Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Transporto taršaTransporto taršos sukeltos problemos. Atmosferos oro užteršimo šaltiniai. Pagrindiniai aplinkos teršimo šaltiniai. Transportas. Kitos kenksmingos medžiagos. Kenksmingų medžiagų normos automobilių su Otto varikliais išmetamosiose dujose. Dumingumo normos automobiliams su Dyzelio varikliais. Atmosferos oro užteršimo profilaktika. Transporto taršos mažinimas. Skaityti daugiau
Transporto tarša (2)Nuodingosios medžiagos ekosistemoje. Lokalinis oro užterštumas ir jo pasekmės. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Raudonosios knygos plėšrieji paukščiai Biržų rajone ir jų apsauga. Skaityti daugiau
Transporto tarša ir jos poveikio aplinkai mažinimas. TriukšmasTriukšmas. Transporto tarša. Transporto triukšmas mieste. Transporto išmetamosios dujos ir jų poveikis aplinkai. Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto triukšmo neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Transporto išmetamųjų dujų neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Priemones transporto triukšmo ir išmetamųjų dujų neigiamam poveikiui mažinti. Išvados. Skaityti daugiau
Tvarioji plėtraForesteris "Pasaulio dinamika". D. Medouz (D. Meadows)ir kt. "Augimo ribos". Biologinės įvairovės samprata. 1-oji Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos veiksmų programa. 2-oji Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos veiksmų programa. 4-oji Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos veiksmų programa. 5-oji Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos veiksmų programa. 6-oji Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos veiksmų programa. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija: Bendrosios nuostatos. Lietuvos darnaus vystymosi prioritetai. Lietuvos darnaus vystymosi strateginė analizė: aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai. Darnaus vystymosi rodikliai (indikatoriai). Energijos srautai visuomenėja. Darnaus vystymosi tikslai, uždaviniai ir priemonės. Kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė. Atliekų tvarkymas. Transportas. Žemės ūkis. Būstai. Turizmas. Užimtumas. Skurdas ir socialinė atskirtis. Visuomenės sveikata. Švietimas ir mokslas. Skaityti daugiau
Ūkininko ūkinės veiklos poveikis aplinkaiĮvadas. Ūkio ūkinė veikla ir rizikos faktoriai. Aplinkosauginė situacija ūkyje. Aplinkos apsaugos ministerijos įstatymai ir reikalavimai ūkininkams. Mėšlo laikymas ir naudojimas. Tvarto įrengimas. Organinių trąšų saugyklos. Organinių atliekų kompostavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ūkio chemizavimo liekanos. Nitratai ir nitritai. Jų įtaka sveikataiCheminė maisto tarša ir jos sukeliami sveikatos sutrikimai. Polichlorbifenilai. Kadmis. Gyvsidabris. Pesticidais. Nitratai. Apsinuodijimai cheminėmis priemaišomis. Gerkime tiktai neužterštą vandenį. Viešai tiekiamas vanduo. Šuliniai. Nitratai ir nitritai. Toksinis poveikis. Kaip žinoti ar vanduo užterštas. Šachtinių šulinių įrengimas ir apsauga. Nitratai - ypač pavojingi besilaukiančioms mamoms ir kūdikiams. Į ką mamos turėtų atkreipti dėmesį, norint, kad jų kūdikiai augtų sveiki. Maisto kokybė ir maisto saugumas. Maisto kokybės užtikrinimas. Skaityti daugiau
Upelių buveinių kokybės vertinimasĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Tyrimo metodika. Priemonės. Darbo rezultatai ir jų analizė. Parametrų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Upės hidroekologinis įvertinimas: Veiviržo upėVeiviržo upė hidrografiniu ir hidrologiniu požiūriu. Įvadas. Literatūros apžvalga. Minija. Veiviržas. Intakai Vandens tarša. Upių taršos klasifikacija. Didžiausios leistinos medžiagų koncentracijos upių vandenyje. Darbo objektas ir metodai. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo rezultatai. Hidrologinis Veiviržo upės įvertinimas. Hidrocheminis Veiviržo upės įvertinimas. Veiviržo upės tarša nitritais. Veiviržo upės tarša nitratais. Veiviržo upės tarša mineraliniu azotu. Veiviržo upės tarša bendruoju azotu. Veiviržo upės tarša bendruoju fosforu. Veiviržo upės tarša fosfatais. Bendrasis deguonies suvartojimas (BDS) Veiviržo upėje. Veiviržo upės metiniai ir sezoniniai 1991-2006 metais. N/P, N/Si ir P/Si santykiai. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Useness of RainforestsPowerPoint pristatymas (anglų kalba). Do you know? Andiroba. Amargo. Balsam. Brazilian peppertree. Cat’s claw. Jurubeba. Jatoba. Passionflower. Scarlet bush. Velvet bean. 7 things you can do to save the rainforest. Skaityti daugiau
Utenos regiono saugomos teritorijos ir objektaiĮvadas. Utenos rajono žemėlapis. Utenos rajono kraštovaizdis. Valstybės saugomos Utenos regiono teritorijos. Aukštaitijos Nacionalinis parkas. Labanoro regioninis parkas. Dvarų parkai. Draustiniai. Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Saugomų objektų aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Užterštos aplinkos įtaka sveikataiĮvadas. Teršalai pagal sukeliamus sveikatai sutrikimus. Stacionarieji oro taršos šaltiniai . Energetika. Kovos su stacionariaisiais taršos šaltiniais būdai. Mobilieji oro taršos šaltiniai. Kovos su mobiliaisiais taršos šaltiniais būdai. Skaityti daugiau
Užterštumas azoto dioksidu Lietuvoje ir EuropojeĮvadas. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Taršos šaltiniai. Azoto oksidai. Globalinės oro užterštumo problemos. Aplinkos oro taršos poveikis sveikatai. Pagrindinės aplinkos teršimo tendencijos Lietuvoje ir Europoje. Kontroliuojama transporto priemonių tarša Europos Sąjungoje. Skaityti daugiau
Valdymas ir ekologinė etikaĮvadas. Valdymas ir ekologinė etika. Visuomenės tarnautojų principai. Etikos problemos. Valdymo etika. Verslo etika. Ekologinė etika. Išvados. Skaityti daugiau
Vandenilio energetika ekologiniu požiūriuPowerPoint pristatymas. Ekologinės problemos ir jų sprendimo būdai. Aplinkos neteršiantys energijos gavimo būdai. Vandenilis – alternatyva senkantiems energijos resursams. Vandenilio šaltiniai. Vandenilio energijos generavimas. Vandenilio kuro celės privalumai. Vandenilio kuro celių vystymosi etapai. Vandenilio kuro celių klasifikacija. SOFC privalumai. SOFC galimos panaudojimo sritys. Vandenilis ar vidaus degimo variklis? Dideli energijos ištekliai ir minimali radiacijos rizika. Skaityti daugiau
Vandenilio energijaPowerPoint pristatymas. Vandenilis. Truputis istorijos. Galingiausias žmonijos ginklas. Termobranduolinė energija iš svajonės į tikrovę. ITER. Kodėl taip ilgai? Lietuva ir termobranduolinė energija. Vandenilis ir automobiliai. Vandenilis ir vidaus degimo variklis. Laukia netolimoje ateityje? Pabaigai. Skaityti daugiau
Vandens apytaka, antropogeninis poveikis ir gamtinių išteklių panaudojimasPowerPoint pristatymas. Vandens apytaka. Hidrosfera. Pasaulio vandens ištekliai. Vandens buvimo telkiniuose trukmė. Saulė – vandens apytakos pagrindas. Trys vandens apytakos ciklai, vykstantys gamtoje. Mažasis ciklas. Didysis ciklas. Žemyninis ciklas. Vandens apytakoje vykstantys procesai. Garavimas. Transpiracija. Sublimacija. Kritulių intercepcija. Paviršinis nuotėkis. Infiltracija. Požeminis nuotėkis. Advekcija. Kondensacija. Vandens balansas - kiekybiška vandens apytaka gamtoje. Antropogeninis poveikis vandens ciklui. Gamtos išteklių panaudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Sąlygiškai pastovūs gamtos ištekliai. Atsikuriantys gamtos ištekliai. Neatsikuriantys gamtos ištekliai. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Skaityti daugiau
Vandens apsauga (2)Vandens išteklių naudojimas ir apsauga. Ekonominiai vandens išteklių naudojimo aspektai. Vandens išteklių naudojimas. Pavojingų ir bendrųjų medžiagų ribinės vertės. Vandens išteklių naudojimas ir apsauga. Paviršinio vandens telkinių klasifikavimas. Pakruojo rajono gruntiniai ir paviršiniai vandenys. Vandens taršos mažinimo būdai. Paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Vandenų taršos šaltiniai. Vandenų monitoringas. Vandens savybių tyrimo metodai. Vandens gerinimo metodų parinkimo principai. Vandens skaidrinimas. Vandens ruošimo būdai: dezinfekavimas. Vandens ruošimo būdai: minkštinimas. Vandens ruošimo būdai: kiti metodai. Nuotekų sudėtis ir savybės. Nuotekų mechaninis valymas. Nuotekų biologinis valymas. Skaityti daugiau
Vandens ekologijaVandens reikšmė žmonių gyvenime. Hidrostatikos pagrindai: slėgis. Vandens šaltiniai vandentiekiui: paviršinis, požeminis, atmosferinis ir jūrų vanduo. Kanalizacijos reikšmė, jos schema ir pagrindiniai elementai. Vidaus kanalizacijos įrenginiai. Nuotekų sudėtis, jų valymo būdai. Nuotekų valymo būdai. Vandens tekėjimo pagrindiniai dėsningumai: greitis, slėgis, skerspjūvis, Bernulio lygtis. Vandens tekėjimo režimas. Požeminio vandens ėmimo įrenginiai: šachtiniai ir gręžtiniai šuliniai, jų debitai ir konstrukcijos. Šachtiniai šuliniai. Gręžiniai. Befiltriai gręžiniai. Kanalizacijos reikšmė, vystymosi apžvalga, perspektyvos ir kanalizacijos schema. Nuotakio sistemos. Lauko kanalizacijos tinklai. Mechaninis ir biologinis procesų valymas. Nuotekų valymas. Hidrauliniai nuostoliai, jų prigimtis, skaičiavimo būdai. Vandens kokybės rodikliai, geležies junginiai vandenyje ir jų šalinimo būdai. Kanalizacijos paskirtis, klasifikacija, pagrindiniai įrenginiai: vidaus ir išorės. Nuotekų valymo stotis, dumblo apdorojimas, alternatyvus nuotekų valymo būdai. Skaityti daugiau
Vandens ekologija (2)Vandens ekologijos apibrėžimas. Ekologija. Vanduo gamtoje. Baltijos jūra ir jos baseinas. Subalansuota vandens ūkio plėtra. Pasaulio vandens balansas. Krituliai. Kritulių gausa. Transpiracija. Suminis garavimas. Drėgmės imlumas. Paviršinis nuotėkis. Požeminiai vandenys. Dirvožemio erozija. Defliacija. Vandenų ekosistemos. Gėlųjų vandenų ekosistemos. Po1imiksija. Monomiksija. Dimisija. Trofogeninės ir trofolitinės zonos. Šlapynės. Bioįvairovė. Jūrų vandens ekosistemos. Baltijos jūros ekosistema. Pagrindinės baltijos jūros gyvųjų organizmų grupės. Baltijos jūros pakrančių ekosistemos. Baltijos jūros pe1agia1ės ekosistema. Hidrosferos tarša cheminėmis medžiagomis. Atmosferos vandens tarša. Paviršinio vandens tarša. Žemės ūkio tarša. Požeminio vandens tarša. Upių hidrografija ir hidrologija. Upių tinklo ypatumai. Upių hidrologija. Upių nuotėkio charakteristikos. Upių vandens chemija. Upių mineralingumas. Upių nuotėkio formavimasis. Hidrograma. Upių biocenozė. Upių vagų ekologinė terpė. Upėse gyvenantys organizmai. Ežerų hidrografija, hidrologija. Ežerų apibudinimas. Ežeras. Ežerų morfometriniai rodikliai ežerų morfometrija. Ežerų ir jūrų vandens fizika ir chemija. Baltijos jūros vandens chemija. Kuršių marios ir jų tarša cheminėmis medžiagomis. Ežerų biocenozė. Ežerų ekosistemos. Žmogaus veiklos įtaka vandens būklei. Tvenkiniai. Sureguliuotų upelių renatūralizavimas. Aplinkosaugos ekonominiai ir teisiniai aspektai. Antropogeninio poveikio aplinkai pasekmių socialinis ekonominis vertinimas. Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai. Skaityti daugiau
Vandens gerinimo įrenginiai (2)Įvadas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso skaičiuojamojo našumo nustatymas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso technologinės schemos parinkimas. Greitieji filtrai. Filtrų praplovimas. Vandens dezinfekavimas. Greitųjų filtrų skaičiavimai. Filtrų ploto skaičiavimas. Filtrų skaičiaus parinkimas. Vieno filtro ploto skaičiavimas. Vandens surinkimo latakų išdėstymas, filtro aukščio skaičiavimas. Filtrų plovimo vanduo. Filtrų plovimui reikalingo vandens kiekio skaičiavimas. Pjovimo vandens būtino slėgio nustatymas. Vamzdynų skersmenų parinkimas. Vandens rezervuarų skaičiavimas. Vandens dezinfekavimo įrenginių skaičiavimas. Vandens gerinimo įrenginių komplekso aukščių schemos sudarymas. Išvada. Skaityti daugiau
......