Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Dirvožemio tarša ir neigiamos pasekmės gamtinei aplinkai (2)Įvadas. Dirvožemis ir jo savybės. Dirvožemio erozija. Dirvožemio degradacija. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio tarša. Dirvožemio užterštumo vertinimas. Užteršto dirvožemio neigiamos pasekmės gamtinei aplinkai. Pagrindinės dirvožemio apsaugos priemonės. Kad išsaugotumėte ir palaikytumėte gerą dirvožemio struktūrą ir derlingumą. Sąvokos. Skaityti daugiau
Dirvožemio užterštumas ir valymasNafta. Pauosčio geležinkelio stoties valymas. Užteršto grunto valymo kryptis. Užterštumas sunkiaisiais metalais. Įžanga. Metodika. Darbo rezultatai. Metalų ekstrakcija Na-EDTA. Metalų elektrolitinis išskyrimas iš Me-EDTA tirpalų. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemis (4)Įvadas. Dirvožemio tarša. Dirvožemio taršos šaltiniai. Dirvožemio užterštumas cheminėmis medžiagomis. Miško dirvožemių rūgštėjimas. Dirvožemio erozija. Dirvožemio erozija: rūšys, pasekmės, žala. Erozijos žala Lietuvos piliakalniams. Priemonės, skatinančios susilpninti arba visai sustabdyti eroziją. Žemės ūkio naudmenos. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemis (5)Įvadas. Dirvožemis ir biosfera. Uolienų dūlėjimas. Dirvodaros veiksniai. Dirvožemio profilio sandara. Dirvožemio cheminiai elementai. Dirvožemio mechaninė sudėtis. Dirvožemio koloidai. Dirvožemio absorbuojamosios savybės. Dirvožemio biota. Organinės medžiagos ir jų skaidymas dirvožemyje. Humusas. Dirvožemio tirpalai. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio buferingumas. Vandens režimas dirvožemyje. Šilumos režimas dirvožemyje. Oro režimas dirvožemyje. Lietuvos dirvožemiai. Dirvožemio erozija. Hidrotechniniai priešeroziniai griovų įrenginiai. Upių krantų priešerozinės priemonės. Fizinė ir cheminė dirvožemio degradacija. Pramoninis dirvožemio naikinimas. Dirvožemio tarša. Dirvožemio taršos vertinimas. Teršalų cirkuliacija dirvožemyje. Dirvožemio būklės kitimas ir apsaugos tobulinimas. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Dirvožemio monitoringas. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemis (6)Įvadas. Dirvožemį alinančios priežastys. Dirvožemio tarša. Dirvožemio erozija. Dirvožemio druskėjimo ir rūgštėjimo pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemis (7)Dirvožemis. Dirvožemio teršimas sunkiaisiais metalais. Pesticidų likučiai dirvožemyje. Miško dirvožemių būklė. Dabartinė būklė. Lietuvos miško dirvožemių rūgštingumas. Judrios sieros kiekiai miško paklotėje. Dirvožemio fauna ir jos antropogeniniai pokyčiai. Darbas iliustruotas paveikslėliais (2). Skaityti daugiau
Dirvožemis (8)PowerPoint pristatymas. Dirvožemis. Dirvožemio teminė strategija. Dirvožemio erozija. Pirmaeilės erozijos išplėtimo priežastys yra. Jautrumas dykumėjimui Viduržemio jūros valstybėse. Ateities prognozės. Dirvožemio užterštumas. Vietiniai šaltiniai. Pagrindinių teršalų sudėtyje randama nemažai sunkusiųjų metalų, atsiradusių. Nacionalinės metinės išlaidos teritorijų rekultivavimui. Išsisklaidytieji taršos šaltiniai. Ūkio/dirbamoji žemė. Dirvožemio tarša sunkiaisiais metalais. Dirvožemio sandarinimas (suspaudimas). Urbanizuotų žemės plotų ir gyventojų skaičiaus augimo tendencijos. Dirvožemio druskėjimas. Europos biologinė įvairovė: fonas. Biologinė įvairovės apsauga. Šalies perspektyvos. Dalyvavimas organiniame ūkininkavime. Gėlavandenių išteklių naudojimas. Darbas iliustruotas paveikslėliais (6). Skaityti daugiau
Dirvožemis ir ekosistemosAtkuriamieji sklypai. Regioniniai parkai. Nacionaliniai parkai. Lietuvos saugomų teritorijų sistema ir gamtinis karkasas. Lietuvos Raudonoji knyga. Dirvožemis ir biosfera. Dirvožemio mineralai. Uolienų dūlėjimas. Dirvodaros veiksniai. Dirvožemio spalva. Dirvožemio granuliometrinė (mechaninė) sudėtis. Dirvožemio cheminė sudėtis. Humusas. Dirvožemio gyvieji organizmai (biota). Dirvožemio koloidai. Dirvožemio rūgštingumas. Dirvožemio tirpalai. Vandens režimas dirvožemyje. Oro režimas dirvožemyje. Šilumos režimas dirvožemyje. Dirvožemio naikinimas. Fizinė ir cheminė dirvožemio degradacija. Dirvožemio erozija. Apsauga nuo erozijos. Dirvožemio tarša. Skaityti daugiau
Dirvožemis ir jo taršaĮvadas. Dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais. Kauno miesto dirvožemio užterštumas sunkiaisiais metalais. Išmetamieji teršalai. Sunkiųjų metalų poveikis dirvožemiui. Sunkiųjų metalų poveikis organizmui. Sunkiųjų metalų neutralizacija. Dirvožemio užterštumas pesticidais. Suvartojamų herbicidų kiekis Lietuvoje. Pavojingas pesticidų poveikis. Pesticidų keitimas. Dirvožemio užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Dirvožemio užterštumas organinėmis medžiagomis ir patogeniškais mikroorganizmais. Dirvožemio užterštumas atliekomis. Rūgštieji lietūs. Dirvožemio apsaugos būdai. Veiklos prioritetai mažinant dirvožemio užterštumą. Išvados. Skaityti daugiau
Dirvožemis. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija LietuvojeBendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio reikalavimai ir jo plėtra. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija Lietuvoje. Dirvožemio monitoringas. Naftos teršalų valymas iš užteršto dirvožemio. Dirvožemio apsaugą reguliuojantys pagrindiniai teisiniai aktai. Skaityti daugiau
Dubysos upės baseino valdymo planasDubysos baseino ypatybių apibūdinimas. Baseino geografinė apžvalga. Baseino geografinė padėtis, plotas. Dubysos baseino klimatinės sąlygos. Dubysos baseino reljefas. Ekonominė ir socialinė ekonominė apžvalga. Požeminiai vandenys. Ženklių poveikių ir žmogaus veiklos įtakos paviršiniams ir požeminiams vandenims apibūdinimas. Pasklidoji tarša. Sutelktoji tarša. Poveikis kiekybinei vandens būklei. Esama vandens ir nuotekų infrastruktūra baseine ir poveikis. Saugomų teritorijų identifikavimas. Monitoringo tinklai, monitoringo programų rezultatų duomenys. Paviršinių vandenų ekologinė ir cheminė būklė. Požeminio vandens cheminė ir kiekybinė analizė. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos įstatymai ir priemonių programos. Baseino valdymo koncepcija. Pavojingų medžiagų sąrašai ir vandens kokybės struktūra. Skaityti daugiau
Dujų sieros teršalai jų koncentracijos, taršos šaltiniai, pavojingumas, leidžiamos normos pasaulyje ir LietuvojePowerPoint pristatymas. SOx teršalai, jų koncentracijos, taršos šaltiniai, pavojingumas, leidžiamos normos pasaulyje ir Lietuvoje. SOx. Sieros dioksidas SO2. Sieros trioksidas SO3. Pagrindiniai užteršimo sieros oksidais šaltiniai (ES šalyse). SO2 didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose (deginiuose). Leidimais kontroliuojamų stacionarių taršos šaltinių išmestas SO2 kiekis 20002m. Sieros dioksido vidutinė metinė koncentracija Lietuvos miestuose. Sieros dioksido emisijų pokyčiai Europoje. Rūgštūs krituliai. Vidutinis kritulių rūgštumas įvairiuose Europos šalyse. SO2 ribinės vertės. Poveikis aplinkai. Įtaka sveikatai. Profilaktika. Skaityti daugiau
Dulkėto oro valymasTeorinė dalis. Darbo tikslas. Ciklono hidraulinio pasipriešinimo koeficientas. Oro išvalymo laipsnis ciklone. Rankovinio filtro audeklo lyginamoji apkrova L ir hidraulinis pasipriešinimas. Oro išvalymo laipsnis rankoviniame filtre. Skaityti daugiau
Dulkėtumo nustatymasDarbo tikslas. Svėrimo metodu nustatyti dulkių koncentraciją. Palyginti gautą koncentraciją su didžiausia leistina. Palyginti šią koncentraciją su mažiausia sprogia. Darbo eiga. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Dulkių elektrinių savybių tyrimasDarbo tikslas: išmatuoti dulkių sluoksnio elektrinę varžą. Nubraižyti dulkių sluoksnio savitosios varžos priklausomybės dulkių dalelių frakcijos grafiką. Teorinė dalis. Pasiruošimas darbui. Rezultatų skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Dulkių emisijos į aplinką tyrimasDarbo tikslas: nustatyti išmetamų į orą dulkių koncentraciją. Pasiūlyti priemones, kaip sumažinti dulkių koncentraciją. Nubraižyti dulkių koncentracijos priklausomybės nuo oro patraukimo greičio grafiką. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo ataskaita. Išvados. Skaityti daugiau
Dulkių ir aerozolių savybės, jų klasifikavimas ir nustatymasPowerPoint pristatymas. Oro valymo įrenginių projektavimas. Fizinės dulkių savybės. Mechaninės savybės. Elektrinės savybės. Cheminės savybės. Dispersiškumas. Autohezija. Andrijanovo metodas. Išcentrinis metodas. Abrazyvumas. Skaityti daugiau
Durpių ir medienos kaip energijos šaltinių panaudojimas šių dienų pasaulyjeĮvadas. Medienos kaip energijos šaltinio panaudojimas Lietuvoje bei pasaulyje. Durpių kaip energijos šaltinio panaudojimas Lietuvoje bei pasaulyje. Išvados. Skaityti daugiau
Ecological problemsDarbas anglų kalba apie ekologines problemas. Ecology. What is the greenhouse effect, and is it affecting our climate? Are greenhouse gases increasing? Is the climate warming? Greenpeace. "Friends of the Earth". Conclusion. Skaityti daugiau
Eismo saugumo ir aplinkos problemosĮvadas. Eismo saugumas. Problemos. Pėsčiųjų eismas gyvenamuosiuose rajonuose. Transporto poveikis aplinkai. Tarša. Triukšmas mieste. Išvados. Skaityti daugiau
......