Šperos.lt > Ekologija > Ekologijos konspektai
Ekologijos konspektai

(28 darbai)

Kerpių testas oro užterštumui nustatytiKerpių (Lichenes) testas oro užterštumui nustatyti Įvadinė dalis. Kerpių testo taikymas. Kerpių zonos. Skaityti daugiau
Populiacijos. Atmosferos teršimasPopuliacijų dinamika. Populiacijos individų gimstamumas. Populiacijos individų mirtingumas. Atmosferos teršimas ir energetikos plėtra Lietuvoje. Aplinkosauginė problema. Teršalų išmetimai ir energetika. Aplinkosaugos kryptys energetikoje. Skaityti daugiau
SinekologijaĮvadas į sinekologiją. Bendrija. Biosfera - trumpos žinios. Biomas. Cenozė. Biotopas. Gyvūnų sinekologija. Zoocenologijos ypatybės. Sinekologijos uždaviniai ir prioritetų išdėstymas. Sinekologijos tyrimo metodai. Bendrijų struktūros. Populiacijų gausumo dinamika. Gausumo pakeitimų eiga. Populiacijų susidarymas. Populiacijos nykimas. Pusiausvyra. Oscialiacijos lygtys. Fliuktacijos. Gradacija. Ciklas. Skaityti daugiau
Želdinių įtaka aplinkaiŽeldiniai ir jų įtaka aplinkai. Augalų geba gryninti aplinkos orą. Patalpų oro taršos šaltiniai ir jų poveikis žmogui. Sąlygos, lemiančios gyvenimo kokybę. Patalpų mikroklimatą lemiantys veiksniai. Atskiros patalpos ir augalai jose. Skaityti daugiau
Žmogaus ekologijaŽmogaus ekologijos mokslo samprata, tyrimų kryptys ir uždaviniai. Žmogaus ekologijos mokslo tyrimo metodai. Žmogaus ekologijos mokslo raida pasaulyje. Žmogaus ekologijos mokslo raida Lietuvoje. Žmonių populiacijos kitimo tendencijos. Ligų rizikos veiksniai. Lietuvos respublikos gyventojų sveikata ir jos problemos. Sveikatai pavojingi aplinkos veiksniai. Individualūs veiksniai, turintys įtakos sveikatai. Žmonių sveikatos būklės rodikliai. Labiausiai orą teršiančios gamybos šakos. Oro taršos poveikis sveikatai. Oro taršos prevencija. Vandens taršos šaltiniai. Vandens taršos klasifikacija. Užteršto vandens poveikis sveikatai. Vandens taršos prevencija. Dirvožemio taršos šaltiniai. Užteršto dirvožemio poveikis sveikatai. Dirvožemio taršos prevencija. Atliekų klasifikavimas ir tvarkymas. Darbo higienos uždaviniai. Darbo higienos sąvokos (darbo higiena, darbo medicina, darbo patalpa, darbo aplinka, darbo vieta). Kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Darbo sąlygos, jų skirstymas ir vertinimas. Darbas ir fiziologinės organizmo funkcijos. Profesinės ligos ir jų nustatymas. Pagrindiniai sveikos mitybos principai. Sveikos mitybos piramidės modelis. Pagrindinių maisto medžiagų reikšmė, paros normos. Pagrindiniai maisto produktai, jų energetinė vertė. Suaugusiųjų žmonių paros energijos poreikio (PEP) apskaičiavimas. Žmonių fizinis aktyvumas ir mityba. Infekcinių ligų plitimas. Infekcinio židinio išaiškinimas ir kontrolė. Cheminių teršalų klasifikacija, patekimo į organizmą keliai. Teršalų pasiskirstymas organizme ir metabolizmas. Sisteminis ir organospecifinis toksiškumas. Genotoksiškumas ir kancerogenezė. Toksinių medžiagų poveikio sveikatai tyrimas. Fizinės aplinkos taršos rūšys. Aukštos ir žemos temperatūros poveikis sveikatai. Jonizuojantis užterštumas. Nejonizuojantis užterštumas. Kenksmingi psichosocialiniai aplinkos veiksniai. Nuovargis, pervargimas ir jų profilaktika. Aplinkos veiksnių sukeltas stresas ir organizmo reakcija į jį. Streso profilaktika. Biologinė aplinkos tarša. Biologiniai teršalai ir jų patekimo į organizmą keliai. Biologinės taršos keliamos sveikatos problemos. Skaityti daugiau
Žmogus ir aplinka (4)Biosferos sandara. Biosferos apsauga. Energijos apykaita. Ekologijos tyrimų objektas ir metodai. Ekosistema. Ekologinė niša. Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemose. Fotosintezė ir augalų kvėpavimas. Populiacijų ekologija. Gyvūnų ir augalų konkurencija. Organizmų simbiozė. Organizmų komensalizmas. Žmonių populiacija ir maisto ištekliai. "Žalioji revoliucija". Ekologinės krizės ir katastrofos. Smogai. Rūgštūs lietūs. Aplinkos taršos šaltiniai. Teršalų klasifikavimas. Gamybos atliekos. Savivala gamtoje. Mineralizacijos procesas dirvožemyje. Aplinkos apsaugos aspektai. Žmogaus poveikis aplinkai ir jos komponentėm. Vanduo biosferoje. Lietuvos vandens ištekliai. Apytakinė vandens naudojimo sistema. Vandens panaudojimo gamyboje veiksmingumo įvertinimas. Lietuvos paviršinio vandens kokybė. Požeminio vandens apsauga. Nutekamieji vandenys. Nutekamųjų vandenų valymo būdai. Nutekamųjų vandenų valymo grotelės ir sodintuvai. Nutekamųjų vandenų valymas hidrociklonais. Nutekamųjų vandenų valymas filtrais. Cheminis nutekamųjų vandenų valymas. Biologinis nutekamųjų vandenų valymas. Biofiltrai. Nutekamųjų vandenų valymas aerotankuose. Vandens valymas gamtinėmis sąlygomis. Dirvožemis. Dirvožemio biota. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio tarša. Dirvožemio erozija. Dirvožemio apsauga atliekant statybos darbus. Miškas ir jo sudėtinės dalys. Miškų paskirtis ir nauda. Vandens apykaita augale. Miškas ir aplinkos užterštumas. Augalijos apsauga atliekant statybos darbus. Miškų apsauga. Gyvūnija ir jos reikšmė. Gyvūnijos nykimo priežastys. Gyvūnijos apsauga. Gyvūnijos apsaugos priemonių kompleksas. Kraštovaizdis. Lietuvos kraštovaizdžio tipai. Saugomos teritorijos ir objektai. Lietuvos raudonoji knyga. Rezervatai. Draustiniai. Regioniniai parkai. Gamtinis karkasas. Atliekų susidarymas ir rūšys. Nepavojingosios atliekos. Pavojingosios atliekos. Technologijų be atliekų kūrimasis. Atmosferos sudėtis. Atmosferos struktūra. Anglies dioksidas atmosferoje. Vandens garai atmosferoje. Ozonas. Atmosferos taršos šaltiniai. Atmosferos priemaišų klasės. DLK ir DLT. "Šiltnamio" efektas. Oro valymo įrenginių klasifikavimas. Pirminis ir švarusis oro valymas. Pirminio sausojo valymo pagrindiniai įrenginiai. Pirminio šlapiojo valymo pagrindiniai įrenginiai. Švariojo sausojo valymo pagrindiniai įrenginiai. Švariojo šlapiojo valymo pagrindiniai įrenginiai. Jonizuojančioji spinduliuotė. Radioaktyvumas ir radioaktyviosios medžiagos. Ignalinos AE poveikis aplinkai. Jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos dozės. Jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos dozės galia. Jonizuojančiosios spinduliuotės pirminis – fizikinis ir cheminis poveikis. Pagrindiniai spindulinės ligos sindromai. Bangos. Garsas. Triukšmas. Triukšmo poveikis žmogui. Apsauga nuo triukšmo. Virpesiai. Virpesių poveikis. Apsauga nuo virpesių. Aplinkos monitoringo tikslas ir uždaviniai. Aplinkos monitoringo struktūra. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Skaityti daugiau
Žmogus ir aplinka (7)Planeta. Saulės radiacija. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Organinių medžiagų susidarymas. Organizmų raidos ypatybės. Gyvųjų organizmų klasifikacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fizikiniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apykaita. Atmosfera, jos struktūra. Atmosferos taršos šaltiniai, jų kontrolė bei apsauga. Pagrindiniai oro teršalai. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymui naudojama įranga ir priemonės. Aplinkos kontrolei naudojami būdai. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Miškas ir jo reikšmė. Pesticidų problema. Energija ir gyvoji medžiaga. Ekosistemų energetika. Energetinė ekosistemos klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo būdai. Kraštovaizdis. Virpesiai. Bioįvairovės apsauga. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvios energijos šaltiniai. Atliekų problema. Nitratų ir maisto priedų problema. Socialinių ekonominių veiksnių poveikis žmonių sveikatai. Žmonių populiacija. Maisto ištekliai. Ekologinės krizės. Aplinkos tarša. Biologinis kaupimasis. Ekosistemos savivala. Ekosistemos sudėtys ir struktūra. Bendrijų struktūra. Šiluminė tarša. Skaityti daugiau
Žmogus ir aplinka: bioįvairovė, aplinkosauga ir taršaMiško reikšmė. Antropogeninis poveikis augalijai. Bioįvairovės apsauga. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Kraštovaizdis Šiluminė tarša. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema Žmonių populiacija. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Socialinių–ekonominių veiksnių poveikis žmogaus sveikatai Aplinkos tarša. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis ir apsauga nuo jos. Triukšmo poveikis ir apsauga nuo jo. Vibracija ir apsauga nuo jos Maisto ištekliai. Nitratų ir maisto priedų problema. Ekologinės krizės. Biologinis kaupimasis. Skaityti daugiau