Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Gamybinės praktikos ataskaita: Alytaus aplinkos apsaugos departamentasAlytaus aplinkos apsaugos departamente atliktos gamybinės praktikos ataskaita. Įvadas. Bendrosios aplinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas, Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungos (ES) programos (NAPP) aplinkos dalies įgyvendinimas. Mokesčių apskaičiavimas už aplinkos tarša metodika. Atliekų tvarkymas, jų surinkimas bei antrinis panaudojimas; sąvartynai. Standartų ir technologijų laikymasis. Valymo įrenginiai (oro, vandens). Oro kokybė ir matavimo prietaisai. Vandens kokybė. Nuotekų valymo būdai. Išsklaidytoji tarša. Gamtos išteklių naudojimas, naudingųjų iškasenų karjerai, pažeistų žemių tvarkymas, gyvenviečių želdiniai, vietinės reikšmės saugomos teritorijos, jų išdėstymas, steigimo tvarka. Biologinės įvairovės apsauga. Skaityti daugiau
Gamybinės praktikos ataskaita: degalų terminalas UAB "Emsi"Įvadas. Praktikos tikslas yra susipažinti, išanalizuoti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Vilniaus rajono agentūros įmones, aprašyti ataskaitoje jų veiklos nuostatus, funkcijas, uždavinius, aplinkosauginę veiklą. Pagrindiniai praktikos uždaviniai yra atlikti pasirinktos įmonės UAB "Emsi" aplinkosauginę analizę, surinkti ir pateikti informaciją apie įmonės aplinkosauginės veiklos funkcijas. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos. departamento bendra apžvalga. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento nuostatai. Pagrindinis departamento uždavinys ir funkcijos. Departamento teisės. Departamento darbo organizavimas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimas ir darbo užmokestis. Departamento lėšos ir finansinės veiklos kontrolė. Baigiamosios nuostatos. Veiklos programos įgyvendinimas 2008 m. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimas. Antrinių žaliavų surinkimas. Nepavojingosios atliekos. Pavojingosios atliekos. Aplinkos kokybė. Aplinkos oro apsauga. Valstybinė miškų kontrolė. Gyvūnijos apsauga. Vilniaus rajono agentūra. Vilniaus rajono agentūros bendra apžvalga. Vilniaus rajono agentūros nuostatai. Pagrindiniai agentūros uždaviniai ir funkcijos. Agentūros teisės. Agentūros darbo organizavimas ir atsakomybė. Įmonė UAB "Emsi": degalų terminalas. Duomenys apie įmonę UAB "Emsi". Informacija apie įmonės ūkinę veiklą. Veiklos aplinkosauginis valdymas ir kontrolė. Oro tarša. Vandens tarša. Atliekų susidarymas. Gamybos procesų analizė. Energetinių resursų naudojimas įmonėje. Mokesčiai už aplinkos taršą. Informacija apie LAND 35:2000 reikalavimus. Išvados. Skaityti daugiau
Gamybos organizavimas: IĮ "Medžio era"PowerPoint pristatymas. IĮ "Medžio era" Apie mus. Įmonės gaminiai. Įmonės išdėstymas. Gamybos patalpų planas. Eksportas. Balandžio mėnesio užsakymai. Lauko baldai. Gamyba. Obliavimo staklės. Šlifavimo – poliravimo staklės. Pagal EVRK mūsų įmonė atitinka C 16.23 kodą. Skaityti daugiau
Gamta – grožio, sveikatos ir džiaugsmo šaltinisĮvadinė dalis. Specifiniai ugdymo tikslai ir uždaviniai. Didaktinės nuostatos ir ugdymo metodai. Ugdymo turinys. Integraciniai ryšiai. Ugdymo priemonės. Vertinimas. Skaityti daugiau
Gamta ir jos teršimasŽmogus niokojo gamtą ir senais laikais. Oro teršimas. Oro teršalai kenkia sveikatai. Rūgštūs krituliai. Ozono sluoksnis. Šiltnamio reiškinys. Vandens teršimas. Dirvos teršimas. Ką daryti su atliekomis ir šiukšlėmis? Aplinkos apsauga dabar. Skaityti daugiau
Gamtai neegzistuoja valstybės sienosĮvadas. Tikslas: patvirtinti teiginį, kad gamtai neegzistuoja valstybės sienos. Uždaviniai: gamtos sąvoka; nustatyti valstybės sienų poveikį gamtai; gamtos panašumai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje; kokie poveikiai iš tiktųjų veikia gamtą. Skaityti daugiau
Gamtinė aplinkaĮvadas. Gamtinių išteklių stoka. Energetinių išteklių kainų svyravimas. Aplinkos taršos didėjimas. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamtos išteklių klasifikacija. Pagrindinės gamtos išteklių naudojimo tendencijos ir dėsningumai. Aplinkos tarša. Teršalų klasifikacija. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Oro tarša. Vietinės regioninės ir pasaulinės oro taršos problemos. Teršiančių medžiagų egzistavimo atmosferoje trukmė. Miestų oro kokybė. Pažemio ozono koncentracijų kitimas. Pasaulinis klimato atšilimas. Vandens naudojimas ir tarša. Vandens naudojimas. Vandens tarša. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Gamtinė aplinka ir taršos problemosĮvadas. Gamtinių išteklių stoka. Lietuvos naudingosios iškasenos. Nafta Lietuvoje. Dolomitas. Klintis. Molis. Smėlis ir žvyras. Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos. Energetinių išteklių kainų svyravimas. Pasaulio pozicija griežtėja. Infliacija. Atkuriamieji energijos šaltiniai. Aplinkos taršos didėjimas. Medžiagų migracija ir kaupimas. Aplinkosauga Lietuvoje. Aplinkos teršimo analizių rezultatai. Aplinkosaugos kontrolė ir tyrimai. Globalinė problema – šiltnamio efektas. Transporto žala atmosferai. Užterštas oras - grėsmė sveikatai. Vandens naudojimas ir tarša. Kaunas - labiausiai užterštas Lietuvos miestas. Miestų oro kokybė. Turim tausoti tai, ką turime. Valstybės institucijų dėmesys aplinkosaugai. Patikslintas valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. Aplinkos ministerijos misija. Aplinkos ministerijos strateginiai tikslai. Aplinkos ministerija visuomenei. Nauji aplinkosaugos reikalavimai nuotekoms tvarkyti. Bendrijai svarbios gyvūnų ir augalų rūšys, kurių apsaugai reikalingas specialių saugomų teritorijų steigimas. Didėjantis vartojimas – grėsmė žmonijos išlikimui. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtiniai ištekliaiPowerPoit pristatymas. Gamtiniai ištekliai. Naudingųjų iškasenų naudojimas ir jų poveikis aplinkai (Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse). Įstatyminė bazė. Lietuvos gamtiniai ištekliai. Naudingosios iškasenos. Nafta. Lietuvos naftos panaudojimo galimybės. Svarbiausi gamtinių dujų produktai. Paviršinės naudingosios iškasenos Lietuvoje. Durpės bei jų panaudojimas. Žinomų energetinių žaliavų išteklių gavybos santykis. Gipso naudojimas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Energijos balansas. Gamtinių dujų poveikis aplinkai. Durpių poveikis aplinkai ir žmogui. Akmens anglies poveikis aplinkai. Skaityti daugiau
GamtonaudaGamtonaudos valdymo principai. Teršalų valymas ir rinka. Išsenkantys, neatsinaujinantys energijos ištekliai ir jų valdymas. Teršalų kontrolės ekonomika. Atsinaujinantys ištekliai. Antrinio panaudojimo išteklių valdymas. Neatsinaujinančių išteklių valdymas. Gamtonaudos valdymas Lietuvoje. Gamtonauda ir aplinkosauga ūkinėje veikloje. Pagrindiniai gamtonaudos politikos principai. Teisinis administracinis gamtonaudos ir aplinkosaugos reguliavimas. Ekonominės gamtonaudos priemonės. Lietuvos aplinkos apsaugos sektoriaus teisės aktų farmonizavimas su Europos Sąjunga (ES). Žalioji aplinkos teisė. Aplinkos apsaugos auditas. Gamtonaudos ir aplinkosaugos valdymo sistema Lietuvoje. Aplinkosauginis ženklinimas. Skaityti daugiau
Gamtonaudos sąvoka ir gamtos išteklių valdymo metodai, tikslai bei uždaviniaiĮvadas. Gamtonaudos valdymo principas. Gamtonaudos sąvoka ir aplinkos ištekliai. Išsenkantys, neatsinaujinantys energijos ištekliai, jų valdymas ir antrinis perdirbimas. Atsinaujinantys ištekliai. Antrinio panaudojimo išteklių valdymas. Teršalų kontrolės ekonomika. Gamtonaudos valdymas Lietuvoje. Gamtonauda ir aplinkosauga ūkinėje veikloje. Pagrindiniai gamtonaudos politikos principai. Ekonominės gamtonaudos priemonės. Gamtonaudos ir aplinkosaugos valdymo sistema Lietuvoje. Skaityti daugiau
Gamtos apsaugaPasaulinės ekologinės problemos. Pasaulinė rūšių apsauga. Gamtos apsaugos politika. Akcija dėl Lietuvos kraštovaizdžio. Konkretūs patarimai kaip saugoti aplinką. Automobilis. Vanduo. Energija – elektros srovė, dujos, šildymas. Dažai, lakai, klijai. Šiukšlės ir atliekos. Pusiausvyra pavojuje. Trumpas ekologijos žodynėlis. Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Asbestas. Atmosfera. Baterijos. Benzolas. Chloro angliavandeniliai. Fluorchlorangliavandeniliai. Formaldehidas. Išmetamosios dujos. Katalizatorius. Nitritai. Ozonas. Pesticidai. Rūgštūs lietūs. Rūkymas. Sieros dioksidas (SO2). Sunkieji metalai. Šiltnamio efektas. Triukšmo poveikis. Skaityti daugiau
Gamtos apsauga: viešbučiai "Reval Hotel Lietuva" ir "Reval Hotel Klaipėda"Įvadas. "Reval" viešbučiai. "Reval Hotel Lietuva". "Reval Inn Klaipėda". Žaliojo rakto programa. "Žaliojo rakto" diplomai. Kaip viešbutis vykdo "Žaliojo rakto" programą. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos apsaugos organizacijos LietuvojeĮvadas. Lietuvoje egzistuojančios aplinkos apsaugos organizacijos. Valstybinės aplinkos apsaugos organizacijos Lietuvoje. Valstybinės aplinkos apsaugos raida. Aplinkos apsaugos ministerija. Aplinkos ministerijos uždaviniai. Seimo Gamtos apsaugos komitetas. Seimo gamtos apsaugos komiteto rengiami dokumentai. Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras. Pagrindinė veikla. Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba. Tarpvyriausybiniai bendradarbiavimo susitarimai aplinkos apsaugos srityje. Tarpinstituciniai bendradarbiavimo susitarimai. Nevalstybinės aplinkos apsaugos organizacijos. Lietuvos gamtos fondas. Gamtosauginis švietimas. Veiklos sritys. Aplinkosaugos politikos ir valdymo programa. Gamtosaugos ir gamtotvarkos programa. Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa. Ekologinio švietimo programa. Baltijos kranto ir Kuršių marių apsaugos programa. Aplinkosauginio švietimo fondas. Fondo tikslas. Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) programos. Mėlynosios vėliavos programa. Programa Miškas ir mokykla. Jaunųjų aplinkosaugos žurnalistų programa. Žaliojo rakto programa. Gamtosauginių mokyklų programa. Lietuvos žaliųjų judėjimas. Žaliųjų judėjimo istorinė apžvalga. Pagrindiniai žaliųjų judėjimo nuveikti darbai. Žemei reikia draugų. Pagrindinės Lietuvos žaliųjų judėjimo veiklos sritys. Kaip gali prisidėti prie Lietuvos žaliųjų judėjimo ir jiems padėti. Lietuvos ornitologų draugija. Išvados. Skaityti daugiau
Gamtos apsaugos problemos Lietuvoje (susijusios su chemijos pramone)Užterštumo raida. Pramonės tarša. Kenksmingos medžiagos Lietuvoje (lentelė). Oro tarša Lietuvoje. Pavojus miškams. Chemijos gamyklos. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Herbicidai. Insekticidai. Skaityti daugiau
Gamtos ir žmogaus apsaugos sąveikaBendrieji biologijos, gamtos ir žmogaus sąveikos dėsniai. Atmosferos užterštumas. Dažniausiai pasitaikančios problemos: Gaisrai, Automobiliai, Sąvartynai, Mažėjantys pievų plotai. Gamtos apsauga: Draustiniai, Rezervatai. Apibendrinimas. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Gamtos ir žmogaus ilgaamžiškumo paslaptysIlgaamžiškumo paslaptys- ar mums lemta jas atskleisti? Neįtikėtino ilgaamžiškumo apraiškos tolimuose Žemės kampeliuose. Taršos ir ilgaamžiškumo sąsajos. Gamtos ir žmogaus ryšys. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Gamtos likimas priklauso nuo TavęsĮvadas. Anketų analizė. Išvados apie anketavimą. Švietėjiškas darbas ugdymo įstaigose. Skaityti daugiau
GamtosaugaOro užterštumas. Dėl jo kylantys pavojai. Cheminiai atmosferos pakitimai. Visuotinis atšilimas. Skaityti daugiau
Gamtosauga (2)Ekologijos samprata. Saulės radiacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fiziniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apytaka. Atmosfera, jos struktūra. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai oro teršalai. Žemė. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Šiluminė tarša. Organizmų raidos ypatybės. Aplinkos samprata. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymui naudojama įranga. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Ekosistemos savivala. Pesticidų problema. Miškas ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis augalijai. Biologinis kaupimasis. Dujiniai biocheminiai ciklai. Populiacijų savybės. Nuosėdiniai biocheminiai ciklai. Ekosistemų energetika. Ekosistemų sudėtis ir struktūra. Ekosistemų produktyvumas. Energetinė ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Bendrijų struktūra. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Kraštovaizdis. Maisto ištekliai. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Maisto priedų problema. Kosmetika. Ekologinės krizės. Socialinių - ekonominių veiksnių poveikis žmonių sveikatai. Žmonių populiacija. Aplinkos tarša. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo priemonės. Triukšmas ir apsauga nuo jo. Vibracija ir apsauga nuo jos. Bioįvairovės apsauga. Skaityti daugiau
......