Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

SinekologijaĮvadas į sinekologiją. Bendrija. Biosfera - trumpos žinios. Biomas. Cenozė. Biotopas. Gyvūnų sinekologija. Zoocenologijos ypatybės. Sinekologijos uždaviniai ir prioritetų išdėstymas. Sinekologijos tyrimo metodai. Bendrijų struktūros. Populiacijų gausumo dinamika. Gausumo pakeitimų eiga. Populiacijų susidarymas. Populiacijos nykimas. Pusiausvyra. Oscialiacijos lygtys. Fliuktacijos. Gradacija. Ciklas. Skaityti daugiau
Smėliagaudės. Debito matavimo mazgasPowerPoint pristatymas. Smėliagaudės. Debito matavimo mazgas. Debito matavimo mazgo paskirtis. Atvirų latakų tipai. Venturi latakas. Plonasienė užtvanka su trikampe išpjova. Paršalo latakas. Skaityti daugiau
SmogasĮvadas. Smogo šaltiniai. Smogo tipai. Industrinis smogas. Fotocheminis smogas. Fotocheminio smogo pagrindiniai cheminiai teršalai: jų šaltiniai ir poveikis aplinkai. Fotocheminio smogo formavimasis. Fotocheminio smogo cheminės savybės. Smogo žala sveikatai. Smogo žalia pasėliams. Istorinės oro taršos katastrofos. Smogas ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Smogas (2)PowerPoint pristatymas. Smogas. Smogo susidarymas. Fotocheminis smogas. Skaityti daugiau
Statybinės atliekosĮvadas. Statybos ir griovimo atliekų klasifikacija. Teisinis statybos ir griovimo atliekų tvarkymo reglamentavimas. Statybos ir griovimo atliekų susidarymas ir tvarkymas. Statybos ir griovimo atliekų perdirbimo pavyzdžiai. Kai kurios statybines atliekas tvarkančios įmonės. Išvados. Skaityti daugiau
Statiniai ir aplinkaInžineriniai statiniai. Aplinka. Atmosferos teršalų savybės. Anglies monoksidas. Sieros dioksidas. Azoto junginiai. Angliavandeniliai. Kietos priemaišos (aerozoliai). Oro temperatūra ir jos kitimo tendencija. Metalų korozija. Metalų korozijos greitis. Agresyvios aplinkai atmosferos faktoriai. Šalčio įtaka. Įšilimo saulėje bei kitų šilumos šaltinių įtaka. Atmosferos kritulių poveikis. Rūgštaus lietaus susidarymas. Atmosferos procesai dėl kurių susidaro rūgštūs lietūs. Rūgštaus lietaus prognozavimo ypatumai. Atmosferoje vykstančios reakcijos. Rūgštūs lietus ir inžineriniai statiniai. Medžiagų atmosferinis atsparumas. Rūgščių lietų ir dujų poveikis metalams. Rūgščių lietų poveikis statiniams. Rūgščių lietų ir dujų poveikis dangoms. O3 poveikis elastinių medžiagų senėjimo procesui. Pagrindinės RL komponentų charakteristikos. Rūgštaus lietaus sudėtis. Lietaus rūgštingumas, joninė sudėtis ir vidutinis metinis iškritimas. Gruntai ir jų agresyvumas. Dirvožemių tyrimas. Skaityti daugiau
StichijosĮvadas. Stichijos. Ugnis. Gaisrai. Gaisrai Sibire. Ugnies ekologija. Ugnikalnis Vezuvijus. Žemė. Žemės drebėjimas. Richterio skalė. Didžiausi žemės drebėjimai: Žemės drebėjimai Lietuvoje. Oras. Tornadas. Stipriausi tornadai. Uraganas. Kaip uraganas susidaro? Kurie uraganai pavojingiausi? Viesulas. Vanduo. Vandens stichija. Cunamis. Didžiausi cunamiai. Trumpa cunamių apžvalga. Potvynis. Žmogus. Atomas – atominė bomba. Ozono sluoksnis. Išvados. Skaityti daugiau
Sunkiųjų metalų poveikis žmogaus organizmuiPowerPoint pristatymas. Sunkieji metalai. Sunkiųjų metalų patekimas į aplinką. Sunkiųjų metalų patekimas į žmogaus organizmą. Baterijos - viena iš pavojingiausių atliekų. Dirvožemio poveikis žmogaus organizmui. Žmogaus organizmą nuodija automobilių išmetamas švinas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Gyvsidabrio poveikis žmogaus organizmui.Geležies poveikis organizmui. Vario poveikis žmogaus organizmui. Chromo poveikis organizmui. Skaityti daugiau
Sveikatos apsaugos organizavimas cheminių avarijų atvejaisTikslas. Civilinė sauga. Ekstremali situacija. Ekstremalaus įvykio židinys. Gyventojų ir valdymo grandžių perspėjimas ir informavimas. "Cheminis pavojus". Apribojimų zona. Riboto buvimo zona. Pagalbinė zona. Amoniakas. Benzinas. Chloras. Skaityti daugiau
Svorio analizės metodo taikymas aplinkos tyrimamsPowerPoint pristatymas. Metodo principai ir esmė. Indai ir prietaisai. Eksikatorius. Džiovinimo spinta. Svorio analizės pagrindinės operacijos. Vidutinio pavyzdžio paėmimas. Tirpinimas. Nusodinimas. Filtravimas ir nuosėdų perplovimas. Džiovinimas arba kaitinimas. Aušinimas ir svėrimas. Skaityti daugiau
Šereitlaukio miško gamtotvarkos planasDirvožemio ir ekosistemų apsaugos namų darbas. Įvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Hidrologija ir hidrografija. Artimiausios saugomos teritorijos. Teritorijos biologinės ypatybės. Gyvūnija. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslas. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimas. Gamtotvarkos plano įgyvendinimo priemonių plano parengimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Šiaulių miesto ekologinės problemosĮvadas. Darbo tikslas: Supažindinti ir atskleisti mano gimtojo miesto – Šiaulių – ekologines problemas. Žmogus – gamtos alintojas. Šiaulių miesto ekologinės problemos. Oro užterštumo problema. Bloga miesto želdinių būklė. Paviršinių vandens telkinių užterštumas. Užterštas šachtinių šulinių vanduo. Nuotėkų valymo problema. Atliekų problema. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto oro taršos problemaPowerPoint pristatymas. Šiaulių miesto oro taršos problemos bei galimi sprendimai. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto oro taršos problema (2)Šiaulių miesto oro taršos problema. Galimi sprendimo būdai pagrįsti įstatymais. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių kokybėĮvadas. Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių kokybė. Paviršinių vandens telkinių monitoringas (2003 m ataskaita). Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Vietinės programos. Šiaulių miesto aplinkos kokybės monitoringas ir informacinės duomenų bazės plėtojimas. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybė. Gyvūnija. Žuvys miesto ežeruose. Augmenija. Aplinkosaugos švietimas ir visuomenės informavimas. Kita veikla. Apibendrinimas. Priedai. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto Talkšos ežeras sulaukė Europos paramosTalkšos ežero pagrindinė ekologinė problema. Talkšos ežero projekto sąsaja su kitais ūkio sektoriais. Talkšos ežero projekto tikslai ir rezultatai. Ežero valymo darbai. Pulpovamzdžių įrengimas. Dumblo sėdintuvas. Talkšos ežero pakrančių sutvarkymas. Darbų vykdymo operacija. Ežero valymo ir pulpos nusėsdinimo darbai. Pažeistų teritorijų atstatymas ir aplinkos sutvarkymas. Talkšos ežero švarintojai. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaulių rajono oro užterštumasĮvadas. Šiaulių miesto atmosferos oro kokybė. Oro taršos monitoringas. Planai Šiaulių oro apsaugos srityje. Oro taršos mažinimas ir stabilizavimas. Transporto srityje. Aplinkos oro apsauga. Direktyvos ir oro kokybės modeliavimas. Modelių naudojimas. Modelių parinkimo kriterijai. Dispersijos modeliai ir jų panaudojimo tikslas. Taršos šaltinių tipai. Teršalai, kurie gali būti modeliuojami ir jų vertinimo kriterijai. Meteorologinių faktorių įtaka teršalų sklaidai ir jų panaudojimas modeliuose. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizėĮvadas. Šiaulių apskrities viršininko administracijos charakteristika. Šiaulių apskrities viršininko administracijos struktūros ir veiklos analizė. Regioninės plėtros departamento veiklos analizė. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo analizė. Atliekų tvarkymo problemos. Atliekų tvarkymo principai. Ekologinis visuomenės švietimas. Kita įstaigos veikla. Įstaigos finansai. Apmokėjimo už darbą sistema. Drausminės bei tarnybinės nuobaudos. Dokumentų valdymas įstaigoje: dokumentų įforminimas, dokumentų rengimo ir pasirašymo sistema. Visuomenės informavimas ir informacijos teikimas pagal visuomenės paklausimus, skundų ir prašymų nagrinėjimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Šiltnamio efektasDarbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Anglies dioksido vaidmuo "šiltnamio" efektui. Metano įtaka "šiltnamio" efektui. Azotas dar vienas reikšmę "šiltnamio" efektui turintis junginys. Ozonas kaip "šiltnamio" dujos. "Šiltnamio" efekto padariniai. "Šiltnamio" efekto mažinimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Šiltnamio efektas (2)PowerPoint pristatymas. Šiltnamio efektas. Problemos formulavimas. Pagrindiniai faktoriai. Priežastinių ryšių diagrama. Diagramos komentavimas. Visuotinio atšilimo padariniai. Pragaras Žemėje. Visuotinis atšilimas gilioje senovėje. Skaityti daugiau
......