Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos pristatymai
Ekologijos pristatymai

(136 darbai)

Ekologija (12)PowerPoint pristatymas. Biologija. Biologija: pagrindinės sritys. Ekologija: Kas tai?Ekosistema: Kas tai? Ekologijos šakos. Autoekologija. Demoekologija. Sinekologija. Ekologijos jungimas su kitomis mokslo šakomis. Skaityti daugiau
Ekologija (23)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Supažindinti su antropogeninėmis ekosistemomis ir jų poveikiu gamtai. Antropogeniniai veiksniai. Labiausiai teršiančios gamybos šakos. Antropogeninės taršos šaltiniai skirstomi. Antropogeninė emisija kelia didžiausią pavojų gyvajai gamtai ir žmogui. Teršalų klasifikacija. Cheminiai teršalai. Didžiausios cheminių teršalų grupės. Fiziniai teršalai. Didžiausios fizinių teršalų grupės. Biologinė tarša. Norint nepažeisti gamtos reikia. Norint sumažinti antropogeninį poveikį gamtai. Skaityti daugiau
Ekologija (25)PowerPoint pristatymas. Ekologijos samprata. Ekologijos tiriamų objektų lygmenys. Ekologijos terminas. Autoekologija ir sinekologija. Populiacijų ekologija. Faktorinė ekologija. Paleoekologija. Neoekologija. Stebėjimas. Eksperimentas. Modeliavimas. Ekologinis modeliavimas. Globalinė ekologinė ir ekonominė politika. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4). Skaityti daugiau
Ekologinės problemosPowerPoint pristatymas. Ekologinės problemos. Oras teršiamas. Natūralūs oro teršalai. Orą teršiančios medžiagos. Šaltiniai. Teršalų poveikis žmogui ir gamtai. Ozonas. Ozono skylės. Šiltnamio reiškinys. Pasekmės. Vandens užterštumas. Tekantys vandenys teršiami. Vandens telkinių kokybės lygiai. Jūros teršiamos. Atliekos. Ūkinis atliekų šalinimas. Specifinės atliekos. Oro teršimo mažinimas. Vandens telkinių sanavimas. Atliekų šalinimas. Didžiausią poveikį aplinkai turi žemės ūkis, pramonė ir energetika. Pasaulinės ūkininkavimo sistemos atoveiksmis į globalinę ekologinę sistemą. Skaityti daugiau
Ekologinės problemos (2)PowerPoint pristatymas. Atmosfera. Atmosferos teršalai. Didžiausia leistina koncentracija. Priemaišų pavojaus klasės. Teršalai. Co. SO2. Fotocheminis smogas. Fotocheminio smogo reakcija. Vanduo. Vandens užterštumas. Azoto ir fosforo atsiradimas. Sunkiųjų metalų atsiradimas. Dirvožemis teršiamas. Pesticidai. Sunkiųjų metalų įtaka. Kietosios atliekos. Sąvartynai. Šiukšlių deginimas. Kaip spręsti ekologinės problemas. Skaityti daugiau
Ekologiškų produktų gamybos techniniai ir organizaciniai ypatumai Europos šalysePowerPoint pristatymas. Ekologiški produktai. Ekologinis ūkininkavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Ekologiškų produktų ypatumai. Ekologinio ūkininkavimo perspektyvos Lietuvoje. Ekologiškų produktų gamybai Lietuvoje yra palankūs šie veiksniai. Nepalankūs veiksniai. Parodos dalyviai. Romualdo Misevičiaus individuali įmonė. Kodėl būtent grikių lukštai. UAB "Ekofrisa". Pagrindinės bendrovės veiklos kryptys. Jono Račisko kepykla. Sertifikuota laukinės augmenijos produkcija. Parama ekologiškai ūkininkaujantiems Lietuvoje. Skaityti daugiau
Ekonominiai vandens išteklių naudojimo aspektaiPowerPoint pristatymas. Ekonominė analizė (sudėtis. Principas "teršėjas moka". Principas "nukentėjęs moka". Lietuvos aplinkosaugos ekonominiai svertai. Kaštai už vandens paslaugas. Mokesčiai už nuotėkų išleidimą. Kompleksinis vandens išteklių valdymas. Vandens išteklių valdymas. Problemos. Vandens išteklių valdymas. Pagrindiniai sunkumai. Vandens išteklių valdymo problema. Kompleksinio vandens išteklių valdymo (KVIV) apibrėžimas. Integracija į kompleksinį vandens išteklių valdymą. Gamtinės sistemos integravimas. Žmogaus sistemos integravimas. Kompleksinio vandens išteklių valdymo ryšys su įvairiais sektoriais. Bendroji kompleksinio vandens išteklių valdymo bazė. Kompleksinio vandens išteklių valdymo principai. Keturi Dublino principai. Pirmas principas: vandens ištekliai - išsenkantys ir pažeidžiami. Antras principas: dalyvavimas valdyme. Trečias principas: svarbus moterų vaidmuo. Ketvirtas principas: vanduo – ekonominė vertybė. Pagrindiniai vandens vertės nustatymo principai. Bendrieji vandens apmokestinimo principai. Kompleksinio vandens išteklių valdymo įgyvendinimas. Juridiniai aplinkos valdymo elementai. Vyriausybių vaidmuo. Įstatyminė vandens bazė. Reikalavimai įstatyminei bazei. Vandens įstatyminė bazė turi. Dialogas tarp sektorių ir tarp aukštupio – žemupio vartotojų. Finansinės struktūros ir investicijų paskirstymas vandens išteklių infrastruktūrai. Bendradarbiavimas tarptautinių upių baseinuose. Institucijų vaidmuo. Įvairaus lygio organizacijų vaidmuo ir funkcijos. Institucinių pajėgumų stiprinimas. Valdymo instrumentai. Vandens išteklių įvertinimas: poreikis ir esami resursai. Komunikacinės ir informacinės sistemos. Reguliavimo instrumentai. Tiesioginė kontrolė. Ekonominiai instrumentai. Savikontrolės skatinimas. Pagrindiniai Lietuvos vandens išteklių valdymo aspektai. Pagrindinės vandens sektoriaus valdymo institucijos Lietuvoje. Institucinė struktūra. Aplinkosaugos finansavimas. Vandens išteklių valdymo finansavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Teisinė bazė: įstatymai ir norminiai dokumentai. Europos Sąjungos politika vandens sektoriuje. Bendroji vandens politikos direktyva (BVPD). Europos Sąjungos Vandens sektoriaus direktyvos ir įvairios konvencijos. Lietuvos įstatymai. Vandens įstatymas IX-1388 (2003 03 25). Norminiai dokumentai. Vandens ištekliai. Apibrėžimas. Vandens išteklių klasifikacija. Pasaulio vandens ištekliai ir jų pasiskirstymas Žemės rutulyje. Baltijos šalių vandens ištekliai. Lietuvos paviršiniai vandens ištekliai. Atsinaujinantys paviršiniai vandens ištekliai pagrindiniuose Lietuvos upių baseinuose. Lietuvos požeminio vandens ištekliai. Vandens kokybės apsauga. Vandens išteklių apsauga. BVPD aplinkosauginiai tikslai. Nukrypimai nuo BVPD aplinkosauginių tikslų nustatant vandensaugos tikslus. Priemonių programa (sudėtis). Žmogaus veiklos ir jos poveikio vandens telkiniams analizė. Direktyvos, reglamentuojančios vandens išteklių valdymą. Vandens naudojimas ūkinėje veikloje. Vandens naudotojai. Vandens poreikis. Pasaulio gyventojų skaičiaus esama ir prognozuojama dinamika. Vandens išteklių naudojimo kryptys. Baltijos šalių vandens ištekliai ir jų sunaudojimas. Vandens išteklių naudojimo kryptys. Vandens išteklių naudojimas. Pagrindiniai sunaudojamo vandens ir nuotėkų kiekiai. Vandens paėmimo dinamika 1987 – 2003 m. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu. Požeminio vandens sunaudojimas 1988 – 1998 m. mln. m3/para. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu: požeminio vandens kokybė. Energetika. Hidroenergetika. Pramonė. Vandens transportas. Sausinimas. Drėkinimas. Tvenkinių žuvininkystė. Vanduo rekreacijai. Potvynių kontrolė Lietuvoje. Įvairių ūkio objektų galimas poveikis vandens telkiniams. Galimi konfliktai tarp skirtingų vartotojų. Darnaus vystymosi strategija. Darnaus vystymosi strategijoje numatytas ilgalaikis tikslas vandens srityje. Strateginiai vandens išteklių naudojimo ir apsaugos tikslai. Pagrindiniai ilgalaikiai uždaviniai. Ilgalaikių tikslų įgyvendinimo priemonės. Europos Sąjungos politika vandens sektoriuje. Europos Sąjungos Vandens sektoriaus direktyvos ir įvairios konvencijos. Bendrosios vandens politikos direktyvos (BVPD) tikslai. Žingsniai BVPD tikslams pasiekti. Kas yra upės baseinas? Baseino valdymo veiksmų planas. UBR valdymo planas (sudėtis). Baseino valdymo planų sudarymo principai. Upių baseinų rajonai. Baseininio valdymo esmė. Kas yra gera vandenų būklė (vandensaugos tikslas)? Vandens telkiniai. Nauja vandens būklės klasifikavimo koncepcija (paviršiniai vandenys). Paviršinių vandens telkinių kategorijos. Dirbtinių ir labai pakeistų telkinių identifikavimo sąlygos. Vandens telkinių tipologija. Paviršinių vandens telkinių tipologija. Vandens telkinių būklės klasifikacija. Požeminio vandens telkinių klasifikacija. Vandens stebėsena (monitoringas). Paviršinio vandens monitoringo sistema. Požeminio vandens monitoringo sistema. Kompleksinio monitoringo sistema. Skaityti daugiau
Elektrostatiniai oro valymo filtraiPowerPoint pristatymas. Panaudojimas. Filtrų efektyvumas. Dviejų zonų elektrostatinio filtro schema. Veikimas. Skaityti daugiau
Energijos ir medžiagų virsmas ekosistemojePowerPoint pristatymas. Kas toji ekosistema? Medžiagų virsmas ekosistemoje. Energijos perdavimas į aukštesnį mitybos lygmenį. Energijos neteršiančios aplinkos. Perspektyvos. Efektyvus energijos vartojimas. Tarša. Skaityti daugiau
Gamybos organizavimas: IĮ "Medžio era"PowerPoint pristatymas. IĮ "Medžio era" Apie mus. Įmonės gaminiai. Įmonės išdėstymas. Gamybos patalpų planas. Eksportas. Balandžio mėnesio užsakymai. Lauko baldai. Gamyba. Obliavimo staklės. Šlifavimo – poliravimo staklės. Pagal EVRK mūsų įmonė atitinka C 16.23 kodą. Skaityti daugiau
Gamtiniai ištekliaiPowerPoit pristatymas. Gamtiniai ištekliai. Naudingųjų iškasenų naudojimas ir jų poveikis aplinkai (Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse). Įstatyminė bazė. Lietuvos gamtiniai ištekliai. Naudingosios iškasenos. Nafta. Lietuvos naftos panaudojimo galimybės. Svarbiausi gamtinių dujų produktai. Paviršinės naudingosios iškasenos Lietuvoje. Durpės bei jų panaudojimas. Žinomų energetinių žaliavų išteklių gavybos santykis. Gipso naudojimas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 2000-2001 m. energijos balansai. Energijos balansas. Gamtinių dujų poveikis aplinkai. Durpių poveikis aplinkai ir žmogui. Akmens anglies poveikis aplinkai. Skaityti daugiau
General ecologyPowerPoint pristatymas. There are actually 4 fundamental components of all ecosystems. Limiting factor. There are these limiting factors. Macronutients. Micronutrients. There are two types of biogeochemical cycles. All things considered. Skaityti daugiau
Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) (5)PowerPoint pristatymas. Kas yra genetiškai modifikuoti organizmai? Istorija. Modifikuojamas maistas. Genetiškai modifikuoti maisto produktai, parduodami Lietuvos Respublikos rinkoje. Skirtumai tarp selekcijos ir genų inžinerijos. Genų inžinerijos trūkumai. Genų inžinerijos privalumai. GMO medicinoje. GMO miškų ūkyje. Kodėl maisto produktus prireikė genetiškai modifikuoti? 5 šalys, kuriose auginama 95 procentai pasaulio genetiškai modifikuotų organizmų. Zonos be GMO. GMO Teisinis reglamentavimas. GMO kontrolė. GMO Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Geothermal energyPowerPoint pristatymas anglų kalba. Geoterminė energija. Geothermal energy. Installed geothermal generating capacities world-wide from 1995 to 2000 (from Huttrer, 2001), and at the end of 2003. Geothermal system can be found. Schematic representation of an ideal geothermal system. Schematic of a commercial-scale Hot Dry Rock. The different categories of geothermal resources. Classification of geothermal resources (°C). Exploration methods. Utilization of geothermal resources. Typical application of ground-coupled heat pump system. Growth curves for some crops. Cascade uses of geothermal energy. Advantages of using. Disadvantages. Geothermal potential world-wide (IGA, 2001). Skaityti daugiau
Globalinė atliekų problemaPowerPoint pristatymas. Atliekos. Atliekų kiekis priklauso. Rūšiavimo ypatumai. Kaip rūšiuoti? Didžiosios atliekos. Pavojingos buities atliekos. Lietuvoje komunalinių atliekų sudėtis yra tokia. Atliekų suirimo laikas. Atliekų deginimas. Kaip kovojama su atliekų mažinimu? Atliekų tvarkymo principai. Skaityti daugiau
Globalizacija ir aplinkaPowerPoint pristatymas. Aplinkos degradavimas. Aplinkos globalizacija istorinėje perspektyvoje. Aplinkos globalizacijos formos. Tarpvalstybinė tarša. Pasaulinės aplinkos problemų formos. Aplinkos globalizacija. Aplinkosaugos problemiškumas. Aplinkosaugos įtaka sprendimams ir institucijoms. Išvada. Skaityti daugiau
Grunto valymasPowerPoint prezentacija. Įvadas. Situacija Lietuvoje. Valymo būdai. Biologinio valymo būdai. Cheminis dirvožemio valymas. Fizikiniai užteršto grunto valymo metodai. Iškasimas. Gruntinio vandens išpumpavimas ir valymas. Vakuuminė ekstrakcija ir oro valymas. Aeravimas. Pasyvi ventiliacija. Terminis poveikis in situ. Terminis poveikis ex situ. Mechaniniai grunto valymo būdai. Perkėlimas. Iškasto grunto dispozicija. Išvados. Skaityti daugiau
Kaišiadorių rajono saugomi gyvūnai ir augalaiPowerPoint pristatymas. Stambioji karteklė. Balandinė žvaigždūnė. Pilkojo starta. Didžioji miegapelė. Skaityti daugiau
Kauno miesto aplinkos analizėPowerPoint pristatymas. Įvadas. Kaunas. Aleksotas. Kauno miesto biologinė įvairovė. Kauno teriologiniai draustiniai. Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsauga. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Vandens apsauga. Atliekų tvarkymas Kauno mieste. Ekologija mano namuose. Aplinkos apsaugos politika ir gamtininkų pamąstymai. Apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Klimato kaitos poveikisPowerPoint pristatymas. Klimato kaitos poveikis aplinkos, ekonominiam ir socialiniam sektoriams. Įvadas. Kuršių marių – Baltijos jūros pakrantės. Ekosistemos. Miškai. Turizmas ir rekreacija. Ekstremalūs reiškiniai. Oro tarša. Užkrečiamos ligos. Ultravioletinė spinduliuotė. Kaip prisitaikyti prie klimato kaitos. Klimato kaitos poveikis įvairiems sektoriams. Skaityti daugiau
...