Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(830 darbai)

Ekoagros ūkininkavimo taisyklėsEkologinis ūkis, jo tikslai. Sertifikavimas, ekologinio ūkininkavimo taisyklės. Ekologinis žemės ūkis. Pagrindiniai ekologinio ūkininkavimo tikslai. Lietuviškų ekologiškų produktų sertifikavimo ženklas. Kodėl verta sertifikuoti savo ūkį? Ekologinės žemės ūkio taisyklės. Skaityti daugiau
EkologijaEkologijos egzamino klausimai ir atsakymai: Ekologijos raida. Tyrimų objektai. Kokios yra ekologinės situacijos gerinimo perspektyvos Lietuvoje? Kaip civilizacijos raidoje kito aplinkos keliamas pavojus sveikatai? Kokios yra kenksmingų aplinkos veiksnių grupės? Nuo ko priklauso teršalų sukeltų sveikatos pakenkimų dydis? Kokios ūkio veiklos šakos daro didžiausią neigiamą įtaką aplinkai? Kaip nustatomas leistinas taršos lygis? Kokios yra vandens taršos rūšys, keliančios pavojų žmonių sveikatai? Saugaus būsto savybės? Kaip apibrėžtumėt sąvoką "saugus maistas"? Kokie veiksniai turi didžiausios įtakos globalinės ekosistemos stabilumui? Kaip klasifikuojami teršalai? Kokiais metodais yra tiriamas medžiagos toksiškumas? Kokios yra gamtinės ir antropogeninės kilmės fizikinės taršos rūšys? Kas yra jonizuojanti spinduliuotė, kaip nuo jos apsisaugoti? Kokios yra nejonizuojančios spinduliuotės rūšys? Triukšmo kilmė ir neigiamas jo poveikis? Vibracija ir vibracinė liga? Rizikos veiksniai, sukeliantys profesines ligas? Kas lemia globalinį klimato atšilimą? Kokį poveikį žmogaus organizmui turi ultravioletinė radiacija? Kokie yra svarbiausi gyvenimo kokybės apsaugos būdai? Skaityti daugiau
Ekologija (10)Įvadas. Autekologija. Sinekologija. Landšaftų kraštovaizdžio ekologija. Inžinerinė ekologija. Žmogaus ekologija. Etnoekologija. Ekosistema ir jos komponentai. Ekosistemos pagrindinės funkcijos. Ekotopo komponentai. Biocenozė. Fitocenozė. Zoocenozė. Fitofagai. Zoofagai. Kaprofagai. Nekrofagai. Mikrobiocenozė. Ekosistemų klasifikacija. Ekotonas. Biomas. Tundra ir poliarinės sritys. Spygliuočiai ir mišrieji lapuočiai, vidutinės klimatinės zonos miškai. Vidutinių platumų miškai. Stepės. Dykumos. Dykumėjimo procesas pasaulyje. Lietingi tropikų miškai (hilėja). Mangrų miškai. Savanos, krūmai, kalnų miškai. Vandenynai. Žmogaus sukurtos ekosistemos. Populiacijos sąvokos samprata. Homeostazė. Vartotojų ir aukų populiacijos reguliacijos schema. Individų išgyvenimas. Populiacijų dinamika. Populiacijų tipai. Ekologinė niša. Ekosistemų sukcesija (kaita). Skaityti daugiau
Ekologija (11)Ką tiria ekologija. Populiacijų savybės. Populiacijų dydžio reguliavimas. Gyvenimo strategijų įvairovė. Žmonių populiacijos gausėjimas. Kas yra biologinė bendrija. Bendrijos yra organizuotos. Ilgainiui bendrijos struktūra kinta. Kaip padidinti bendrijų biologinė įvairovę. Kas yra ekosistema. Energijos srautai ir medžiagų apytakos ratai. Globaliniai biogeocheminiai apytakos ratai. Skaityti daugiau
Ekologija (12)PowerPoint pristatymas. Biologija. Biologija: pagrindinės sritys. Ekologija: Kas tai?Ekosistema: Kas tai? Ekologijos šakos. Autoekologija. Demoekologija. Sinekologija. Ekologijos jungimas su kitomis mokslo šakomis. Skaityti daugiau
Ekologija (13)Ekologijos samprata. Tyrimo metodai. Faktorinė ekologija. Žemės planetos sferos. Ekologiniai veiksniai. Organizmų tolerancija ekologiniams veiksniams. Ekologinis valentingumas. Ekologinių veiksnių komplektiškumas. Ekologinių veiksnių klasifikavimas. Abiotiniai ekologiniai veiksniai. Atmosfera. Šviesa. Temperatūra. Vėjas. Hidrosfera. Pedosfera. Biotiniai veiksniai. Biotiniai santykiai rūšies viduje. Santykiai tarp rūšių. Ekologinė niša. Biologiniai ritmai. Skaityti daugiau
Ekologija (14)20 klausimų ekologijos testas. Teisingi atsakymai. Skaityti daugiau
Ekologija (15)Transporto tarša. Priemonės taršai mažinti. Pramonės tarša. Energetinė pramonė. Saugomos teritorijos. Dirvožemis ir jo apsauga. Žemės fondas. Lietuvos žemės fondas. Gamtinė ir naikinamoji erozija. Dirvožemio erozijos rūšys. Priešerozinis augalų vaidmuo. Ekologinė etika. Žmogaus ekologija. Parkai. Draustiniai. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Miškų monitoringas. Skaityti daugiau
Ekologija (16)Populiacijų dinamika. Įvairūs individų pasiskirstymo tipai. Dauginimosi taktika. Didžiųjų zylių populiacijos, gyvenančios netoli Oksfordo, Anglijoje tankio dinamika. Retieji saugotini augalai rajone. Kalninė arnika. Pievinis pluretis. Atmosferos teršimas energetikos įmonėse. Skaityti daugiau
Ekologija (17)Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Ekologijos sąvoka. Žmogaus įtaka ekologijai. Oro tarša. Žemės (dirvožemio)tarša. Vandens tarša. Globalinis klimato atšilimas, priežastys ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologija (19)Vandens apytaka biosferoje. Cheminio metodo panaudojimo prieš miško kenkėjus ir jo poveikis naudingiems vabzdžiams (bestuburiams). Mokesčiai už aplinkos teršimą. Skaityti daugiau
Ekologija (2)Testas apie ekologiją, jame yra 10 klausimų su atsakymais. Skaityti daugiau
Ekologija (20)Įvadas. Demografinis sprogimas. Oro globalinės problemos. Ozono "skylės". "Šiltnamio" efektas. Rūgštūs lietūs. "Baltasis vėžys" ir smogas. Užteršto oro poveikis žmogaus sveikatai. Vanduo. Vandens teršimas ir jo valymas. Užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Dirvožemis. Dirvožemio tarša. Erozija ir dykumėjimas. Epilogas. Skaityti daugiau
Ekologija (21)Mikroorganizmai aplinkoje ir gyvenime. Ekologiški produktai. Mikroorganizmų ekologija. Augalų apsauga ekologiniame ūkyje. Mikromicetai ir jų produkuojamos medžiagos. Ekologiniai veiksniai ir jų sąveika. Sėjomaina. Ekologinės sistemos. Retesni sodo ir dekoratyvieji augalai. Ekologinio ūkininkavimo reikšmė gamtai ir žmogui. Augalų ligos ir kvalifikacija. Ekologinė etika. Augalų kenkėjai ir jų kvalifikacija. Vienmetės – dvimetės gėlės jų biologija, ekologija ir agrotechnika. Fitoncidiniai augalai ir jų panaudojimas. Ekologinio ūkininkavimo taisyklės. Kompostai ir jų gaminimas. Daugiametės gėlės jų biologija, ekologija ir agrotechnika. Gėlynai ir gėlės sodybos želdiniuose. GMO. Ekologinio žemės ūkio plėtra Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES). Kambarinės gėlės interjere. Fenologiniai stebėjimai ir jų reikšmė. Fitoncidinių augalų tirpalų rūšys ir jų gaminimo būdai. Želdinių priežiūra. Metivalis, maisto priedai, prieskoniai, konservantai. Lietuvos parkai. Sąvokos. Botaniniai terminai. Skaityti daugiau
Ekologija (22)Įvadas. Automobiliai. Automobilių nuodėmės. Automobiliai teršia. Teršalų poveikis žmogui. Natūralus oro teršimas. Rūgštus lietus. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Atmosfera, jos tarša, poveikis žmogaus sveikatai. Teršalų migracija aplinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologija (23)PowerPoint pristatymas. Tikslas. Supažindinti su antropogeninėmis ekosistemomis ir jų poveikiu gamtai. Antropogeniniai veiksniai. Labiausiai teršiančios gamybos šakos. Antropogeninės taršos šaltiniai skirstomi. Antropogeninė emisija kelia didžiausią pavojų gyvajai gamtai ir žmogui. Teršalų klasifikacija. Cheminiai teršalai. Didžiausios cheminių teršalų grupės. Fiziniai teršalai. Didžiausios fizinių teršalų grupės. Biologinė tarša. Norint nepažeisti gamtos reikia. Norint sumažinti antropogeninį poveikį gamtai. Skaityti daugiau
Ekologija (24)Ekologijos terminų žodynėlis. Abiotiniai. Populiacijos dydis. Abisalė. Aerobiniai organizmai. Akvakultūra. Anabiozė. Anglies dioksidas. Antrinė produkcija. Apytakos ciklas. Aplinka. Aplinkos veiksnys. Ardas. Asimiliacija. Atmosfera. Augalija. Augmenija. Autekologija. Autotrofai. Bendroji biomasė. Bendroji pirminė produkcija. Bentosas. Betipelaginė zona. Biogeocheminė apytaka. Biologinių sistemų herarchija. Biologinė įvairovė. Biomas. Biomasė. Biomasės prieaugis. Biosfera. Biota. Biotiniai veiksniai. Buveinė. Demografija. Detritas. Dirvodara. Dirvožemio erozija. Disimiliacija. Draustiniai. Drėgnumas. Dvinamiai augalai. Ekologinė niša. Ekologinė piramidė. Ekosfera. Ekosistema.Ekosistemos. Ekosistemos produkcija. Ekosistemos stabilumas. Ekosistemos sukcesija. Ekotopas. Eliminacija. Emigracija. Endemai. Epocha. Etologija. Eufotinė zona. Euribiontai. Eurifagai. Eurifotai. Eutrofizacija. Evoliucija. Faktorinė ekologija. Fenotipas. Fitoplanktonas. Fotoperiodizmas. Fotosintezė. Gamtinės juostos. Gamtosauginis karkasas. Genotipas. Gimstamumas. Grynoji pirminė produkcija. Halobiontai. Halofilai. Halofitai. Herbicidai. Heterotrofai. Hidrobiontai. Hidrosfera. Insekticidai. Klonavimas. Kryžmadulka. Litosfera. Medžiagų apytaka. Medžiagų apykaita. Mikroartropodai. Mirtingumas. Mitybos grandinė. Monokultūra. Mortmasė. Natūralioji atranka. Neoekologija. Paleoekologija. Panmiksija. Parcelė. Pedobiontai. Populiacija. Populiacijų ekologija. Populiacijos homeostazė. Prevencija. Prisitaikymas. Rūšis. Savidulka. Selekcija. Sinekologija. Stresas. Šiltnamio reiškinys. Tolerancijos sritis. Transpiracija. Trąšos. Vienanamiai augalai. Zooplanktonas. Skaityti daugiau
Ekologija (25)PowerPoint pristatymas. Ekologijos samprata. Ekologijos tiriamų objektų lygmenys. Ekologijos terminas. Autoekologija ir sinekologija. Populiacijų ekologija. Faktorinė ekologija. Paleoekologija. Neoekologija. Stebėjimas. Eksperimentas. Modeliavimas. Ekologinis modeliavimas. Globalinė ekologinė ir ekonominė politika. Darbas iliustruotas paveikslėliais (4). Skaityti daugiau
Ekologija (26)Pasaulio pabaigos variantai. Darnus vystymasis. Ekologinė kultūra. Taikomoji ekologija. Populiacijų ekologija. Faktorinė (veiksnių) ekologija. Sinekologija. Paleoekologija. Neoekologija. Eksperimentas. Modeliavimas. Ekologinis modeliavimas. Galutinis modeliavimo rezultatas. Globalinė ekologinė ir ekonominė politika. Aplinka. Ekosfera. Hidrosfera. Atmosfera. Dirvožemis. Žemės pluta. Mikroorganizmai. Augalai dirvožemyje. Pedobiontai. Mezopelaginė zona. Betipelaginė zona. Abisalinės zonos. Stratosfera. Mezosfera. Termosfera. Atmosferos reikšmė. Aplinkos veiksniai ir jų poveikis gyviesiems organizmams. Aplinkos veiksnys. Abiotiniai veiksniai. Šviesamėgiai. Unksminiai. Kriofilai. Šaltakraujai. Aukšta ozono koncentracija. Sausumos augalai. Dirvožemio oras. Biotiniai (biologiniai) veiksniai. Trofiniai. Antropogeniniai veiksniai. Antropogeninis poveikis. Genotipas. Negenetinė adaptacija. Atsakomoji reakcija. Preadaptacija. Aklimacija. Elgsenos reakcijos. Fiziologinė ir biocheminė adaptacija. Morfologinė adaptacija. Koevoliucija. Koadaptacija. Fiziologinė homeostazė. Fiziologinė homeostazė. Konservatyvieji organizmai. Prisitaikymo ribos. Ekologine niša. Ekologiniai gyvųjų organizmų ritmai. Cirkadiniai ritmai. Sezoniniai ritmai. Trumpalaikiai ciklai. Ilgalaikiai ciklai. Ekologinės populiacijos. Nepriklausomos populiacijos. Pseudopopuliacijos. Populiacijai būdingos savybės. Elgsenos struktūra. Banda arba kaimenė. Didėjančiosiose populiacijos. Mažėjančiosioms populiacijos. Mirtingumas. Biologinis populiacijos prieaugis. Bendrasis populiacijos prieaugis. Populiacijos homeostazė. Skaityti daugiau
Ekologija (27)Ekologijos samprata. Ekologijos mokslas skirstomas. Ekologijoje taikomi tyrimo metodai. Aplinka. Ekosfera. Litosfera. Hidrosfera. Atmosfera. Dirvožemis. Dirvožemį sudaro kietoji, skystoji ir dujinė dalys (fazės). Dirvožemyje gyvenantys organizmai. Hidrosfera. Vandenyje gyvenantys organizmai. Okeaninė sritis. Atmosfera. Troposfera. Stratosfera. Mezosfera. Termosfera. Aplinkos veiksnys. Aplinkos veiksnių suskirstymas aplinkos veiksnių suskirstymas pagal jų prigimtį. Pagal poreikį šviesai organizmai skirstomi. Pagal poreikį apšvietimo intensyvumui organizmai skirstomi. Kintant sezono fotoperiodui. Temperatūra - periodiškas. Šilumą mėgstantys ir jai reiklūs organizmai. Pagal gebėjimą palaikyti pastovią kūno temperatūrą organizmai skirstomi. Oras. Argonas. Vanduo. Pagal poreikį drėgmei augalai skirstomi į vandens augalus. Sausumos augalai skirstomi į. Vidutiniškai reiklūs drėgmei. Dirvožemis. Dirvožemio temperatūra. Biotiniai (biologiniai) veiksniai. Antropogeniniai veiksniai. Prisitaikymas. Genotipas. Fenotipas. Adaptacija. Negenetinė adaptacija. Atsakomoji reakcija. Adaptacijos rūšys. Ekologine niša. Populiacija. Tipai. Pagal sugebėjimą daugintis. Populiacijai būdingos savybės. Populiacijos lytinė struktūra. Elgsenos struktūra. Augalų populiacijos amžiaus struktūra. Gyvūnų populiacijos amžiaus struktūra. Populiacijos gausumas ir tankis. Skirtingų rūšių populiacijų tarpusavio santykiai. Ekologai išskiria šiuos skirtingų rūšių populiacijų, gyvenančių toje pačioje teritorijoje, tarpusavio santykius. Neutralizmas. Alelopatija. Amensalizmas. Konkurencija. Difuzinė konkurencija. Aktyvioji konkurencija. Antagonizmas. Parazitizmas. Grobuoniškumas. Hemiparazitizmas. Pusiau parazitai. Komensalizmas. Protokooperacija. Mutualizmas. Skaityti daugiau
......