Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos referatai
Ekologijos referatai

(478 darbai)

Nuodingųjų medžiagų apykaita ekosistemojeNuodingųjų medžiagų apykaita ekosistemoje. Lokalinis oro užterštumas ir jo pasekmės. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Mažeikių rajone ir jų apsauga. Skaityti daugiau
Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu ir nuotekų valymo įrenginiaiĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su nuotekų valymu aktyviuoju dumblu ir tam skirtais įrenginiais. Biologinis nuotekų valymas. Biologinio valymo aktyviuoju dumblu principai. aktyviojo dumblo mikroorganizmų augimo fazės. Aktyviojo dumblo apdorojimas. Dumblo pūdymas metano tankuose. Aerobinė dumblo stabilizacija. Nuotekų dumblo sausinimas vakuuminiais filtrais. Nuotekų dumblo sausinimas centrifugomis. Bereagenčiu būdu paruošto dumblo panaudojimo galimybės. Nuotekų valymo įrenginiai. Cikloninis smėlio separatorius. Anaerobinio dumblo fermentatorius. Nuotekų valymo teisinis reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nutekamųjų vandenų valymo būdaiĮvadas. Mikroorganizmų ekologija. Vandens mikroflora. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Nutekamųjų vandenų valymas biofiltrais. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Vandenų valymas gamtinėmis sąlygomis. Biologinis valymas anaerobiniais įrenginiais. Nutekamųjų vandenų valymas. Išvados. Skaityti daugiau
Oras, jo tarša ir apsaugaOro sudėtis. Ozono sluoksnis. Šiltnamio" reiškinys ir rūgštūs lietūs. Šilumos spąstai. Pramonės įmonės. Smogas. Oro užterštumas Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Vandens užterštumas. Žmogaus veiklos poveikio aplinkai mažinimas. Skaityti daugiau
Oro higienaĮvadas. Oro higieninė svarba. Kenksmingos oro priemaišos. Fizinės oro savybės ir jo higieninė svarba. Klimatų charakteristika ir klasifikacija higieniniu požiūriu. Oro apsaugos priemonės. Skaityti daugiau
Oro ir vandens taršaĮvadas. Oras ir jo tarša. Atmosferos struktūra bei oro sudėtis. Deguonis. Azotas. Anglies dioksidas. Ozonas. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Transportas. Energetikos objektai. Pramonės įmonės. Pagrindiniai oro taršos komponentai, jų įtaka sveikatai. Sieros oksidai (SOx). Azoto oksidai (NOx). Anglies monoksidas (CO). Dulkės. Lakūs organiniai junginiai. Vanduo ir jo tarša. Vandens reikšmė. Vandens užteršimo šaltiniai, komponentai, jų įtaka sveikatai. Vandens užteršimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Oro taršaProjektas apie oro taršą: atmosferos tarša, nuodingos dujos, šiluminės elektrinės, Kauno miesto oro tarša. Skaityti daugiau
Oro tarša (10)Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Skaityti daugiau
Oro tarša (11)Įvadas. Oro tarša. Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Rūgštieji lietūs. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šilimos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Oro tarša pasaulyje. Atmosferos apsauga. Oro užterštumas Šiauliuose. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie 1 grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Pavojingiausių medžiagų pavojingumo Šiauliuose klasės. Išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (12)Oro tarša. Rūgštusis lietus. Šiltnamio efektas. Ozonas. Pagrindinės oro taršos priežastys. Skaityti daugiau
Oro tarša (3)Gyvybės atsiradimo prielaidos. Oro teršėjai: automobiliai, fabrikai. Skaityti daugiau
Oro tarša (4)Dėmesys aplinkai. Ozono sluoksnis. Ozono sluoksnio plonėjimas. Oksidacija. Šiltnamio efektas. Oro užterštumas Lietuvoje. Teršalai iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje. Teršalai iš mobiliųjų taršos šaltinių Lietuvoje. Darbas iliustruotas nuotraukomis, paveikslėliais. Skaityti daugiau
Oro tarša (5)Oro užterštumas. Oro užterštumo išvengimas. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Oro kokybė. Oro apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (6)Oro sudėtis. Oro tarša ir oro taršos šaltiniai. Oro tarša. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Smogas. Ozono sluoksnis. Šilumos spąstai. Šiltnamio reiškinys. Oro tarša Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (7)Atmosfera. Atmosferos sudėtis. Atmosferos tarša. Atmosferos priemaišų pavojingumo klasės. Šiluminės elektros jėgainės. Šiluminių elektros jėgainių išmetamos į atmosferą priemaišos. Akmens anglys – pavojingiausias kuras. Kenksmingų priemaišų charakteristikos pagal kuro rūšį. Transportas. Autotransportas ir išmetamos kenksmingos medžiagos. Degant kurui vidaus degimo varikliuose susidariusių priemaišų grupės. Išmetamosios dujos ir degimo procesas. Benzininiai ir dyzeliniai varikliai. Automobilių išmetamų kenksmingų medžiagų kiekis. Geležinkelių, upių ir jūrų transportas. Aviacija. Pramonė. Fizikiniai poveikiai atmosferai. Šiltnamio reiškinys. Ozono sluoksnis. Smogas. Rūgštieji lietūs. Atmosferos priemaišų poveikis žmonių sveikatai. Skaityti daugiau
Oro tarša (8)Įvadas. Transporto tarša. Teršalų poveikis žmogui. Kiti oro taršos šaltiniai. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Testas (8 klausimai). Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Oro tarša (9)Oro kokybė. Oro priemaišų koncentracija kai kuriuose Lietuvos miestuose DLK dalimis. Dulkių koncentracija Lietuvos miestuose ir pramonės centruose. Sieros dioksido (SO2) koncentracijos kaita didžiausiuose Lietuvos miestuose. Automatizuoti Vilniaus miesto oro kokybės tyrimai. Vilniaus miesto oro kokybės kontrolės automatizuotų stočių tinklas. Pagrindinių teršalų emisija tūkst.t per metus į atmosferą Vilniuje iš autotransporto ir stacionarių teršimo šaltinių. Bendra pagrindinių teršalų emisija į atmosferą Vilniuje. NO2 koncentracijų kitimas per parą. Automobilių paros eismo dinamika darbo dienomis pagrindinėse Vilniaus gatvėse. Pagrindinių oro teršalų koncentracijų kitimas 1996 m. Pagrindinių oro teršalų koncentracijos ir kiti rodikliai. Sutartiniai ženklai. Išvados ir siūlymai. Teršalų emisijos pasiskirstymas atskiruose regionuose. Skaityti daugiau
Oro tarša ir žmogaus sveikataTikslas ir uždaviniai. Oras. Oro tarša. Oro tarša mano gatvėje. Oro valymas. Didžiausia kai kurių kenksmingų medžiagų koncentracija gamybinių patalpų, darbo zonų ir gyvenviečių ore (Lentelė). Oro tarša Lietuvoje, pasauliniame kontekste. Žmogaus sveikata. Skaityti daugiau
Oro tarša LietuvojeĮvadas. Oro apsauga Lietuvoje. Teršalai. Bendrosios klimato kaitos konvencija. Ozono sluoksnis. Atmosferos oro teršimo šaltiniai. Elektros jėgainės. Automobiliai. Pramonės įmonės. Žemės ūkis. Anglies monoksidas. Azoto oksidai. Sieros dioksidas. Šiltnamio efektas. Rūgštieji lietūs. Oro valymo filtrai. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša Lietuvoje (2)Oro tarša Lietuvoje. Teršimo šaltiniai. Atmosferos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
......