Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Aplinkos technologijaĮvadas. Aplinka ir sveikata. Elektromagnetinė spinduliuotė, jos įtaka sveikatai. Saulės radiacija, jos komponentai, įtaka sveikatai. Jonizuojančios spinduliuotės įtaka sveikatai. Vandens reikšmė. Vandens užterštumo šaltiniai. Vandens užteršimas Lietuvoje. Geriamojo vandens kokybės standartas. Aplinkos tarša. Teršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Ozonas. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais, diagramomis. Skaityti daugiau
Aplinkos technologija. Užterštumo kontrolėAnotacija. Įvadas. Biosfera. Dirvožemio biota. Jos reikšmė gamtai ir žmogui. Neigiamos dirvožemio naudojimo pasekmės. Dirvožemio gerinimas. Užterštumo kontrolė. Vanduo. Jo reikšmė gamtai ir žmogui. Vandens tarša ir jos pasekmės. Nuotekų valymas. Apsauginės vandens juostos ir zonos. Apsauginiai želdiniai. Geriamojo vandens kokybės gerinimo būda. Užterštumo kontrolė. Atmosfera. Jos sandara. Oro reikšmė gamtai ir žmogui. Bendroji atmosferos tarša. Antropogeninė atmosferos tarša. Mechaniniai oro teršalai. Mechaninių teršalų iš oro valymas. Oro cheminiai teršalai. Cheminių teršalų iš oro valymas. Technogeninė aplinkos tarša. Radiacinė aplinkos tarša. Radiacijos kontrolė. Elektromagnetinė spinduliuotė. Oro užterštumo kontrolė. Atliekos. Atliekų perdirbimas, deponavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas ir teršalų rūšysAplinkos teršimas ir teršalų rūšys. Oro užterštumas Šiauliuose. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie 1 grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Tyrimų išvados. Pavojingiausių medžiagų pavojingumo. Šiauliuose klasės. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas transportuDarbo tikslas: nustatyti, kiek aplinką užteršia automobilių išmetamosios dujos bei keliamas triukšmas. Priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas. Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemosAplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Atmosferos tarša. Transporto priemonių tarša. Priemonės prieš pramonės taršą. Rūgštieji lietūs. Atmosferos taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens tarša. Dirvožemio tarša. Tiesioginis dirvožemio sunaikinimas. Energija ir technologinė aplinkos tarša. Radiacinė aplinkos tarša. Triukšmas. Vibracija. Elektromagnetinis spinduliavimas. Šiluminė tarša. Pagrindinės aplinkos taršos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Pagrindinės aplinkos teršimo tendencijosDarbo tikslas: Susipažinti su aplinkos taršos šaltiniais, jų veikimo būdais bei poveikiu žmogaus sveikatai. Aplinkos teršimo tendencijos. Aplinkos teršimas. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Dirvožemio tarša. Pesticidai. Oro tarša. Vandens (hidrosferos) tarša. Rūgštieji lietūs. Atliekos. Elektrosmogas kompiuterizuotoje darbo vietoje. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos tyrimo metodaiĮvadas. Fizikiniai analizės metodai. Cheminiai analizės metodai. Fizikiniai – cheminiai analizės metodai. Biologiniai kontrolės metodai. Reikalavimai skirti bioindikatoriams. Antžeminių ekosistemų taršos bioindikacija. Žinduoliai – bioindikatoriai. Dirvožemio mezofauna. Augmenijos bioindikatoriai. Bioindikacija gėlavandenėse ekosistemose. Jūrinės ekosistemos. Biotestas ir bioidentifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos užterštumas LietuvojeĮvadas. Aplinkos tarša. Aplinkos taršos šaltiniai. Taršos šaltinių klasifikacija. Energetikos objektų tarša. Toksogenų poveikis biosferai. Mokesčiai ir baudos už oro teršimą. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos užterštumas Lietuvoje (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti užterštumo problemą Lietuvoje. Aplinkos apsaugos būtinumas. Užterštumo kontroliavimo išlaidos. Kodėl užterštumo kontrolės nevykdymas yra susijęs su ekonomikos augimu? Aplinkos apsaugos politika. Išorinių efektų sprendimas rinkos metodais. Administracinės ir teisinės aplinkos apsaugos priemonės. Ekonominiai aplinkos apsaugos metodai. Tiesioginis teršėjų apmokestinimas. Ekologinės licencijos. Subsidijos už taršos mažinimą. Oro kokybė ir klimato kaita. Vandens kokybė. Atliekų tvarkymas. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos užterštumas Šiaulių rajoneĮvadas. Literatūros apžvalga. Baigiamojo darbo tyrimų rezultatų aptarimas ir analizė. Pagrindinės sąvokos. Aplinkosaugos raida Lietuvoje. Trumpa Šiaulių apskrities istorija. Apskrities gamtinės ekonominės sąlygos. Oras. Vanduo. Dirvožemis. Atliekos. Vietinis regioninis transportas. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos. Žemės ūkis. Miškų ūkio paskirties žemė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Aplinkos vaidmuo žmogaus gyvenimeĮvadas. Socializacija ir jos tarpininkai įvairiuose žmogaus gyvenimo tarpsniuose. Aplinkos poveikis vaikui. Šeimos vaidmuo žmogaus socializacijai. Nepilnamečių nusikalstamumas ir šeima. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkos veiksniai ir stresoriaiAplinkos veiksniai ir stresoriai, jų poveikis biologinėms sistemoms. Įvadas. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Abiotiniai aplinkos veiksniai. Biotiniai aplinkos veiksniai. Antropogeniniai aplinkos veiksniai. Organizmų tolerancija aplinkos veiksniams. Stresoriai ir jų poveikis organizmams. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
AplinkosaugaĮvadas. Aplinkosaugos samprata ir strategija. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosaugos teisinio reguliavimo svarba. Globalinės aplinkosaugos problemos. Aplinkos būklė Lietuvoje. Atmosfera. Radiacija. Vanduo. Dirvožemis. Atliekos. Europos institucijos. Europos Sąjungos aplinkosaugos direktyvos. Oro kokybė. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje, teisinis aplinkosaugos reguliavimas. Valstybinis aplinkosaugos valdymas Lietuvoje. Aplinkosaugos ministerijos struktūra. Svarbiausieji ministerijos uždaviniai. Aplinkos teisinio reguliavimo svarba. Kiti svarbiausi aplinkosaugą reguliuojantys įstatymai ir aktai. Kietos atliekos, jų tvarkymas. Atliekų susidarymas, šaltiniai, rūšys ir apskaita. Atliekų surinkimo sistema. Technologijų be atliekų kūrimas. Mechaninis nutekamųjų vandenų valymas. Cheminis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (2)Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Svarbiausieji ministerijos uždaviniai. Artimiausio laikotarpio prioritetai. Nevalstybinės organizacijos. Lietuvos žaliųjų judėjimas. Žaliųjų nuopelnai. Pagrindinės Lietuvos žaliųjų judėjimo veiklos sritys. ISPA programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Pasaulinė žemės diena. Išvados. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (3)Įvadas. Aplinkosaugos samprata ir strategija. Aplinkos apsaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosaugos teisinio reguliavimo svarba. Dabartinė aplinkos padėtis. Aplinkos būklė Lietuvoje. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (4)Aplinka. Gamtos apsauga. Aplinkos apsauga. Teršalų kvalifikacija. Savivala gamtoje. Bendroji ekologija. Ekologija. Ekologijos tikslai. Ekosistema. Ekologine niša. Svarbiausios globalinės problemos. Ekologinė krizė. Demografija. Biosfera, jos sandara. Gamtos ištekliai ir jų tipai. Atmosfera, jos sandara. Pagrindinės atmosferos priemaišos. Mechaniniai oro teršalai ir jų valymas. Cheminiai teršalai ir oro valymas nuo jų. Vanduo, jo reikšme biosferoje. Lietuvos vandens baseinas. Apytakinės vandens naudojimo sistemos. Paviršinio vandens kokybė. Požeminis vanduo, jo tarša. Nutekamieji vandenys, jų skirstymas pagal kilmę. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Dirvožemis ir jo sudėtis. Dirvožemio tarša. Dirvožemio erozija. Augalija. Miškas ir jo komponentai. Gyvūnija. Gyvūnijos apsauga. Rūgštieji lietūs. Ekologinė žemdirbystė. Atliekos. Kraštovaizdis. Poveikio aplinkai vertinimas. Aplinkos monitoringas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (5)Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija. Kultūrinė – socialinė evoliucija. Žmogaus ir proto kilmė. Nuo individualios prie visuomenės evoliucijos. Gamtosaugos ir aplinkosaugos atsiradimo priežastys. Aplinkos apsaugos ministerijos kūrimosi raida. Statybos ir urbanistikos ministerijos kūrimosi raida. Aplinkosaugos vadybos principai ir priemonės Ekonominiai modeliai ir subalansuota plėtra. Subalansuotos plėtros strategija. Tolygi plėtra. Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektas. Teisinis administracinis reguliavimas. Poveikio aplinkai vertinimas – prevencinė priemonė. Standartai, normatyvai, limitai, kvotos. Gamtos išteklių naudojimo ir kitų leidimų sistema. Teritorijų planavimas: bendrieji, detalieji, specialieji planai. Regioninė aplinkos politika. Aplinkos monitoringas, moksliniai tyrimai, informacijos fondas. Subalansuota plėtra. Aplinkos apsaugos integravimas į bendrą politiką, planavimą ir vadybą. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos apsaugos institucinę sąrangą. Uždaviniai. Funkcijos. Valstybės, savivaldybės ir privataus verslo santykiai saugant ir reguliuojant gamtos išteklių naudojimą. Gamtos ištekliai. Bendras vidaus produktas. Taršos licencijos. Miestų perpildymo kaštai. Urbanizacija. Ekonomikos augimas ir gamtos išteklių naudojimo poveikis aplinkai. Globalinių problemų esmė. Gyventojų skaičiaus augimo tendencijos. Žemės kaip gamtos ištekliaus apsaugos ir maisto problemos. Biologinis aplinkos teršimas. Radiacija. Svarbiausi aplinkos apsaugos uždaviniai. Vanduo ir jo apsauga. Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolas. Tarptautinio bendradarbiavimo aplinkos Formavimo ir apsaugos srityje 2005-2007 prioritetai. Europos Sąjungos (ES) parama. Aplinkos apsaugos veiksmų programa Centrinei ir Rytų Europai. Informacijos viešumas ir prieinamumas. Visuomenės organizacijos ir jų reikšmė aplinkos apsaugoje. Aplinkosauginis švietimas formaliojo švietimo sistemoje. Neformaliojo visuomenės aplinkosauginio švietimo strategija ir institucijos. Apskritys. Viešosios informacijos rengėjų ir platintojų vaidmuo visuomenės aplinkosauginio švietimo, informavimo ir mokymo srityje. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (6)Aplinkosaugos vadybos ir audito sistema – EMAS. EMAS aprėptis. EMAS istorija. EMAS uždavinys. EMAS tikslas. Galimi EMAS diegėjai. EMAS privalumai (pagal AM). AM aplinkos apsaugos sistema pagal užsienio praktiką. EMAS diegimo kaštai. EMAS įgyvendinimas. Kompetentinga įstaiga. Akreditacijos įstaiga. EMAS Taryba. Organizacijos, siekiančios EMAS registracijos. EMAS registracija. Registravimo tvarka Lietuvoje. EMAS įgyvendinimo skatinimas. Organizacijų skatinimo veiksmai. Institucijos ir organizacijos, galinčios skatinti EMAS diegimą Lietuvoje. ISO 14000. Aplinkos vadybos tikslas. ISO istorija. ISO standartų rengėjai. Pagrindiniai ISO 14 000 standartai. ISO standartai Lietuvoje. ISO standartų pristatymas. ISO 14001 pagrindiniai aplinkos apsaugos veiksmingumo reikalavimai. ISO standarto modelis. ISO standartų panašumai. SO standartų diegimas – vadybos sistemos modelis. Sertifikavimas – vertinimas. ISO sistemos pritaikymas EMAS. ISO modifikavimo sritys. AVS diegimas mažose ir vidutinėse įmonėse. MVĮ paplitimas. Skatinamieji veiksniai diegti AVS. Kliūtys diegiant AVS. AVS poveikis. AVS skirstymas. Priemonės, skatinančios diegti AVS. Organizacinės priemonės. AVS įtvirtinimas. Pagalba įmonėms. Mažiau formalizuota aplinkos vadyba. Pakopinės, supaprastintos ir alternatyvios AVS. Pakopinių, supaprastintų ir alternatyvių AVS savybės. Integruotas metodas. Įdiegtų AVS pranašumai. Auditas. Ekologiškai švaresnių gaminių projektavimas. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (7)Kas yra aplinka? Kas yra aplinkos apsauga? Kaip skirstomi aplinkos komponentai? Kokias žinote svarbiausias aplinkosaugos problemas? Kokie yra svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai? Svarbiausios aplinkosaugos problemos. Svarbiausi aplinkosaugos uždaviniai. Kokias žinote aplinkosaugos problemas nagrinėjančias pasaulinio lygio organizacijas? Kokias žinote tarptautines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokias žinote nacionalines programas ir nutarimus aplinkosaugos klausimais? Kokie aplinkos apsaugą reglamentuojantys nutarimai minimi 1-ame, 2-ame ir 3-čiame Lietuvos Statutuose? Kokias žinote aplinkosaugos organizacijas, įkurtas Lietuvoje sovietų valdymo metais? Kokias žinote visuomenines organizacijas, vykdžiusias ir vykdančias aplinkosauginę veiklą Lietuvoje? Kaip susiformavo šiandieninė LR Aplinkos ministerija: kaip ji vadinosi anksčiau, kada buvo įkurta ir kt.? Kokia yra šiuo metu LR Aplinkos ministerijos struktūra (departamentai, skyriai ir kt.)? Kas yra Aplinkos ministras? Kokios yra pagrindinės LR Aplinkos ministerijos veiklos kryptys? Kas yra aplinkos tarša? Kaip klasifikuojamos aplinką teršiančios medžiagos? Kokius žinote dažniausiai pasitaikančius cheminius teršalus? Kaip skirstomi fiziniai teršalai? Kokius žinote gamtinio pobūdžio taršos šaltinius? Įvertinkite svarbiausius socialinės ir ūkinės veiklos faktorius, įtakojančius aplinkos būklę Lietuvoje. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo intensyvumas Lietuvoje. Klimatas ir jo kaita Lietuvoje. Kokie teršalai paprastai matuojami aplinkos ore? Kokia yra pagrindinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio dinamika Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį? Įvertinkite anglies dioksido emisijos pasaulyje dinamiką pagal ūkio sektorius. Įvertinkite bendrą atmosferos oro kokybę užterštumo atžvilgiu Lietuvoje 2008 metais. Kokia būklė fiksuojama didžiuosiuose Lietuvos miestuose oro užterštumo kietosiomis dalelėmis (KD) atžvilgiu? Kokie tikslai ir uždaviniai numatyti aplinkos oro būklės stebėjimo srityje Lietuvoje? Kaip vykdomas aplinkos oro monitoringas Lietuvoje: kada pradėtas vykdyti, kaip suformuotas monitoringo stočių tinklas ir kt.? Išvardinkite pagrindinius oro taršos šaltinius Lietuvoje. Apibūdinkite. Kaip oro užterštumas įtakoja žmonių sveikatą? Kokios priemonės taikomos aplinkos oro kokybei gerinti valstybiniu lygiu Lietuvoje? Kokius žinote teisinius dokumentus, skirtus vandens apsaugai? Koks yra vandens išteklių naudojimo ir nuotekų susidarymo intensyvumas Lietuvoje pastaruoju metu? Kaip organizuojamas vandens monitoringas Lietuvoje? Kokias žinote prioritetines nuostatas vandens išteklių apsaugos srityje? Apibūdinkite Lietuvos upių vandens kokybę. Apibūdinkite Lietuvos ežerų vandens kokybę. Įvertinkite bendrojo azoto, bendrojo fosforo, naftos angliavandenilių koncentracijos pokyčių dinamiką Baltijos jūroje ir Kuršių mariose per pastaruosius 10 metų. Apibūdinkite požeminio vandens kokybę. Šio vandens naudojimo sritys Lietuvoje. Dėl kokių priežasčių nyksta biologinė įvairovė Žemėje? Kas sudaro Lietuvos biologinę įvairovę? Įvertinkite biologinės įvairovės išteklius Lietuvos miškuose, pelkėse, pievose, vandens telkiniuose, agroekosistemose. Kokius žinote nacionalinius ir tarptautinius teisinius dokumentus, skirtus biologinės įvairovės apsaugai? Kokius žinote Lietuvos kraštovaizdį formuojančius technogeninius veiksnius? Kas sudaro saugomų teritorijų sistemą Lietuvoje? Pateikite pavyzdžių. "Natura 2000" tinklo raida Lietuvoje. Kokį plotą Lietuvoje užima saugomos teritorijos? Palyginkite su kitomis ES (Europos Sąjungos) šalimis. Kokias žinote saugomas teritorijas Klaipėdos apskrityje? Kokius žinote Lietuvoje įkurtų draustinių tipus? Koks vidutinis Lietuvos miškingumas? Kokia jo dinamika? Palyginti su kitomis ES šalimis. Kurie Lietuvos rajonai yra miškingiausi? Kokia bendra padėtis Lietuvoje ir pasaulyje atliekų tvarkymo atžvilgiu, kokie yra atliekų susidarymo mastai? Įvertinkite atliekų perdirbimo mastus? Kokius žinote įstatymus ir kitus teisinius dokumentus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą? Kokius žinote atliekų tipus? Pateikite pavyzdžių. Įvardinkite keletą svarbiausių Valstybinio strateginio aplinkos tvarkymo plano tikslų, susijusių su atliekų tvarkymu. Kokius žinote atliekų tvarkymo prioritetus? Įvertinkite atliekų tvarkymo organizavimą Klaipėdoje. Kur talpinamos iš Klaipėdos regiono surinktos atliekos? Apibūdinkite tą objektą. Urbanizacijos intensyvumas pasaulyje. Nuo ko priklauso miestų aplinkos kokybė? Kaip pasireiškia akustinė tarša miestuose? Kokia yra želdynų reikšmė urbanizuotos aplinkos optimizavimui? Kokios yra želdynų funkcijos? Kaip pasiskirstę žalieji plotai didžiuosiuose Lietuvos miestuose? Palyginkite su kitais pasaulio miestais. Koks įstatymas reglamentuoja želdynų apsaugą, tvarkymą ir kt.? Kada jis priimtas? Žemės gelmių išteklių tausojimo ir apsaugos pagrindinės priemonės. Naudingųjų išteklių gavybą sąlygojantys veiksniai. Kokius žinote svarbiausius aplinkosauginio švietimo principus? Kas tai yra subalansuota plėtra? Kokie yra svarbiausi subalansuotos plėtros aspektai? Skaityti daugiau
Aplinkosauga (8)Aplinkosaugos esmė. Didžioji ekonomika ir medžiagų balanso modelis. Aplinka ir etika. Ekonominis efektyvumas ir žalioji ekonomika. Aplinkosaugos etika: "Moralinių nuostatų" atsiradimas. Etinės taisyklės. Ekonomikos augimas, gyventojų gausėjimas ir aplinka. Augimo riba. Tvarus vystymasis. Tvaraus vystymosi apibrėžimas ir skirtingi požiūriai. Tvaraus vystymosi matavimas. Tvaraus vystymosi įgyvendinimo principai. Rinkos neveiksnumas. Rinkos mechanizmas ir pagrindiniai principai. Rinkos neveiksnumas. Visuomeniniu požiūriu optimalus gamybos kiekis. Vyriausybės neveiksnumas saugant aplinką. Vyriausybės įtaka ir neveiksnumas. Vyriausybės neveiksnumas. Vyriausybės neveiksnumo pavyzdžiai. Vyriausybės neveiksnumas besivystančiose šalyse. Sprendimo priėmimas. Visuomeninio sprendimo priėmimo taisyklė. Diskontavimas ir aplinka. Natūralių gėrybių įvertinimas. Kelionių kaštų metodas. Hedonistinės kainos metodas (HKM) neapibrėžtumo problema. Tiesioginio reguliavimo neefektyvumas. "Teršėjai moka" principas. Optimalus taršos lygis. Išorinio poveikio dinamiškumas. Nuosavybės teisių požiūriai. Žalieji mokesčiai. Optimalios taršos mokesčiai. Mokesčio dydžio nustatymo problema. Taršos mokesčio naštos paskirstymas. Taršos mokesčio efektyvumas ir tarptautinės problemos. Rinkliavos už aplinkos naudojimą. Ekonominių paskatų instrumentai (EP). Prekyba taršos leidimais. Prekybos taršos leidimais esmė. Prekybos taršos leidimais trūkumai. Žuvininkystės kvotos. Aplinkosauginių standartų nustatymas. Efektyvumas, rentos siekimas ir reguliavimo nauda. Įspėjamasis principas. Aplinkos politika ir aplinkosaugos standartų efektyvumas. Aplinkosaugos standartų efektyvumas. Atsinaujinantys ištekliai. Žuvies ištekliai. Visuomeninių vertybių tragedija. Laikas ir diskontavimas. Nuosavybės teisė ir atstatomų išteklių valdymas. Neatsinaujinantys ištekliai. Išteklių buvimas ir retumas. Fizinio retumo rodikliai. Išteklių ribotumo rodikliai pagrįsti kaina arba kaštais. Neatsinaujinančių išteklių gavyba: keletas ekonominių principų. Skaityti daugiau
......