Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Oras, jo tarša ir apsaugaOro sudėtis. Ozono sluoksnis. Šiltnamio" reiškinys ir rūgštūs lietūs. Šilumos spąstai. Pramonės įmonės. Smogas. Oro užterštumas Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Vandens užterštumas. Žmogaus veiklos poveikio aplinkai mažinimas. Skaityti daugiau
Oro higienaĮvadas. Oro higieninė svarba. Kenksmingos oro priemaišos. Fizinės oro savybės ir jo higieninė svarba. Klimatų charakteristika ir klasifikacija higieniniu požiūriu. Oro apsaugos priemonės. Skaityti daugiau
Oro ir vandens taršaĮvadas. Oras ir jo tarša. Atmosferos struktūra bei oro sudėtis. Deguonis. Azotas. Anglies dioksidas. Ozonas. Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai. Transportas. Energetikos objektai. Pramonės įmonės. Pagrindiniai oro taršos komponentai, jų įtaka sveikatai. Sieros oksidai (SOx). Azoto oksidai (NOx). Anglies monoksidas (CO). Dulkės. Lakūs organiniai junginiai. Vanduo ir jo tarša. Vandens reikšmė. Vandens užteršimo šaltiniai, komponentai, jų įtaka sveikatai. Vandens užteršimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Oro kokybė ir apsaugaPowerPoint pristatymas. Oro apsauga. Kenksmingos oro dalelės. Dalelių poveikis mirtingumui. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl patvarių organinių teršalų. Geteborgo protokolas. Europos Sąjungos oro apsaugos politika. Svarbesni Europos Sąjungos aplinkos oro kokybę reglamentuojantys teisės aktai. Direktyvos. Kioto protokolas. Kioto protokolas numato tris mechanizmus. Teršalų nacionaliniai limitai. Direktyva 2001/81/EB. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos sistema. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarų taršos šaltinių tarifai. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai. Europos Sąjungos (ES) aplinkos oro apsaugos direktyvų nuostatos yra perkeltos į šiuos Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės teisės aktus. Skaityti daugiau
Oro taršaProjektas apie oro taršą: atmosferos tarša, nuodingos dujos, šiluminės elektrinės, Kauno miesto oro tarša. Skaityti daugiau
Oro tarša (10)Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Skaityti daugiau
Oro tarša (11)Įvadas. Oro tarša. Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Rūgštieji lietūs. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šilimos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga Lietuvoje. Oro tarša pasaulyje. Atmosferos apsauga. Oro užterštumas Šiauliuose. Azoto oksidas ir azoto dioksidas. Sieros dioksidas. Dulkės. Anglies monoksidas. Bendrai apie 1 grupės medžiagas. Autotransporto teršalai. Anglies dioksidas. Pavojingiausių medžiagų pavojingumo Šiauliuose klasės. Išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (12)Oro tarša. Rūgštusis lietus. Šiltnamio efektas. Ozonas. Pagrindinės oro taršos priežastys. Skaityti daugiau
Oro tarša (13)Įvadas. Oro teršimas. Oro teršimo samprata. Oro teršalai. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Ozonas. Smogas. Rūgštieji lietūs ir jų padaroma žala. Sunkieji metalai. Oro teršimo mažinimas. Buitis. Transportas. Elektrinės. Lietuvos ekologinė būklė: oro būklė ir tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (14)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. Švaraus oro sudėtis. Oro taršos šaltiniai. Antropogeninės veiklos tarša. Natūralių šaltinių tarša. Neigiamas oro taršos poveikis. Oro kokybė Kaune. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (15)PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Oro tarša. Ignalinos atominė elektrinė. Oro tarša transportu Oro tarša transportu. Rūgštūs lietūs. Poveikis aplinkai. Ozonas. Ozono problema. Pasekmės. Testas. Kas tai yra rūgštūs lietūs? Kokiame aukštyje susiformavęs ozonas? Koks yra rūgščiojo lietaus pH? Dėl ko atsiranda ozono problema? Kur esantis miškas buvo pažeistas rūgštaus lietaus? Kuriose vietose labiausiai plonėja ozono sluoksnis? Ozono sluoksnis virš Lietuvos yra? Kokie pagrindinei atmosferos teršalų šaltiniai? Darbas iliustruotas nuotraukomis (3skaidrės). Skaityti daugiau
Oro tarša (16)Powerpoint pristatymas. Oro sudėtis. Oro teršalai. smogas. Taršos šaltiniai. Antropogeniniai taršos šaltiniai. Natūralūs taršos šaltiniai. Oro tarša. Aplinkos oro užterštumo kenksmingosiomis dujomis ir garais tyrimas. Oro taršos poveikis sveikatai. Oro taršos poveikis sveikatai. Kovojant su oro tarša. Mažiau teršiančios priemonės. Rūgštieji lietūs. Darbas iliustruotas paveiksliukais (5 skaidrės). Skaityti daugiau
Oro tarša (2)Anglies dioksidas. Anglies monoksidas. Atmosfera. Išmetamosios dujos. Katalizatorius. Nitritai. Ozonas. Pesticidai. Rūgštūs lietūs. Sieros dioksidas (SO2). Sunkieji metalai. Šiltnamio efektas. Švinas. Skaityti daugiau
Oro tarša (3)Gyvybės atsiradimo prielaidos. Oro teršėjai: automobiliai, fabrikai. Skaityti daugiau
Oro tarša (4)Dėmesys aplinkai. Ozono sluoksnis. Ozono sluoksnio plonėjimas. Oksidacija. Šiltnamio efektas. Oro užterštumas Lietuvoje. Teršalai iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvoje. Teršalai iš mobiliųjų taršos šaltinių Lietuvoje. Darbas iliustruotas nuotraukomis, paveikslėliais. Skaityti daugiau
Oro tarša (5)Oro užterštumas. Oro užterštumo išvengimas. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Oro kokybė. Oro apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (6)Oro sudėtis. Oro tarša ir oro taršos šaltiniai. Oro tarša. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Smogas. Ozono sluoksnis. Šilumos spąstai. Šiltnamio reiškinys. Oro tarša Lietuvoje. Atmosferos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (7)Atmosfera. Atmosferos sudėtis. Atmosferos tarša. Atmosferos priemaišų pavojingumo klasės. Šiluminės elektros jėgainės. Šiluminių elektros jėgainių išmetamos į atmosferą priemaišos. Akmens anglys – pavojingiausias kuras. Kenksmingų priemaišų charakteristikos pagal kuro rūšį. Transportas. Autotransportas ir išmetamos kenksmingos medžiagos. Degant kurui vidaus degimo varikliuose susidariusių priemaišų grupės. Išmetamosios dujos ir degimo procesas. Benzininiai ir dyzeliniai varikliai. Automobilių išmetamų kenksmingų medžiagų kiekis. Geležinkelių, upių ir jūrų transportas. Aviacija. Pramonė. Fizikiniai poveikiai atmosferai. Šiltnamio reiškinys. Ozono sluoksnis. Smogas. Rūgštieji lietūs. Atmosferos priemaišų poveikis žmonių sveikatai. Skaityti daugiau
Oro tarša (8)Įvadas. Transporto tarša. Teršalų poveikis žmogui. Kiti oro taršos šaltiniai. Rūgštūs lietūs. Šiltnamio efektas. Testas (8 klausimai). Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Oro tarša (9)Oro kokybė. Oro priemaišų koncentracija kai kuriuose Lietuvos miestuose DLK dalimis. Dulkių koncentracija Lietuvos miestuose ir pramonės centruose. Sieros dioksido (SO2) koncentracijos kaita didžiausiuose Lietuvos miestuose. Automatizuoti Vilniaus miesto oro kokybės tyrimai. Vilniaus miesto oro kokybės kontrolės automatizuotų stočių tinklas. Pagrindinių teršalų emisija tūkst.t per metus į atmosferą Vilniuje iš autotransporto ir stacionarių teršimo šaltinių. Bendra pagrindinių teršalų emisija į atmosferą Vilniuje. NO2 koncentracijų kitimas per parą. Automobilių paros eismo dinamika darbo dienomis pagrindinėse Vilniaus gatvėse. Pagrindinių oro teršalų koncentracijų kitimas 1996 m. Pagrindinių oro teršalų koncentracijos ir kiti rodikliai. Sutartiniai ženklai. Išvados ir siūlymai. Teršalų emisijos pasiskirstymas atskiruose regionuose. Skaityti daugiau
......