Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Mechaninis nuotekų valymas. Grotos. Smėlio sausinimo aikštelėsPowerPoint pristatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Pagrindiniai buitinių ir komunalinių nuotekų parengtinio valymo įrenginiai. Grotos. Smėlio sausinimo aikštelės. Skaityti daugiau
Medicininių atliekų saugojimas LietuvojeMedicininių atliekų apdorojimas ir saugojimas Lietuvoje. Apdorojimas ir šalinimas. Deginimas. Dezinfekcija. Laikymas sąvartyne. Medicininių atliekų tvarkymas Lietuvoje. Medicininių atliekų tvarkymo ekonominiai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Mikrobiologija (14)Mikrobiologijos objektas. Bakterijų vystymosi ciklai. Bakterijų judėjimas. Mikrobų kvėpavimas bei jo reikšmė. Vandenilio jonų (ph) koncentracijos poveikis mikrobams. Daržovių rauginimo mikrobiologija. Gumbelinės bakterijos, jų rūšys. Gumbelinių bakterijų virulentiškumas, efektyvumas ir vystymosi ciklas. Dalinis dirvos sterilizavimas. Oro mikrobiologija. Skaityti daugiau
Mikrobiologiniai procesai buitinėse nuotekoseĮvadas. Tyrimų metodika. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Heterotrofinių mikroorganizmų vaidmuo valant nuotekas. Augalinio nuotekų valymo įrenginys. Išvados. Skaityti daugiau
Mikroorganizmų naudojimas maisto pramonėjeĮvadas. Mikroorganizmų reikšmė maisto pramonėje. Bakterijos ir maisto produktai. Maisto produktų apdorojimas. Bakterinės kilmės pavojai. Išvados. Skaityti daugiau
Miškai (2)Įvadas. Miškai. Bendros žinios apie mišką. Lietuvos miškų fondas. Miškų naikinimas. Miškų kirtimas. Miškų gaisrai. Miškų tarša. Miškų kenkėjai ir ligos. Miškų apsauga. Miško kirtimų reguliavimas. Miškų apsauga nuo gaisrų. Miškų apsauga nuo taršos. Miškų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Miškų atkūrimas. Miškų ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
Miškai ir jų apsaugaĮvadas. Referato tikslas: Plačiau susipažinti su miškais ir jų apsauga. Referato uždaviniai. Miškų vaidmuo ir vieta biosferoje. Ekologinis miškų vaidmuo. Ekonominė ir socialinė miškų reikšmė. Bendros žinios apie miškus. Medynai. Miškų tipai. Veiksniai, kenkiantys miškams. Aplinkos taršos poveikis miškams. Miškų iškirtimas. Masinio žmonių poilsiavimo poveikis miškams. Miškų apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Miškai ir miškų apsaugaĮvadas. Miškų gaisrai. Miškų tarša. Miškų kirtimas. Išvados. Skaityti daugiau
Miškingumo pagrindimas kraštovaizdžio ir aplinkos apsaugos požiūriuĮvadas. Atmosferos oro sudėtis ir miškas. Miško įtaka kritulių kiekiui. Miško įtaka aplinkiniams laukams. Miško įtaka nuotėkio reguliavimui. Miško įtaka paviršinio nuotėkio sumažinimui. Miško įtaka upių nuotėkiui. Paupių miškai ir jų apsauginis vaidmuo. Miško paklotės vandens imlumas. Žolinės augalijos vandens imlumas. Paupių miškų dirvožemių įtaka paviršinio nuotėkio vandens išvalymui. Išvados. Skaityti daugiau
Miško ekologijaĮvadas. Miško fitocenozės komponentai, jų apibūdinimas. Miško ekosistemos samprata, jos komponentai. Medžių diferenciacija ir eliminacija. Medžių klasifikacijos: krafto, kairiūkščio. Miško įtaka gretimų teritorijų mikroklimatui. Miško tipologijos pagrindinės kryptys, jų apibūdinimas. Skaityti daugiau
Miško ekologija (2)Miško atkūrimo būdo parinkimą lemiantys veiksniai. Teisiniai veiksniai. Socialiniai ir ekonominiai–techniniai veiksniai. Ekologiniai veiksniai. Gamtinio rajonavimo reikšmė atkuriant mišką. Svarbesniųjų ekologinių veiksnių reikšmė vietinėms ir kai kurioms introdukuotoms medžių rūšims. Klimatiniai veiksniai. Šviesa. Oro temperatūra. Oro drėgmė. Vėjas ir slėgis. Atmosferos cheminė sudėtis. Mechaninė (granuliometrinė) ir mineraloginė dirvožemių bei gruntų sudėtis. Dirvožeminiai veiksniai. Fizinės dirvožemio savybės. Vandens savybės. Mažiausias drėgmės imlumas. Vytimo drėgmė. Kapiliarinė drėgmė. Pilnas drėgmės imlumas. Gruntinių vandenų gylis. Cheminės dirvožemių savybės. Humusas. Orogarfiniai veiksniai. Biotiniai veiksniai. Sukcesijų ypatumai kirtavietėse. Mikroklimato pakitimai kirtavietėse. Temperatūra. Santykinis oro drėgnumas. Vėjo greitis. Dirvožemio pažeidimai kertant. Kirtaviečių užmirkimas ir užpelkėjimas. Žolinės dangos pakitimai ir konkurencija kirtavietėse. Miško žėlimas kirtavietėse. Žėlimas kertant hidrotopų medynus atvejiniais kirtimais. Spygliuočių ir minkštųjų lapuočių žėlimas užmirkusių ir pelkinių augaviečių kirtavietėse. Uosio ir ąžuolo žėlimas kirtavietėse. Kai kurių miško medžių rūšių šaknų formavimosi ypatumai miško želdiniuose. Svarbesnių ekologinių veiksnių įtaka medžių sodinukams ir jų reguliavimo galimybės ruošiant dirvą. Dirvožemio šilumos režimas. Dirvožemio tūrinė masė. Oro drėgmės režimas. Dirvožemio drėgmės režimas. Dujų apykaita dirvožemyje. Dirvožemio maisto medžiagos. Šalnos ir šalčiai. Ligos ir kenkėjai. Žėlimo privalumai ir trūkumai. Ekologiniai veiksniai lemiantys miško medžių derėjimą ir sėklų barstymą. Ekologiniai veiksniai, įtakojantys sėklų sudygimą ir sėjinukų augimą. Šviesa ir šiluma. Dirvožemio rūgštingumas. Miško paklotės įtaka sėklų sudygimui. Gyvoji dirvožemio danga. Vegetatyvinis miško žėlimas. Pušų žėlimas po medyno danga. Eglių žėlimas po medyno danga. Ąžuolo ir uosio žėlimas po medyno danga. Juodalksnio ir beržo žėlimas po medynų danga. Skaityti daugiau
Miško raidaRaida. Lietuvos miškai nuo seniausių laikų iki XVI amžiaus. Teritorijos miškingumas. Miškų nuosavybė. Lietuvos miškai nuo XVI iki XVIII amžiaus. Miškų naudojimas, apsauga. Teisinis miškų naudojimo reguliavimas Lietuvos Statutuose. 1559 metų girių surašymas. 1567 metų girininkų nuostatai. 1641 metų girių ordinacija. Reguliuojamo miško ūkio užuomazgos XVIIIa II-oje pusėje. Lietuvos miškų ūkis carinės Rusijos valdymo metais 1795-1915. Miškų būklė ir eksploatacija (Miško ūkio darbų organizavimas). Miškotvarkos darbai. Miško apsauga. Miško gaisrai. Audros ir vėjai. Miško kenkėjai ir ligos. Miško želdinimas. Miško kirtimai. Miško sausinimas. Šalutinis miško naudojimas. Ganiava miške. Miško gėrybių rinkimas. Antriniai miško produktai. Lietuvos miško ūkis pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos miškų ūkis 1918-1940 m. Miškų apsaugos ir administracijos organizavimas. Valstybinių miškų fondo susiformavimas (žemės reformos 1920, 1922 metais). Vilniaus krašto miškų valdymas. Miškotvarkos darbų organizavimas. Eiga. Miško atkūrimo darbai ir jų organizavimas. Želdinimo fondas. Miško kirtimai ir medienos ruošos organizavimas. Pagrindinio naudojimo kirtimai. Miškų ūkis privačiuose miškuose. Lietuvos miškų ūkis 1941-1944. Lietuvos miškų ūkis pokario metais (po 1944 metų). Miškų ūkio administravimas. Miškų ūkio ekonominiai pagrindai. Miško atkūrimas. Ugdymo kirtimai. Miškotvarkos darbai. Miško darbininkai. Miško sausinimas. Miško ūkio organizavimas privačiuose miškuose. Skaityti daugiau
Miško rekreacinės digresijos nustatymasĮvadas. Neigiamas poveikis miškams. Miškų apsauga. Miško rekreacinės digresijos nustatymas. Miškų tinkamumas rekreacijai. Skaityti daugiau
Miškų ekologijaĮvadas. Miškų ekologija ir jų ištekliai. Medienos ištekliai ir jų naudojimas. Miškas ir aplinkos užterštumas. Rūgščių lietų poveikis miškams. Miškų apsauga. Miškų atkūrimas. Privatūs miškai ir jų tvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Miškų ekologinis vaidmuoĮvadas. Miškai. Sausumos biomai. Tundra. Spygliuočių miškai. Vidutinio klimato juostos miškai. Atogrąžų miškai. Mišku nykimas. Gamtosauga. Išvados. Skaityti daugiau
Miškų kirtimasŽmogaus ir gamtos ryšys. Miškų būklė ir produktyvumas. Miškų kirtimai ir jų reikšmė. Medžių klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Miškų naudojimasĮvadas. Kas yra miškas? Miško dalys. Miškų funkcijos. Miško naudojimas. Miškų naudojimo rūšys. Miško naudojimo režimai. Miško apsauga. Miško apsaugos nuo ligų metodai. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Miško valdytojų, savininkų ir naudotojų pareigos. Atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Mokslas ir aplinkos apsaugaĮvadas. Mokslas ir aplinkos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
NaftaĮvadas. Nafta ir jos savybės. Nafta ir jos produktai. Fizinės ir cheminės naftos savybės. Naftos klasifikacija. Paviršinių vandenų tarša nafta ir naftos produktais. Fizikiniai-cheminiai procesai vykstantys naftai ir naftos produktams išsiliejus jūros vandenyje. Aplinkos tarša naftos produktais įvykus tanklaivio avarijai. Lietuvos nacionalinis naftos išsiliejimų jūroje likvidavimo planas. Žemės gelmių tarša nafta ir naftos produktais. Taršos nafta ir naftos produktais židiniai. Žemės gelmių taršos nafta ir naftos produktais ypatumai. Žemės gelmių užteršimo mažinimo galimybės. Naftos teršalų valymas iš aplinkos. Ekologija "Mažeikių naftoje". Ekologija Būtingės terminale. Būtingės terminalo aplinkos monitoringo 2003 metais ataskaitos santrauka. Išvados. Skaityti daugiau
Nafta (2)Aprašymas, kas yra nafta ir kaip ji atsirado. Valstybės, turinčios daugiausiai naftos. Naftos perdirbimas Lietuvoje. Importas ir eksportas. Automobilių išmetamų dujų kiekio palyginimas. Lietuvos Respublikos (LR) pastangos sumažinti oro taršą. Tyrimų aprašymai. Aplinkos tarša automobilių išmetamomis medžiagomis. Sniego švarumo tyrimas. Spygliuočių tyrimas. Skaityti daugiau
......