Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Taršos įtaka žmoguiĮvadas. Atmosferos oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvos taršos poveikis žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Išvados. Skaityti daugiau
Taršos prevencijos strategijosĮvadas. Aplinkos apsaugos tikslai. Aplinkos apsaugos investicijų rūšys. Teršalų išmetimas į atmosferą. Aplinkos apsaugos mokesčiai. Skaityti daugiau
Taršos problemos: UAB "Mažeikių vandenys""Mažeikių vandenys". Vandenviečių sanitarinės apsaugos zona ir jos paskirtis. Geriamasis vanduo. Geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai. Pagrindinės vandentiekos ir vandenvalos sistemos Mažeikių rajone problemos. Skaityti daugiau
Taršos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltiniųAplinkosaugos įrenginiai ir sistemos. Užduotis namų darbui Nr. 1. Paskaičiuoti taršą, išsiskiriančią eksploatuojant sekančias transporto priemones. Taršos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių. Šiuo atveju skaičiuojame 1 grupei. Skaičiuojame 2 grupei. Skaičiuojame 3 grupei. Skaičiuojame 4 grupei. Skaičiuojame 5 grupei. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimas bei pateikimas standartinėje formoje. Išvados. Taršos skaičiavimas iš mobilių taršos šaltinių. Šiuo atveju skaičiuojame 1 grupei. Skaičiuojame 2 grupei. Skaičiuojame 3 grupei. Skaičiuojame 4 grupei. Skaičiuojame 5 grupei. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių skaičiavimas bei pateikimas standartinėje formoje. Išvados. Priedai (8 lentelės). Skaityti daugiau
Tauragės miesto gatvių teršimo automobilių išmetamosiomis medžiagomis vertinimasPowerPoint pristatymas. Tikslas. Uždaviniai. Projekto įgyvendinimo etapai. Situacija. Medžiagos išsiskiriančios sunaudojus 1kg degalų. Rezultatai. Eiga. Triukšmo intensyvumas kelkraštyje. Piko valandos. Ne piko valandos. Išvados. Skaityti daugiau
Technologinės praktikos ataskaita: miškininkystės ir miško ruošos paslaugosĮvadas. UAB "XXX" teikia miškininkystės ir miško ruošos paslaugas privačių miškų savininkams. Įmonės veiklos pristatymas ir jos ypatumai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros įvertinimas. Įmonės verslo planai ir jų rezultatų vykdymo lygis. Marketingo veiklos įvertinimas. Finansinės veiklos įvertinimas. Kontrolės sistema įmonėje. Individuali užduotis. Miško atkūrimas iškirtus. Miško atkūrimo tvarką nusakantys teisiniai aktai. Miško atkūrimas. Miško atžėlimas. Miško sodinimas. Pasodintų želdinių priežiūra ir apsauga, papildymas. Miško sausinimas ir priešgaisrinė apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinė aplinkosaugaĮvadas. Aplinkos(ekologinė) teisė. Aplinkos teisės samprata. Aplinkos teisės šaltiniai. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Nevalstybinės organizacijos. Gamtos išteklių nuosavybės ir naudojimo teisė. Gamtos ištekliai. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos išteklių nuosavybės teisės sąvoka. Gamtos išteklių naudojimo teisė. Teisinis žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Žemės gelmių įstatymas. Pagrindinės sąvokos. Žemės gelmių naudojimo, apsaugos ir kontrolės valstybinis valdymas. Žemės gelmių tyrimas. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas. Žemės gelmių išteklių naudojimo sąlygos. Žemės gelmių apsauga. Laukinės augalijos teisinis reguliavimas. Laukinės augalijos naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas. Teisinis miškų reguliavimas. Miškų naudojimas ir apsauga. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Valstybinis miškų valdymas. Teisinis gyvūnijos naudojimo ir apsaugos reguliavimas. Laukinės gyvūnijos Įstatymas. Aplinkos apsaugos prioritetai. Aplinkos kokybės, gamtos išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimas. Už aplinkos teisės pažeidimus taikomos teisinės atsakomybės rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Tekstilės pramonėĮvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su tekstilės pramonėje susidarančiais teršalais ir jų valymo būdais. Teršalų susidarymo būdai gamybos procese. Oro emisijų sumažinimo technikos. Oro valymo įrengimai. Filtras su užpildu nordfabnmpf 325. Fizinės absorbcijos ir rekuperacijos sistema. Teisiniai reikalavimai tekstilės pramonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Telšių miesto ir apskrities užterštumasPowerPoint pristatymas. Oro užterštumas. Mieste tarša didėja dėl. Telšių apskrityje yra 2 monitoringo stotys. Dujinių ir skystų teršalų emisija į atmosferą 2003 m. Telšių apskrityje. Vanduo. Vandens kokybė. Pagrindinės vandentiekos ir vandenvalos sistemos problemos apskrityje yra... Masčio ežeras. Numatyta. Atliekos. Taršos priežastys. Kitos problemos. Skaityti daugiau
Temperatūra ir spinduliuotė kaip ekologiniai veiksniaiPowerPoint pristatymas. Ekologiniai veiksniai. Temperatūra. Temperatūra: ledynų tirpimas. Spinduliuotė. Radioaktyvios medžiagos gali būti suskirstytos į grupes. Radiacijos šaltiniai. Radioaktyvių spindulių žmogus gauna 2 būdais. Projektas "Radono tyrimas". Radonas statybinėse medžiagose. Radono kiekis iš skirtingų šaltinių tipiniuose namuose. Radonas vandenyje. Kiti radiacijos šaltiniai. Skaityti daugiau
Teršalai gamtoje. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikataiKas tie teršalai? Oras. "Šiltnamio efektas". Sunkieji metalai. "Rūgštūs lietūs". Nitratai. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Pesticidai. Skaityti daugiau
Teršalų poveikisĮvadas. Teršalų poveikis augalams. Jūsų indėlis. Poveikis augalams, dirvožemiui. Išvados. Skaityti daugiau
Teršalų sklaidos matematinis modeliavimasĮvadas. Pagrindiniai aplinkos procesu modeliavimo tikslai. Teorinė teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga. Matematinis modelis. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose vandenyse. Modelis "Juodoji dėžė". Modelis "Pilkoji dėžė". Dispersijos uždavinių sprendimas dvimačiam vienalyčiam judėjimui. Struktūriniai modeliai. Teršalų pernešimų poringoje terpėje modeliai. Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. Dirvožemio tipų (kuriuose modeliuojama tarša) aprašymas. Modelio sudarymo eiga. Programos pagrindinis meniu bei ten įvedami duomenys. Uždavinio modelio sudarymas. Hidraulinių charakteristikų skaičiavimo modelių koeficientų aprašymas. Van Genuchten modelis. Brooks - Corey modelis. Haverkampo modelis. Teršalo charakteristikas apibūdinantys koeficientai. Pagrindinio kontūro braižymas. Užpildo charakteristikos ir jį apibūdinantys koeficientai. Kontūrų ir sklaidos apribojimų nustatymas. Foninės koncentracijos įvedimas. Skaičiavimo tinklelio nustatymas. Skaičiavimo rezultatų peržiūrėjimas ir grafinės informacijos išvedimas. Skaičiavimo rezultatai skirtingais laiko momentais. Optimalią teršalų sklaida dirvožemyje apibūdinantys parametrai ir jų įtaka skaičiavimo rezultatams. Išvados. Skaityti daugiau
Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, kiekio apskaičiavimasĮvadas. Duomenų lentelė. Sprendimas. Koeficientų reikšmių nustatymas. Koeficiento "K1", įvertinančio variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui, nustatymas. Koeficiento "K2", kurio įvertinama mašinų amžiaus įtaka teršalų kiekiui, nustatymas. Koeficiento "K3", įvertinančio mašinų konstrukcijos ypatumų įtaką teršalų kiekiui, nustatymas. Teršiančių medžiagų kiekio apskaičiavimas. Bendras teršalų, išsiskiriančių iš automobilių į aplinką, kiekis. Skaityti daugiau
The soil pollutionDarbas anglų kalba. Ekologinės dirvožemio problemos. The main means to prevent the soil pollution. Summary. Glossary. Skaityti daugiau
Tytuvėnų regioninio parko gamtotvarkos planasĮvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos. Natura 2000 Tytuvėnų regioniniame parke. Gamtotvarkos planas tikslai ir uždaviniai. Apušio ežero ir jo apyežerių gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo planas. Lėšų poreikis gamtotvarkos plano priemonėms įgyvendinti. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos fizinės – geografinės sąlygos. Skaityti daugiau
Tolimosios užterštojo oro pernašos, rūgštieji lietūs ir jų daroma žalaĮvadas. Bendros žinios apie rūgščiuosius lietus. Kaip susidaro rūgštieji lietūs? Neigiamas poveikis vandens telkiniams. Neigiamas poveikis dirvai. Neigiamas poveikis orui. Neigiamas poveikis miškam. Ką žinome apie tolimojo užterštojo oro pernašas? Tolimų oro teršalų pernašų konvencija. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto poveikis aplinkai miesteĮvadas. Eismo saugumo problemos. Transporto poveikis aplinkai. Tarša. Triukšmas mieste. Išvados. Skaityti daugiau
Transporto priemonių tarša aplinkai, profilaktikos priemonėsTransporto tarša. Atmosferos teršimas transporto priemonių išmetamosiomis dujomis. Transporto priemonių įtaka aplinkai. Konstrukcinės priemonės, mažinančios toksinių medžiagų kiekį. Atmosferos teršimo mažinimo priemonės. Skaityti daugiau
Transporto priemonių variklių įtaka aplinkaiIšmetamos dujos ir jų susidarymas. Išmetamųjų dujų sudėtis ir poveikis. Degiojo mišinio sudarymas. Uždegimo momentas. Variklio darbo temperatūra. Automobilio techninio stovio įtaka. Konstrukcinės priemonės, mažinančios toksinių medžiagų kiekį. Uždara karterio ventiliacijos sistema. Kuro garų surinkimo sistema. Išmetamųjų dujų recirkuliacijos (IDR) sistema. Terminė neutralizacija. Katalizacinė neutralizacija. Dyzelinio variklio katalizatorius. Elektroninės variklio valdymo sistemos. Atmosferos teršimo mažinimo priemonės. Skaityti daugiau
......