūšių raudonoji knyga. Saugomų teritorijų Lietuvoje organizavimas. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos. Kompleksinės paskirties (integracinės) teritorijos. Miškų apsauga ir naudojimo tvarka saugomose teritorijose. Miško gaisrų rūšys, jų gesinimas. Kraštovaizdis, ir jo apsaugos objektai. Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje apsauga ir priežiūra. Rekreacinių teritorijų naudojimas ir apsauga. Kelių ir geležinkelių sanitarinės apsaugos zonos. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Požeminių vandens telkinių sanitarinės apsaugos zonos. Ryšių ir elektros linijų apsaugos zonos. Skaityti daugiau
Aplinkos apsauga (8)Aplinkos apsaugos reikšmė. Gamtinė aplinka. Aplinkos monitoringas. Aplinkos apsaugos raida. Žmogus ir biosfera. Oras ir jo apsauga. Vanduo ir jo apsauga. Vandens ištekliai. Vandens vartojimas. Ekologinės racionalaus vandens vartojimo priemonės. Pagrindinės vandens išteklių naudojimo kryptys. Paviršinių vandenų kokybė ir užterštumas. Vandens apsauga nuo užteršimo. Svarbiausios požeminio vandens apsaugos nuo užteršimo priemonės. Gėlojo vandens gavybos patirtis. Gėlojo vandens ištekliai. Vandens kokybė ir jos kaita. Nutekamųjų vandenų valymo metodai ir savaiminis vandens apsivalymas. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio gerinimas. Cheminė ir fizinė dirvos degradacija. Dirvos erozija. Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Žemės gelmių turtas ir jo apsauga. Aplinkos teršimas. Priemonės prieš pramonės taršą. Buitinė tarša. Chemikalai ir kitos kenksmingos medžiagos. Rekreacinės paskirties landšaftai ir jų apsauga. Rekreaciniai Lietuvos ištekliai. Rekreacinio kraštovaizdžio apsaugos ir planavimo raidos aspektai. Želdiniai ir jų apsauga. Laukų ir vandens apsauginiai želdiniai ir jų apsauga. Teisinė želdinių apsauga. Lietuvos miškų resursai ir jų apsauga. Pievos ir jų apsauga. Uogos, grybai, vaistažolės ir jų reikšmė bei apsauga. Retų augalų rūšių apsauga. Pasaulio gyvūnija ir jų apsauga. Gyvūnijos apsauga. Dirvožemių bestuburių apsauga. Žuvys ir jų apsauga. Varliagyviai ir jų apsauga. Ropliai ir jų apsauga. Paukščiai ir jų apsauga. Žinduoliai ir jų apsauga. Aplinkos apsaugos valdymo Lietuvoje struktūra. Aplinkos apsaugos valdymo priemonės. Valstybinės aplinkos apsaugos formos. Visuomeninės aplinkos apsaugos formos. Rezervatai. Biosferos rezervatai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Mokslas ir aplinkos apsauga. Skaityti daugiau
Aplinkos apsauga (9)Įvadas. tikslas yra parodyti aplinkos apsaugos būtinumą ir šalių pastangas bei išlaidas išsaugant gamtą. Aplinkos tarša. Aplinka ir visuomenė. Aplinkos taršos šaltiniai. Teisinės aplinkos apsaugos objektas. Lietuvos Respublokos aplinkos apsaugos teisiniai aktai. Visuomeninės aplinkos apsaugos formos. Tarptautinė aplinkos apsauga. Išlaidos aplinkosaugai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsauga LietuvojeMokesčiai, Vandensaugos statybų objektų finansavimas, Užsienio kapitalo investicijų šaltiniai, Nebiudžetiniai fondai. Skaityti daugiau
Aplinkos apsauga PanevėžyjePanevėžio ekologinės būklės apžvalga. Atmosferos apsauga. Oro kokybė Panevėžio mieste 2003 m. Atliekų tvarkymas. Dirvožemio apsauga. Vandens apsauga. Geologinių - hidrogeologinių sąlygų apžvalga. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugą reglamentuojantys teisės aktai: viešbutis-restoranas "Nemuno slėnis"Įvadas. Birštono istorija. Nemuno slėnio geografinė padėtis. Pramogos. Paslaugos. Teisės aktai reglamentuojantys aplinkos apsaugą. Aplinkos apsaugos įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. Straipsnis. Įstatymo paskirtis. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. straipsnis. Įstatymo paskirtis. Saugomų teritorijų įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. straipsnis. Įstatymo paskirtis. Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. 2 straipsnis. Įstatymo paskirtis. Vandens įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. 2 straipsnis. Įstatymo paskirtis. Aplinkos oro apsaugos įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. 2 straipsnis. Įstatymo paskirtis. Miškų įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės įstatymo sąvokos. straipsnis. Įstatymo paskirtis. Atliekų tvarkymo įstatymas. 1 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. 2 straipsnis. Įstatymo paskirtis. Įmonės suderinamumas su aplinka. Įmonės reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugą užtikrinančių institucijų veikla (viešasis sektorius)Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Aplinkosaugos raida Lietuvoje. Valstybinis aplinkos apsaugos valdymas. Lietuvos Respublikos (LR) Aplinkos Ministerija. Aplinkos ministerijos misija. Tarptautinis bendradarbiavimas. Europos Sąjungos (ES) parama aplinkos apsaugai. Aplinkos apsaugos agentūra. Valstybės aplinkos apsaugos inspekcija. Aplinkos monitoringo ir prevencijos stiprinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos ekonominės problemos ir jų sprendimo būdaiĮvadas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Vanduo. Atliekos. Oro apsauga. Dirvožemio tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos mokomoji praktika: UAB "Utenos komunalininkas", AB "Utenos trikotažas". UAB "Utenos vandenys"Įvadas. Pirmasis praktinis darbas: Atliekų tvarkymas. Utenos "Komunalininkas". Atliekų tvarkymas ir klasifikacija. Atliekų surinkimo sistema Utenos rajone. Atliekų šalinimas. Perdirbamos atliekos. Beatliekės technologijos. Antrasis praktikos darbas: Atmosferos apsauga ir oro valymo metodai bei įrengimai. AB "Utenos trikotažas". Atmosfera ir jos apsauga. Oro kokybė. Oro valymo metodai ir jų įrenginiai. Trečiasis praktinis darbas: Vandens išteklių apsauga. Nutekamieji vandenys ir jų valymo būdai bei įrenginiai. Lietuvos vandens ištekliai ir jo kokybė. Pramonės nuotekos. Nuotekos ir jų valymo įrenginiai. Nuotekų valymas mažose valyklose. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos mokomosios praktikos ataskaita: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentasAplinkos apsaugos mokomosios praktikos įmonėje ataskaita. Įvadas. Ignalinos rajono aplinkos agentūros struktūra ir veikla. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro kokybės valdymas. Vandens išteklių kontrolė ir kokybės valdymas. Atliekų tvarkymo kontrolės valdymas. Cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės valdymas. Radioaktyvių medžiagų kontrolė. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės rezultatai. Kraštovaizdžio ir dirvožemio apsauga. Gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolė. Valstybinė miškų kontrolė. Mokesčiai ir leidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos organizavimas Kauno miesteĮvadas. Aplinkos apsaugos organizavimas Kauno mieste. Atmosferos apsauga. Vandens apsauga. Atliekų tvarkymas. Dirvožemio apsauga. Kraštovaizdžio apsauga. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos politikaAplinkos apsaugos politika ir jos įgyvendinimas. Europos Sąjungos (ES) atliekų tvarkymo politika. Europos Sąjungos (ES) politika dėl specifinių atliekų srautų. Europos Sąjungos (ES) atliekų sektoriaus tesės aktai. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Lietuvos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų sistema. Telšių rajono atliekų tvarkymo sistema ir jos plėtojimas. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos politika Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) bendroji aplinkos apsaugos politika. Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos politikos raida. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) teisiniai aplinkos apsaugos reikalavimai. Europos Sąjungos (ES) parama aplinkosaugai. Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos valdymo bendrieji (horizontalieji) sektoriai: Poveikio aplinkai vertinimas ir strateginis aplinkos vertinimas. Ataskaitos apie aplinkos apsaugos direktyvų įgyvendinimą. Informacijos apie aplinką prieinamumas visuomenei. Visuomenės dalyvavimas. Pasiūlymai aplinkos apsaugos formavimui valstybiniame ir savivaldybių asociacijų lygmenyse. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos politikos formavimasĮvadas. Aplinkos apsaugos valdymo sistema. Aplinkos apsaugos ministerija. Aplinkos strategijos departamentas. Lietuvos aplinkos apsaugos strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos problemosĮvadas. Aplinkos apsauga. Vandens apsauga. Atliekų tvarkymas. Oro apsauga. Dirvožemio tarša. Radioaktyvumas. Neradioaktyvusis aplinkos užterštumas 2003 metais. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos problemos ir jų sprendimo būdaiOro tarša ir apsauga. Teršalų iš oro valymas. Vandens tarša ir apsauga. Vandens išteklių apsauga. Atliekos. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio apsauga. Aplinkos apsaugos finansavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Ispa programa. Phare programa. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos problemos ir jų sprendimo būdai (2)Įvadas. Vandens apsaugos uždaviniai. Oro apsaugos tikslai. Atliekų tvarkymo uždaviniai. Gyvosios gamtos išsaugojimo uždaviniai. Teritorijų planavimas. Draustiniai ir jų paskirtis. Raudonoji knyga. Lietuvos gamtos ištekliai. Oro tarša. Išvada. Skaityti daugiau
Aplinkos apsaugos problemos ir jų sprendimo būdai LietuvojeĮvadas. Oro tarša ir apsauga. Teršalų iš oro valymas. Vandens tarša ir apsauga. Vandens išteklių apsauga. Atliekos Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio apsauga. Draustiniai ir jų paskirtis. Aplinkos apsaugos finansavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Trumpai. Oro tarša. Vandens tarša. Išvados. Skaityti daugiau
...