Šperos.lt > Ekologija
Ekologija

(831 darbai)

Ekologija (28)Ekosistema. Ekosistemų klasifikavimas pagal prigimtį. Biocenozė. Biocenozė skirstoma į fitocenozę, mikroorganizmus, zoocenozę. Fitocenozė. Zoocenozė. Mikrobiocenozė. Ekotopas. Mitybos grandinė. Dauguma ekologų skiria dvi mitybos grandines. Fotosintezė. Organinių medžiagų kūrimosi lygiai. Ekotopas. Ekosistemos erdvinę struktūrą. Mityba. Mitybos grandinė. Plėšrūnų mitybos grandinė. Detritofagų mitybos grandinė. Parazitų mitybos grandinė. Ekosistemos sukcesija. Sukcesiju tipai. Biogenų balansas. Vidinį balansą. Išoriniam balansui. Biomas. Eurazijos ir kitų žemynų biomai. Arktiniai biomai. Tundra. Miškatundrės. Paokeaninės pievos ir miškapievės. Taiga. Mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Miškastepės. Stepės. Pusdykumės. Viduržemio juostos. Dykumos. Karštosios dykumos. Savanos. Azijos savanos. Musoniniai mišrieji. Paatogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai. Aukštikalnės. Gėlavandenės ekosistemos. Tekantys vandenys. Šaltiniai. Stovintys vandenys. Druskingumas. Litoralinė zona. Jūrų ir vandenynų pelaginė dalis. Saulės apšviesta zona. Prieblandos (prietemos) zona. Tamsos (juodoji) zona. Gelmė (abisalinė) zona. Betipelaginėje zonoje yra. Abisalinėje zonoje yra. Estuarijos. Mangrovės. Maršos. Absoliutusis uolienų amžius. Santykinis uolienų amžius. Stratigrafinis metodas. Archeozojaus era. Proterozojaus era. Paleozojaus era. Karbono periodas. Viduriniojo Karbono periodas. Permo periodas. Mezozojaus era. Kainozojaus era. Biosferos pokyčių globalines problemas. Ekologinės problemos. Agrocenozės. Ekosistemų funkcijos. Ekologines problemas. Gėlavandenėse hidrosistemose. Vartotojiškų poreikių didinimas. Skaityti daugiau
Ekologija (29)Biosfera ir biogeninių medžiagų apytaka joje. Biogeninių medžiagų apytakos. Aplinkos apsaugos ekonominis efektyvumas miškai. Miškų resursai. Miškų ekologinis vaidmuo. Gyvūnų apsauga. Saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų steigimas. Atmosferos apsauga. Globalinis oro užterštumas. Cheminis oro užterštumas. Vandens resursai ir jų apsauga. Vandens valymas. Vandens telkinių apsauginės juostos išvalymas ir priežiūra. Vandens Ph. Transporto tarša. Pramonės tarša. Energetinė pramonė. Saugomos teritorijos. Dirvožemis ir jo apsauga. Žemės fondas. Lietuvos žemės fondas. Gamtinė ir naikinamoji erozija. Dirvožemio erozijos rūšys. Prieš erozinis augalų vaidmuo. Ekologinė etika. Žmogaus ekologija. Parkai. Draustiniai. Atmosferos monitoringas. Vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Miškų monitoringas . Ekosistemų sukcesija. Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemoje. Ekosistemų produktyvumas. Grynoji pirminė produkcija. Informacijos apykaita ekosistemoje. Populiacijos sąvokos samprata. Populiacijos homeostazė (savireguliacija). Aplinkos apsaugos ekonomikos efektyvumas. Miškų resursai ir miškų ekologinis vaidmuo. Miškų resursai. Miškų ekologinis vaidmuo. Skaityti daugiau
Ekologija (3)Ekologijos samprata. Ekologijos tyrimo metodai. Ekosistema. Fotosintezė. Biosfera. Ląstelės cheminė sudėtis. Baltymo savybės. Baltymų grupės. Angliavandeniai. Lipidai. Nukleinės rūgštys. Mitybos būdai. Skaityti daugiau
Ekologija (30)4 svarbiausios sukeltos problemos: rūgštieji lietūs, ozono skylės, smogas, globalinis atšilimas. Atmosferos apsauga. Oro valymo įrenginiai. Sanitarinė apsaugos zona. Oro valymo nuo mechaninių teršalų metodai bei įrenginiai. Oro teršalų savybės. Oro valymo įrenginiai. Oro valymo nuo teršalų metodai. Vandens vartojimas, nuotekos. Apytakinė vandens naudojimo sistema. Nutekamieji vandenys. Pagrindinės nuotekų užterštumo charakteristikos. Nutekamųjų vandenų valymas. Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Nuotekų dumblo tvarkymas. Nuotekų dumblo tvarkymą bei perdirbimą skatinantys dokumentai. Dumblo tvarkymas su energijos išgavimu ir maistinių medžiagų išsaugojimu. Gamintojo atsakomybės principas. Gamintojo atsakomybės principo taikymo tikslai. Gamintojo atsakomybės tipai. Cheminės medžiagos aplinkoje, tarša, poveikis aplinkai. Skaityti daugiau
Ekologija (4)Miško ekologinis vaidmuo. Vandens resursai ir jų apsauga. Vandens telkinių apsauginės juostos, jų išskyrimas ir priežiūra. Geriamasis vanduo. Žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonos. Miško resursai ir miškų ekologinis vanduo. Miško kirtimas. Medienos panaudojimas. Malkų kaloringumo grupės. Želdinių lokalinė ekologinė reikšmė. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio resursai (žemės fondas). Priešerozinių priemonių sistema. Rezervatai. Žuvinto gamtinis rezervatas. Čepkelių valstybinis rezervatas. Kamanų rezervatas. Viešvilės rezervatas. Kernavės istorinis rezervatas. Nacionaliniai parkai. Aukštaitijos nacionalinis parkas. Dzūkijos nacionalinis parkas. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas. Saugomos teritorijos. Regioniniai parkai. Draustiniai ir jų rūšys. Saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Trakų istorinis nacionalinis parkas. Skaityti daugiau
Ekologija (5)Ekologijos samprata. Ekosistemos samprata, komponentai. Biocenozės komponentai. Ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų sukcesija. Ekologiniai veiksniai ir jų klasifikacija. Energijos ir medžiagų apykaita ekosistemose. Populiacijos savokos samprata. Vartotojų ir aukų reguliacijos schema. Populiacijų tipai. Ekologinė niša. Aplinkos monitoringas. Atmosferos monitoringas. vandens monitoringas. Dirvožemio monitoringas. Biologinis monitoringas. Biosfera. Biocheminė apytaka. Vandens apytaka. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Saugomos teritorijos. Rezervatai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Draustiniai ir jų rūšys. Saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai. Gamtos paminklų apsaugos zonos. Saugomi kraštovaizdžio paminklai ir gamtos objektai. Gyvūnijos, reikšmė. Gyvūnijos nykimo priežastys. Raudonoji knyga. Ekologinė etika. Atmosferos apsauga. Rūgštūs lietūs. Ozono sluoksnio nykimas. Cheminis oro užterštumas. Užteršto oro valymo metodai, įranga. Fizikinė oro tarša. Miško resursai. Vandens resursai ir jų apsauga. Vandens užteršimas ir valymas. Žemės ūkio objektų sanitarinės apsaugos zonos. Dirvožemis ir jo apsauga. Dirvožemio resursai (žemės fondas). Dirvožemio erozija. Priešerozinių priemonių sistema. Skaityti daugiau
Ekologija (6)Ekosistema. Ekosistemų komponentinė struktūra. Energija. Fotosintezė. Mitybos grandinė. Išorinis balansas. Rūšis. Populiacijų genetika. Saulės spinduliavimas. Energija ir energijos srautas. Pirminės produkcijos matavimo metodai. Gyvenimo strategijų įvairovė. Biogeocheminių ciklų samprata ir klasifikacija. Rezervinis ir kaitos elementų fondai medžiagų apytakos rate. Vandens apytaka. Deguonies apytaka. Anglies apytaka. Azoto apytaka. Sieros apytaka. Fosforo apytaka. Aplinkosauginės problemos, kurių priežastys yra azoto, fosforo, sieros, anglies biogenų balanso sutrikimai ekosistemose. Populiacija. Augalų ir gyvūnų populiacijos. Bendrija. Homeostazė. Aplinkos apsaugos aspektai. Žmonijos ir gamtinės aplinkos santykių raida. Globaliniai klimato pakitimai ir šiltnamio reiškinys. Globaliniai atmosferos sudėties pokyčiai dėl žmogaus ūkinės veiklos. Skaityti daugiau
Ekologija (7)Ekologija. Ekologijos uždavinys. Ekosistema. Žmonių populiacijos augimas. Teršalai. Gamtiniai ir žmogiškieji procesai. Skaityti daugiau
Ekologija (8)Įvadas. Ekologijos mokslo samprata, tikslai. Ekosistemos. Ekologiniai veiksniai, jų klasifikacija. Energijos ir medžiagų apykaita biosferoje. Ekologinės krizės, katastrofos. Biosfera. Biosferos sandara. Biosferos apsauga. Atmosfera. Jos struktūra, sudėtis. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Vanduo biosferoje. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens teršimas. Vandens vartojimo reguliavimas. Nutekamieji vandenys, jų poveikis aplinkai. Vandens valymo būdai. Dirvožemio tarša. Biologinės įvairovės apsauga. Augalijos reikšmė biosferoje. Augalijos apsauga. Miškai, jų ekologija. Gyvūnijos nykimo priežastys. Gyvūnijos apsauga. Žemės gelmės ir žmogaus geologinė veikla. Technologinė aplinkos tarša. Žmogus ir aplinka. Aplinkos taršos šaltiniai. Aplinkos užteršimo veiksniai. Savivala gamtoje. Poveikio aplinkai įvertinimas. Jūs turite teisę ir galimybę daryti įtaką aplinkai. Kraštovaizdžio sauga. Saugomos teritorijos ir objektai. Rezervatai. Draustiniai. Nacionaliniai parkai. Regioniniai parkai. Atliekos ir jų tvarkymas. Aplinkos monitoringas. Aplinkos apsaugos organizavimas. Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai. Ekologinė teisė. Pabaiga. Terminų žodynas. Baigiamoji užduotis. Skaityti daugiau
Ekologija (9)Trumpa istorinė apžvalga. Sisteminė ekologija. Ekologijos objektas ir uždaviniai. Makroekologijos struktūra. Mokslas ir praktika. Gamta ir žmogus:sisteminis požiūris. Bendros sąvokos. Sudėtingų sistemų savybės. Sistemų parametrai. Makroekologijos sisteminiai dėsniai. Tvermės dėsniai. Apie vystymosi kainą. Skaityti daugiau
Ekologija ir aplinkos apsaugaGeriamo vandens būklė Raudondvario apylinkėje. Ekosistemų sukcesija. Regioniniai parkai. Skaityti daugiau
Ekologija ir aplinkosaugaŽmogaus įtaka gamtai. Rūgštūs lietus. Šiltnamio efektas. Oro tarša. Kaip sumažinti oro taršą? Vandens tarša. Eurofikacija. Vandens žydėjimas. Valymo įrenginiai. Dirvos ir maisto produktų tarša. Atliekų tvarkymo reikalavimai. Triukšmas. Ekonomika ir ekologija. Skaityti daugiau
Ekologija ir ekonomikaAplinkos kokybės ir ekonomikos plėtojimo sąveika. Teršalai. Švaresnės gamybos plėtotė. Ekonominės taršos mažinimo priemonės. Mokesčiai už taršą. Produktų mokesčiai. Akcizo mokesčiai kurui. Kuro kokybės reikalavimas. Ekonominė plėtra. Neatsinaujinantys gamtos ištekliai. Atsinaujinantys gamtos ištekliai. Išvada. Skaityti daugiau
Ekologija ir etikaĮvadas. Ekologija ir etika. Ekologinės problemos aktualumas. Ekologinė etika. Ekologinės etikos atsiradimas. Ekologinės etikos uždaviniai ir funkcijos. Ekologinių-etinių nuostatų ugdymas ir švietimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekologija ir gamtos apsaugaEkologija ir gamtos apsauga Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis. Skaityti daugiau
Ekologija ir gamtos apsauga LietuvojeĮvadas. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis. Skaityti daugiau
Ekologija ir gamtos apsauga: dabartis ir perspektyvosAplinkosauga. Vandens apsauga. Oro apsauga. Dirvožemio apsauga. Buitinių atliekų tvarkymas. Apsauga nuo fizikinės taršos. Gamtinių išteklių ir kraštovaizdžio apsauga. Kokia turėtų būti aplinkos apsaugos ir ekologijos ateitis. Skaityti daugiau
Ekologija kaip vilties metaforaLaikinai nemadinga (nenaudinga)? Ekologija ir patriotizmas. Ekologija kaip metafora. Skaityti daugiau
Ekologija LietuvojeĮvadas. Ekologiniai tyrimai Lietuvoje. Tadas Ivanauskas. Ričardas Kazlauskas. Vytautas Jurgis Valenta. Edmundas Lekevičius. Romualdas Kazimieras Lekevičius. Stanislovas Sinkevičius. Pranas Mierauskas. Skaityti daugiau
Ekologija: vanduo, oras ir atliekosĮvadas. Vanduo – gyvybės šaltinis. Kaip atskirti švarų vandenį? Oras. Kaip spręsti šias problemas? Atliekos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
......